Jestem na pTAK!

Bioróżnorodna Remiza - edycja 2

Akcja Edukacyjna: Najbardziej Bioróżnorodna Remiza dla Ptaków

Regulamin Akcji


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja prowadzona jest przez organizację pożytku publicznego Ptaki Polskie (zwaną dalej Organizatorem), w ramach Akcji Szkoła na pTAK!, która jest częścią drugiej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej pTAK! Partnerami Akcji są Lasy Państwowe oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

2. Akcja trwa od 1 kwietnia 2012.

3. Zgłoszenia do udziału w Akcji będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:  [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Ptaki Polskie, ul. Świerczewskiego 4, 66-460 Witnica, z dopiskiem: „Najbardziej Bioróżnorodna Remiza (dla Ptaków). Zgłoszenie”. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl

4. Prace konkursowe należy przesłać najpóźniej do dnia 15 listopada 2012. na adres: Ptaki Polskie, ul. Świerczewskiego 4, 66-460 Witnica, z dopiskiem: „Najbardziej Bioróżnorodna Remiza”. Za datę wiążącą uznaje się datę wpłynięcia pracy konkursowej do biura Organizatora.


5. Zadania Akcji Edukacyjnej polegają na:

5.1. Zaprojektowaniu, założeniu lub udoskonalaniu (już istniejącej) na terenie szkoły możliwie Najbardziej Bioróżnorodnej Remizy o powierzchni minimum 20 m2, o dowolnym kształcie, obsadzonej m.in. krzewami i  iskopiennymi drzewami jagodowymi, umiejscowieniu tam źródła wody w formie małego oczka wodnego lub przynajmniej systematycznie napełnianego, bezpiecznego pojemnika z wodą (miejsce, gdzie ptaki będą mogły pić i zażywać kąpieli) oraz karmnika - preferencyjnie na skraju remizy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

5.2. Przygotowaniu Kroniki Remizy, która w możliwie najciekawszy sposób opowie historię powstania Remizy w Szkole oraz przedstawi ludzi (Uczniów i Nauczycieli), dzięki którym Remiza powstała, a Szkoła stała się Szkołą na pTAK!

5.3. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania i ochrony szkolnej Remizy na okres minimum 5 lat - w formie stosownego oświadczenia podpisanego przez Dyrekcję Szkoły.

5.4. Ze względu na bezpieczeństwo zwierząt, należy zadbać o to, aby Remiza nie została usytuowana bezpośrednio przy ulicy lub boisku szkolnym.


5.5. Teren remizy musi mieć własny system ostrzegania przed kotami lub innymi drapieżnymi ssakami – proponuje się otoczyć remizę cienkim sznurkiem lub linką zamocowanymi na kołkach, do których (sznurek lub linka) będzie przyczepionych kilka dzwoneczków poruszanych, gdy kot lub inne zwierze otrze się o sznurek.

5.6. Materiały użyte do wykonania zadania powinny być naturalne i biodegradowalne.


II. UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikami Akcji Edukacyjnej mogą być wszelkie szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, średnie i wyższe.

2. Szkoły, które wzięły udział w pierwszej edycji Akcji Edukacyjnej, mogą być również Uczestnikami drugiej edycji Konkursu, udoskonalając swoje już istniejące Remizy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każda szkoła może zgłosić do Akcji dowolną ilość Remiz.

2. Formularz Zgłoszeniowy musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrekcję Szkoły.

3. Do akcji można zgłaszać nowe projekty lub projekty już istniejące i udoskonalane.


4. Każda Praca Konkursowa powinna spełniać warunki określone w części I, punkt 5. niniejszego Regulaminu oraz zawierać co najmniej następujące informacje:

4.1. Ogólna koncepcja i plan Remizy (tzw. rzuty pionowe i poziome) obrazujący lokalizację poszczególnych nasadzeń i elementów Remizy, zdjęcie o charakterze ogólno-poglądowym i szczegółowym – w tym zdjęcia karmnika oraz źródła wody.


4.2. Listę gatunków roślin z krótkim opisem ich funkcji i znaczenia dla wspierania bioróżnorodności - ochrony ptaków w szczególności.

4.3. Opis lokalizacji i najbliższego otoczenia remizy (np. przylega do budynku, sąsiaduje bezpośrednio z ogródkiem szkolnym, itp.) ze wskazaniem elementów, które pośrednio lub bezpośrednio są powiązane lub wspierają Remizę – np. budki lęgowe umieszczone poza Remizą.

4.4. Listę materiałów wykorzystanych do realizacji całego projektu.

4.5. Kronikę fotograficzną lub filmową i krótki raport z procesu realizacji zadania – opis poszczególnych etapów, ostateczny skład i formowanie Zespołu wraz z krótką informacją o każdym z Członków Zespołu, przyjęcie i wdrożenie akcji w szkole, powstawanie projektów/koncepcji Remizy, budowa karmnika, przebieg akcji nasadzeń, inne.

4.6. Raport z obserwacji gatunków ptaków (w tym liczebności) i dotychczasowych zdarzeń w Remizie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu w okresie przynajmniej od 15 maja do 15 listopada 2012r.

4.7. Gwarancję, że remiza wraz z karmnikiem będą istniały przez okres, co najmniej 5 lat (deklaracja Dyrekcji Szkoły).

5. Prace zgłoszone do Akcji powinny zostać napisane przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych edytorów tekstów, np. MS Office, StarOffice oraz programów graficznych np. CorelDraw, Adobe PhotoShop, Gimp itp.

