Zamówienia Publiczne

Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Goniądz: Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK!
Numer ogłoszenia: 98275 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK!.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. CELE I PRZEDMIOT KONKURSU Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego oraz scenariusza do dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na urządzenia mobilne i PC. 2. ZADANIA KONKURSOWE Zadaniem podstawowym jest przedstawienie spójnej i ciekawej koncepcji dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony w systemie Google Android oraz w formie gier możliwych do zainstalowania na PC Mahjong na pTAK! i Ptasie Migracje, które zwrócą uwagę społeczeństwa na problem znikania kolejnych gatunków ptaków, zgodnie z motywem przewodnim Kampanii Bądź na pTAK! Ptaki Rzadkie i Ginące. 3. ZAŁOŻENIA IDEOWE KONKURSU: Kampania Bądź na pTAK!, Ogólnopolska Społeczna Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej realizowana jest przez stowarzyszenie Ptaki Polskie. Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. W końcu oni też mają swoje życie wypełnione pracą, przeciwnościami dnia codziennego, ale też najprawdziwszymi namiętnościami i pasją. Myśmy to już dostrzegli - i zachwycili się! Teraz chcemy opowiedzieć o tym innym i podzielić się naszym zachwytem. Mówimy też o problemach - szczególnie teraz, podczas trzeciej edycji Kampanii. Niestety te największe zawsze biorą swój początek od nas ludzi. Ale jest też i dobra wiadomość! Skoro my prowokujemy te problemy, to znaczy że od nas też zależy ich rozwiązanie. W Kampanii pTAK! dostarczymy społeczeństwu, naszym odbiorcom, zainteresowanym i nie tylko, wiedzy i rzetelnej informacji. Uczymy i bawimy. Zapraszamy do twórczej pracy i zabawy. Czas na współodpowiedzialność: Bądźmy na pTAK! Zanim będzie za późno Wiodącym tematem Kampanii oraz spoiwem dla wszystkich zaplanowanych w niej działań są ptaki oraz ochrona ich przestrzeni życiowej (siedlisk). Jednocześnie pod parasolem z ptaków podejmowane będą tematy ogólno ekologiczne. Ostatecznie, poszczególne wątki Kampanii, związana z nimi publicystyka, akcje oraz wszelkiego rodzaju działania będą zawierały się we wspólnej przestrzeni komunikacyjnej pTAK! I tak mamy tutaj m.in. Szkołę na pTAK! i Ogród na pTAK! Zapraszamy do ekskluzywnego Klubu Ptaków Polskich oraz do udziału w licznych konkursach oczywiście na pTAK! Obecnie trwa trzecia już edycja Kampanii Bądź na pTAK! Ma ona na celu zwrócenie uwagi na ptaki rzadkie i ginące, problem zaniku kolejnych gatunków, ubożenia środowiska oraz spadek bioróżnorodności. Więcej o Kampanii Bądź na pTAK! na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl Główny przekaz. Uwaga! Ptaki znikają! Dzieje się to każdego dnia, a my - zaganiani, zamyśleni i zajęci swoimi sprawami nie zauważmy, że tracimy ten najpiękniejszy dodatek codzienności. Oczekiwany efekt działań Kampanii Bądź na pTAK!, tym samym również omawianych kreacji. Stworzenie popularnej i lubianej aplikacji o tematyce ptasiej, ma poruszać, zainteresować problemem znikania ptaków i spowodować wzrost świadomości w tym temacie. Efektem zgodnie z motywem przewodnim naszego stowarzyszenia POZNAJ POKOCHAJ POMÓŻ ma być podjęcie realnych kroków poprzez włączenie się w nasze działania, dołączenie do Klubu Ptaków Polskich, wsparcie działań stowarzyszenia. Wszelkie możliwości podjęcia działań dla ptaków i dla przyrody znajdują się na stronie internetowej Kampanii. Hasła i motywy przewodnie Kampanii Bądź na pTAK! Naszym zamierzeniem jest wywołanie pozytywnych skojarzeń wynikających z gry słów P + TAK prowadzących do afirmacji w rodzaju PTAK JEST OK, PTAK JEST NA TAK, TAK DLA PTAK(ÓW) - i dalej dla całej przyrody i bioróżnorodności oraz idei jej ochrony. Bądź na pTAK!, Jestem na pTAK!, Ptak też Człowiek! Dlaczego Ptaki? Bo są piękne, mądre, inspirujące A poza tym zaletą ptaków jako grupy flagowej naszej Kampanii jest to, że niemal zawsze są gdzieś obok. Są naszymi sąsiadami! Codziennie je widzimy i słyszymy nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niezwykła też jest ich różnorodność barw, głosów, pomysłów na życie, gatunków Do tego są z nami dosłownie od zawsze obecne nie tylko w naszych parkach, ogrodach i domostwach, ale też w tradycji i kulturze folklor, heraldyka i etymologia naszych nazwisk, literatura i poezja, sztuka. Symbolizują czystość, wolność, przestrzeń, marzenia. Wreszcie wiele z nich nie tylko pięknie śpiewa, ale też zachwyca swoim atrakcyjnym wyglądem. Wszystko to chcemy wykorzystać w naszej Kampanii po to, aby zwrócić Państwa uwagę - naturalnie na pTAK! Więcej na www.jestemnaptak.pl Informacje dodatkowe Materiały promocyjne Kampanii Bądź na pTAK! zawsze cieszyły się wielką popularnością i zainteresowaniem. Aby dotrzeć do odbiorców z przesłaniem Kampanii sięgamy chętnie po niestandardowe i ciekawe rozwiązania kreacyjne. Zwracamy uwagę na piękno ptaków i wykorzystujemy pojemność artystyczną tych zwierząt w naszych działaniach. Pokazujemy jak wiele łączy nas z ptakami stąd nasze hasła i zawołania..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.40.00-7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy złożą Wymagane dokumenty i oświadczenia oraz spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. legitymowania się minimum trzema wykonanych przez siebie usługami polegających na stworzeniu aplikacji na urządzenia mobilne o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2. Uczestnicy konkursu muszą posiadać autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Uczestnik dołączy do Wniosku oświadczenie, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Uczestnika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunku udziału w konkursie dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Uczestnik dołączy do Wniosku wykaz co najmniej trzech wykonanych przez siebie usług polegających na stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z podaniem ich przedmiotu, odbiorcy, daty wykonania i wartości brutto. Wykazane usługi muszą być zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Wraz z wykazem Uczestnik dołączy do Wniosku dokumenty potwierdzające, że każda z usług wymienionych w wykazie została wykonana należycie, oraz portfolio z pracami, które zostały ujęte w wykazie. 5. W celu potwierdzenia, że Uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu, do Wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. 6. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna, do Wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. 7. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wykazać, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z konkursu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Uczestnika z konkursu, Zamawiający żąda złożenia przez Uczestnika, wraz z Wnioskiem, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z konkursu (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Uczestnika), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert; 3) oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu), a w przypadku przynależności do takiej grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy. 8. Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio. 9. Z konkursu zostaną wykluczeni Uczestnicy także z powodów określonych w art. 24 ust. 2 Ustawy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. oryginalność, innowacyjność oraz wartości edukacyjne, - 50
 • 2. czytelność, przejrzystość oraz funkcjonalność aplikacji dla odbiorcy, - 50

