Jestem na pTAK!

Bioróżnorodna Remiza dla Ptaków

Akcja Edukacyjna: Najbardziej Bioróżnorodna Remiza dla Ptaków. Regulamin Akcji.

Akcja Edukacyjna: Najbardziej Bioróżnorodna Remiza dla Ptaków

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Akcja prowadzona jest przez organizację pożytku publicznego Ptaki Polskie (zwaną dalej Organizatorem), w ramach Akcji Szkoła na pTAK!, która jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej pTAK! Partnerami Akcji są lasy Państwowe oraz Gdańskie Wydawnictwa Oświatowe.

2. Akcja trwa od 1 marca 2011.

3. Zgłoszenia do udziału w Akcji będą przyjmowane do 15 kwietnia 2011 drogą elektroniczną na adres: emilia.sokolowska@ptakipolskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ptaki Polskie, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot, z dopiskiem: Najbardziej Bioróżnorodna Remiza (dla Ptaków). Zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl

4. Prace konkursowe należy przesłać najpóźniej do dnia 15 maja 2011 na adres:

Ptaki Polskie,

ul. Armii Krajowej 74/1,

81-844 Sopot,

z dopiskiem: „Najbardziej Bioróżnorodna Remiza”.

Za datę wiążącą uznaje się datę wpłynięcia pracy konkursowej do biura Organizatora.

5. Zadania Akcji Edukacyjnej polegają na:

5.1. Zaprojektowaniu i założeniu na terenie szkoły możliwie Najbardziej Bioróżnorodnej Remizy o powierzchni minimum 20m2, o dowolnym kształcie, obsadzonej m.in. krzewami i niskopiennymi drzewami jagodowymi, umiejscowieniu tam źródła wody w formie małego oczka wodnego lub przynajmniej systematycznie napełnianego, bezpiecznego pojemnika z wodą (miejsce, gdzie ptaki będą mogły pić i zażywać kąpieli) oraz karmnika - preferencyjnie na skraju remizy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

5.2. Przygotowaniu Kroniki Remizy, która w możliwie najciekawszy sposób opowie historię powstania Remizy w Szkole oraz przedstawi ludzi (Uczniów i Nauczycieli), dzięki którym Remiza powstała, a Szkoła stała się Szkołą na pTAK!

5.3. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania i ochrony szkolnej Remizy na okres minimum 5 lat - w formie stosownego oświadczenia podpisanego przez Dyrekcję Szkoły.

5.4. Ze względu na bezpieczeństwo zwierząt, należy zadbać o to, aby Remiza nie została usytuowana bezpośrednio przy ulicy lub boisku szkolnym.

5.5. Teren remizy musi mieć własny system ostrzegania przed kotami lub innymi drapieżnymi ssakami – proponuje się otoczyć remizę cienkim sznurkiem lub linką zamocowanymi na kołkach, do których (sznurek lub linka) będzie przyczepionych kilka dzwoneczków poruszanych, gdy kot lub inne zwierze otrze się o sznurek.

5.6. Materiały użyte do wykonania zadania powinny być naturalne i biodegradowalne.

 

II. UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikami Akcji Edukacyjnej mogą być wszelkie szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, średnie i wyższe.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każda szkoła może zgłosić do Akcji dowolną ilość Remiz.

2. Formularz Zgłoszeniowy musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrekcję Szkoły.

3. Do akcji można zgłaszać nowe projekty lub projekty już realizowane.

4. Każda Praca Konkursowa powinna spełniać warunki określone w części I, punkt 5. niniejszego Regulaminu oraz zawierać co najmniej następujące informacje:

4.1. Ogólna koncepcja i plan Remizy (tzw. rzuty pionowe i poziome) obrazujący lokalizację poszczególnych nasadzeń i elementów Remizy, zdjęcie o charakterze ogólno-poglądowym i szczegółowym – w tym zdjęcia karmnika oraz źródła wody.

4.2. Listę gatunków roślin z krótkim opisem ich funkcji i znaczenia dla wspierania bioróżnorodności - ochrony ptaków w szczególności.

4.3. Opis lokalizacji i najbliższego otoczenia remizy (np. przylega do budynku, sąsiaduje bezpośrednio z ogródkiem szkolnym, itp.) ze wskazaniem elementów, które pośrednio lub bezpośrednio są powiązane lub wspierają Remizę – np. budki lęgowe umieszczone poza Remizą.

4.4. Listę materiałów wykorzystanych do realizacji całego projektu.

4.5. Kronikę fotograficzną lub filmową i krótki raport z procesu realizacji zadania – opis poszczególnych etapów, ostateczny skład i formowanie Zespołu wraz z krótką informacją o każdym z Członków Zespołu, przyjęcie i wdrożenie akcji w szkole, powstawanie projektów/koncepcji Remizy, budowa karmnika, przebieg akcji nasadzeń, inne.

4.6. Raport z obserwacji gatunków ptaków (w tym liczebności) i dotychczasowych zdarzeń w Remizie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu w okresie przynajmniej od 1 kwietnia do 15 maja 2011r.

4.7. Gwarancję, że remiza wraz z karmnikiem będą istniały przez okres, co najmniej 5 lat (deklaracja Dyrekcji Szkoły).

5. Prace zgłoszone do Akcji powinny zostać napisane przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych edytorów tekstów, np. MS Office, StarOffice oraz programów graficznych np. CorelDraw, Adobe PhotoShop, Gimp itp.