6. Prace zgłoszone do Akcji muszą być nagrane na płytę CD/DVD w następujących formatach (do wyboru): *.doc, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.cdr. Prace przygotowane w innych formatach nie będą klasyfikowane.

7. Do płyty CD/DVD należy dołączyć wydruk projektu, zdjęć i raportu wraz z opisami w formacie A4. Wydruk musi zostać zbindowany.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI EDUKACYJNEJ I NAGRODY

1. Nagrodzone zostaną Szkoły, które przedstawią najlepsze koncepcje i plany założeń swoich Remiz, takie które w najlepszy i najbardziej trwały sposób zapewnią wzrost i utrzymanie bioróżnorodności na ich terenie.

2. Wybór i ogłoszenie zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych nastąpi do dnia 1 grudnia 2012.

3. zwycięskie szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych pomocy dydaktycznych, książek i filmów o tematyce przyrodniczej.

4. Nagrody będą stanowić równowartość za I miejsce – 3 500 zł., za II miejsce – 3 000 zł., za III miejsce 2 500 zł. Łączna pula nagród wynosi 9 000 złotych.

5. Wszystkie szkoły, które w określonym terminie nadeślą prace konkursowe, otrzymają honorowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie oraz zostaną wyróżnione nagrodami w postaci pakietów edukacyjnych oraz edukacyjnej, strategicznej gry komputerowej pt. ”Ptaki naszych parków i ogrodów”, które opracowane zostaną przez stowarzyszenie Ptaki Polskie. Zwycięzcy i Wyróżnieni otrzymają ponadto Tytuł/Certyfikat Szkoły na pTAK!

6. Wykaz Uczestników Akcji Edukacyjnej zostanie opublikowany na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl, a lista Zwycięzców i Wyróżnionych dodatkowo także na łamach ogólnopolskiego portalu internetowego Partnera Medialnego Akcji – Grupy Onet.pl. O wynikach Zwycięzcy zostaną także poinformowani drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

IV. WSPARCIE i WSPÓŁPRACA

1. Organizator służy wsparciem merytorycznym w zakresie projektowania i wykonania Najbardziej Bioróżnorodnej Remizy. Praktyczny poradnik, propozycje gotowych projektów oraz wszelkie informacje o tym, jak założyć Remizę raz uczestniczyć w Akcji dostępne będą na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl w zakładce Szkoła na pTAK! Informacje o Akcji publikowane będą również na łamach ogólnopolskiego portalu internetowego – Partnera Medialnego w Kampanii pTAK!

2. Dzięki życzliwości Lasów Państwowych, Partnera Akcji, do wszystkich zainteresowanych szkół uczestniczących w Akcji nieodpłatnie zostaną dostarczone sadzonki drzew i krzewów (jagodowych), które są podstawowym warunkiem założenia Remizy. Sadzonki będą pochodziły z najbliższej danej szkole szkółki leśnej. Wraz z sadzonkami, na życzenie zainteresowanych, Leśnicy zapewnią też odpowiedni instruktarz.

3 .W nawiązaniu kontaktu z Pracownikami Lasów i/lub najbliższą szkółką pomoże Ewa Stróżniak, Koordynatorka Akcji Szkoła na pTAK! – dostępna pod numerem telefonu: 887 747 737 lub pod adresem e-mail:  [email protected] Ewa będzie służyć wsparciem i udzieli wszelkich dodatkowych informacji o Akcji Szkoła  na pTAK!.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w całości lub fragmentów nadesłanych Prac oraz do  informowania o nich w ramach prowadzonej działalności publicystycznej w związku z Kampanią pTAK!, w szczególności na stronach internetowych oraz w prasie, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów trwania i rozstrzygnięcia Akcji oraz zmiany nagród. Gdyby taka sytuacja miała miejsce wszyscy Uczestnicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną, ponadto zostanie  publikowana stosowna informacja na stronie internetowej Kampanii.

3. Warunki uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej podlegają niniejszemu Regulaminowi. Każde zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na ich publikowanie w ramach Kampanii pTAK!, w tym na stronie internetowej Organizatora.

5. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie przez  organizatora (w całości lub fragmentarycznie) przesłanej Pracy Konkursowej, w szczególności na: utrwalanie na nośnikach, powielanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, publikowanie w ramach Kampanii pTAK! i na stronach internetowych Organizatora.

ZAPRASZAMY - do twórczej współpracy i zabawy!

Galeria

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Zapraszamy na jesienne obserwacje ptaków na Mierzei Wiślanej

Zapraszamy na jesienne obserwacje ptaków na Mierzei Wiślanej

06 październik 2013

To już jesień właśnie! Zapraszamy do wspólnej jesiennej obserwacji odlatujących rudzików, rokitniczki, potrzosów, sikor czy mysikrólików i łozówek w niecodziennym miejscu, jakim jest piękny bór sosnowy i trzcinowiska Mierzei Wiślanej - miej

WIĘCEJ >
Zrób coś na pTAK!

Zrób coś na pTAK!

15 maj 2015

Już teraz, dzisiaj. To proste!

WIĘCEJ >
Gdzie na ptaki?

Gdzie na ptaki?

03 sierpień 2015

Urokliwe Polesie zaprasza na ptasie wycieczki.

WIĘCEJ >