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 25.09.2015, godzina 15:00.
 • Miejsce: Ptaki Polskie, Goniądz 19-110, ul. Dolistowska 21, www.jestemnaptak.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 10.07.2015, godzina 15:00.
 • Miejsce: Ptaki Polskie, Goniądz 19-110, ul. Dolistowska 21,.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 24 lipca 2015 roku do godziny 15:00.
 • Miejsce: Ptaki Polskie, Goniądz 19-110, ul. Dolistowska 21,.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie oraz produkcję: Dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK! dla najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, których prace uzyskały najwyższą liczbę punktów. Wartość nagrody nie przekroczy kwoty: 0 zł. brutto.

 

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Zawiadomienie o dopuszczeniu do konkursu 

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Autor: Emilia Sokołowska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Przyłącz się do nas na Facebooku

Przyłącz się do nas na Facebooku

14 październik 2010

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku! Jest nas już 1000 miłośników Akcji pTAK.

WIĘCEJ >
Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

05 październik 2010

Jest najmniejszym polskim parkiem narodowym – jego powierzchnia wynosi 2145,62 ha, otulina – 6777 ha.

WIĘCEJ >
Niedościgniony mistrz niebiańskich przestworzy?

Niedościgniony mistrz niebiańskich przestworzy?

03 czerwiec 2016

Oczywiście Jerzyk!

WIĘCEJ >