6. Prace zgłoszone do Akcji muszą być nagrane na płytę CD/DVD w następujących formatach (do wyboru): *.doc, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.cdr. Prace przygotowane w innych formatach nie będą klasyfikowane.

7. Do płyty CD/DVD należy dołączyć wydruk projektu, zdjęć i raportu wraz z opisami w formacie A4. Wydruk musi zostać zbindowany.

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI EDUKACYJNEJ I NAGRODY

1. Nagrodzone zostaną Szkoły, które przedstawią najlepsze koncepcje i plany założeń swoich Remiz, takie które w najlepszy i najbardziej trwały sposób zapewnią wzrost i utrzymanie bioróżnorodności na ich terenie.

2. założonych Remizy najlepsze plany Wybór i ogłoszenie zwycięskich i wyróżnionych prac nastąpi do dnia 31 maja 2011.

3. 10 zwycięskich szkół otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych pomocy dydaktycznych, książek i filmów o tematyce przyrodniczej.

Nagrody będą stanowić równowartość za

  • 1-3 miejsce – 2 500 zł.,
  • za 4-5 miejsce – 2 000 zł.,
  • za 6-10 miejsce 1 500 zł.

Łączna pula nagród wynosi 19 000 złotych.

4. Wszystkie szkoły otrzymają honorowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają ponadto Tytuł/Certyfikat Szkoły na pTAK!

5. Czteroosobowe delegacje z dziesięciu pierwszych zwycięskich Szkół (3 Uczniów oraz Nauczyciel - Opiekun Zespołu) zostaną zaproszone na tygodniowe warsztaty terenowe, które odbędą się w czerwcu 2011. w Biebrzańskim Parku Narodowym.

6. Wykaz Uczestników Akcji Edukacyjnej zostanie opublikowany na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl, a lista Zwycięzców i Wyróżnionych dodatkowo także na łamach ogólnopolskiego portalu internetowego www.jestemnaptak.onet.pl. O wynikach Zwycięzcy zostaną także poinformowane drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

IV. WSPARCIE i WSPÓŁPRACA

1. Organizator służy wsparciem merytorycznym w zakresie projektowania i wykonania Najbardziej Bioróżnorodnej Remizy. Praktyczny poradnik, propozycje gotowych projektów oraz wszelkie informacje o tym jak założyć Remizę oraz uczestniczyć w Akcji dostępne będą na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl w zakładce Szkoła na pTAK! Informacj e o Akcji publikowane będą również na łamach ogólnopolskiego portalu internetowego – Partnera Medialnego w Kampanii pTAK!

2. Dzięki życzliwości Lasów Państwowych, Partnera Akcji, do wszystkich zainteresowanych szkół uczestniczących w Akcji zostaną dostarczone sadzonki drzew i krzewów (jagodowych), które są podstawowym warunkiem założenia Remizy. Sadzonki będą pochodziły z najbliższej danej szkole szkółki leśnej. Wraz z sadzonkami, na życzenie zainteresowanych, Leśnicy zapewnią też odpowiedni instruktarz.

3. W nawiązaniu kontaktu z Pracownikami Lasów i/lub najbliższą szkółką pomoże Emilia Sokołowska, Koordynatorka Akcji Szkoła na pTAK! – dostępna pod numerem telefonu: 609 509 895 lub pod adresem e-mail: emilia.sokolowska@ptakipolskie.pl

Emilia będzie służyć wsparciem i udzieli wszelkich dodatkowych informacji o Akcji Szkoła na pTAK!.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w całości lub fragmentów nadesłanych Prac oraz do informowania o nich w ramach prowadzonej działalności publicystycznej w związku z Kampanią pTAK!, w szczególności na stronach internetowych oraz w prasie, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów trwania i rozstrzygnięcia Akcji oraz zmiany nagród. Gdyby taka sytuacja miała miejsce wszyscy Uczestnicy zostaną o tym powiadomieni droga elektroniczną, ponadto zostanie opublikowana stosowna informacja na stronie internetowej Kampanii.

3. Warunki uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej podlegają niniejszemu Regulaminowi. Każde zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na ich publikowanie w ramach Kampanii pTAK!, w tym na stronie internetowej Organizatora.

5. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie przez Organizatora (w całości lub fragmentarycznie) przesłanej Pracy Konkursowej, w szczególności na: utrwalanie na nośnikach, powielanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, publikowanie w ramach Kampanii pTAK! i na stronach internetowych Organizatora.

 

ZAPRASZAMY - do twórczej współpracy i zabawy!

Galeria

Autor: Brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Wolny jak ptak! - warsztaty resocjalizacyjne

Wolny jak ptak! - warsztaty resocjalizacyjne

20 lipiec 2013

W swoim życiu nieraz dokonujemy niewłaściwych wyborów. Często towarzyszą nam przy tym: negatywne emocje – stres, złość, nienawiść; brak racjonalnego myślenia, niedostrzeganie swoich błędów i słabości, używki. Przy czym rzadko kiedy jes

WIĘCEJ >
Jazz na pTak! na żywo!

Jazz na pTak! na żywo!

25 październik 2011

Ptaki Polskie na 5 Festiwalu Kultury Ekologicznej "Zielono mi!" w Katowicach

WIĘCEJ >
Z gabinetu Roberta Biedronia zniknął Orzeł!

Z gabinetu Roberta Biedronia zniknął Orzeł!

14 maj 2015

Po godle została tylko pusta ramka...

WIĘCEJ >