Jestem na pTAK!

Najlepszy Scenariusz Bloku Lekcyjnego

Na temat Ochrony Przyrody/Bioróżnorodności - ze szczególnym uwzględnieniem ptaków.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja prowadzona jest przez organizację pożytku publicznego Ptaki Polskie (zwaną dalej Organizatorem), w ramach Akcji Szkoła na pTAK!, która jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej pTAK! Partnerami Akcji są lasy Państwowe oraz Gdańskie Wydawnictwa Oświatowe.
2. Konkurs oficjalnie zostanie ogłoszony najpóźniej do 1 marca 2011r.
3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane do 15 kwietnia 2011r. drogą elektroniczną na adres: emilia.sokolowska@ptakipolskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ptaki Polskie, ul. Armii Krajowej 74/1, 81-844 Sopot, z dopiskiem: „Najlepszy scenariusz na blok lekcyjny. Zgłoszenie”. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl.

4. Prace konkursowe należy przesłać najpóźniej do dnia 15 maja 2011r. na adres:

 

Ptaki Polskie,

ul. Armii Krajowej 74/1,

81-844 Sopot,

z dopiskiem: „Najbardziej Bioróżnorodna Remiza”.

Za datę wiążącą uznaje się datę wpłynięcia pracy konkursowej do biura Organizatora.

5. Zadanie konkursowe polega na:

5.1. Przygotowaniu Scenariusza Bloku Lekcyjnego dotyczącego ochrony Przyrody/ Bioróżnorodności - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ptaków.

5.2. Blok lekcyjny powinien składać się, z co najmniej pięciu 45-minutowych jednostek lekcyjnych.

5.3. W każdej jednostce lekcyjnej należy skorzystać z przynajmniej jednego typu multimedialnego środka edukacyjnego, jako elementu wspierającego lekcję (film, prezentacja PowerPoint, itp.) z wyjątkiem lekcji poświęconej na warsztat terenowy, opisanej w punkcie następnym (5.4.).

5.4. Przynajmniej jedną jednostkę lekcyjną należy zaplanować w formie tzw. przyrodniczych warsztatów terenowych, tj. poza budynkiem szkoły.

5.5. Blok powinien zawierać element rozpoznawania/oznaczania rodzimych gatunków roślin i zwierząt – w tym, co najmniej 5 gatunków ptaków.

5.6. Propozycja powinna zawierać najwyżej 15-minutowy sprawdzian wiadomości do przeprowadzenia pod koniec zajęć zaplanowanych w ramach całego Bloku.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być:

1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski pracujący w Zespołach dwuosobowych.

2. Nauczyciele dowolnych przedmiotów z całej Polski pracujący indywidualnie lub zespołowo. Uwaga: Zespoły Uczniowskie mogą być liczniejsze niż dwuosobowe, podobnie jak Nauczyciele mogą zgłaszać swoje prace zespołowo, przy czym nie wpłynie to na wartość ani wielkość/ilość nagród w przypadku, gdy zwycięzcą okaże się wieloosobowy Zespół Uczniowski lub Zespół Nauczycieli.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną pracę.

2. Do Konkursu można zgłaszać tylko nowe, oryginalne Prace Konkursowe – takie, które nie zostały zgłoszone do żadnego innego konkursu.

3. Scenariusze bloków lekcyjnych powinny zostać napisane przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych edytorów tekstów, np. MS Office, StarOffice. Uwaga! Prace napisane ręcznie nie będą klasyfikowane.

4. Prace Konkursowe muszą być nagrane na płytę CD/DVD w następujących formatach (do wyboru): *.doc, *.pdf. Prace przygotowane w innych formatach nie będą klasyfikowane.

5. Do płyty CD/DVD należy dołączyć wydruk kompletny Pracy Konkursowej w formacie A4.

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGROD Y

1. Wybór i ogłoszenie zwycięskich i wyróżnionych prac nastąpi do dnia 31 maja 2011.

2. Nagrody rzeczo we w postaci sprzętu optycznego: aparatów fotograficznych, lornetek; Ipodów, albumów przyrodniczych, książek i filmów o tematyce przyrodniczej zostaną przyznane:

2.1. za 5 najlepszych Scenariuszy przysłanych przez Zespoły Uczniowskie.

Nagrody będą stanowić równowartość:

  • za 1 – 3 miejsce po 1 800zł. dla każdego Zespołu,
  • za 4-5 miejsce 1 500zł. dla każdego Zespołu;

2.2. za 5 najlepszych Scenariuszy przysłanych przez Nauczycieli. Nagrody będą stanowić równowartość:

  • za 1-3 miejsce – 1 300zł.,
  • za 4-5 miejsce – 1 000zł.

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 14 300 złotych.

3. Wszyscy zwycięzcy w Konkursie w obydwu kategoriach (Nauczyciele oraz Zespoły Uczniowskie wraz z opiekunem) zostaną zaproszeni na tygodniowe warsztaty terenowe, które odbędą się w czerwcu 2011. w Biebrzańskim Parku Narodowym.

4. Wykaz Uczestników Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl, a lista Zwycięzców i Wyróżnionych dodatkowo także na łamach ogólnopolskiego portalu internetowego.

O wynikach Zwycięzcy zostaną także poinformowane drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w całości lub fragmentów nadesłanych prac oraz do informowania o nich w ramach prowadzonej działalności publicystycznej w związku z Kampanią pTAK!, w szczególności na stronach internetowych oraz w prasie, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do Konkursu prac wcześniej uczestniczących w innych konkursach oraz prac, co, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób nie biorących udziału w Konkursie, bądź czyjekolwiek prawa osobiste.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów trwania i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zmiany nagród. Gdyby taka sytuacja miała miejsce wszyscy Uczestnicy zostaną o tym powiadomieni droga elektroniczną, ponadto zostanie opublikowana stosowna informacja na stronie internetowej Kampanii.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji Szkoła na pTAK! oraz Konkursie na Najlepszy Scenariusz Bloku Lekcyjnego o ochronie Przyrody/Bioróżnorodności (Ptaków w szczególności) można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Koordynatorką Akcji Szkoła na pTAK! Emilią Sokołowską pod numerem telefonu: 609 509 895 lub pod adresem e-mail: emilia.sokolowska@ptakipolskie.pl oraz na stronie www.jestemnaptak.pl

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie podlegają niniejszemu Regulaminowi. Każde zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na ich publikowanie w ramach Kampanii pTAK!, w tym na stronie internetowej Organizatora.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie przez Organizatora (w całości lub fragmentarycznie) przesłanej pracy konkursowej, w szczególności na: utrwalanie na nośnikach, powielanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, publikowanie w ramach Kampanii pTAK! i na stronach internetowych Organizatora.

 

ZAPRASZAMY - do twórczej współpracy i zabawy!

Galeria

Autor: Brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

01 październik 2010

Najstarszy w Polsce Park Narodowy, utworzony w 1947r. na bazie istniejącego od 1921r. leśnictwa „Rezerwat”, które obejmowało ochroną najbardziej cenny przyrodniczo fragment Puszczy Białowieskiej, położony w widełkach rzeki Narewki i Hwoźnej.

WIĘCEJ >
Sierpówka

Sierpówka

12 listopad 2015

…Albo Synogarlica Turecka.

WIĘCEJ >
Przetarg na druk materiałów promocyjnych

Przetarg na druk materiałów promocyjnych

20 maj 2014

Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014

WIĘCEJ >