Zamówienia Publiczne

Ponowienie zapytania ofertowego na scenariusze i pomoce dydaktyczne do pakietu edukacyjnego

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/03/02/2015 dotyczy: usługi w zakresie opracowania merytorycznego scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do czwartej części istniejącego już pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK! w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na opracowanie merytoryczne scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do czwartej części istniejącego już pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK!, realizowanego w ramach wyżej wymienionego projektu, zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

opracowanie merytoryczne scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do czwartej części - „Ptaki rzadkie i ginące” - istniejącego już pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK!, realizowanego w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanego do 30 kwietnia 2016., w szczególności:

 

1. Opracowanie merytoryczne i przygotowanie 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych (1-2 godziny lekcyjne każdy) dla trzech poziomów nauczania (szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna) o następującej tematyce:

 • Ptaki rzadkie i ginące – łącznie 4 scenariusze zajęć lekcyjnych: dla poziomu podstawowego (osobno dla klas 1-3 i 4-6), gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
 • Migracje ptaków – łącznie 4 scenariusze zajęć lekcyjnych: dla poziomu podstawowego (osobno dla klas 1-3 i 4-6), gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
 • Współzależności i współistnienie, czyli przyroda i ptaki a ludzie – łącznie 2 scenariusze zajęć lekcyjnych: dla poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w scenariuszach zajęć lekcyjnych.

2. Opracowanie merytoryczne do każdego z 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych, o których mowa w punkcie I.1. niniejszej umowy, osobnych kart pracy oraz odpowiednio dedykowanych pomocy dydaktycznych (m.in.: plansze, gry interakcyjne, mapy, karty do gry, puzzle, wycinanki). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w scenariuszach zajęć lekcyjnych.

3. Nadzór nad opracowaniem graficznym i składem materiałów czwartej części pakietu edukacyjnego pt. „Ptaki rzadkie i ginące".

 

II. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynator ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 kwietnia 2015.

 

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1. Ofertę należy złożyć do 4 marca 2015 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 • przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

3. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

4. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

 • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

 

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

VI. ZAKRES OCENY OFERTY

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena, doświadczenie oraz wstępna koncepcja scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych - w następujących wagach:

 • 40% - wstępna koncepcja scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych,
 • 30% - doświadczenie,
 • 30% - cena.

2. Kryterium „wstępna koncepcja scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych” będzie rozpatrywane na podstawie sposobu przedstawienia szczegółowej propozycji realizacji i zakresu tematycznego poszczególnych scenariuszy i pomocy dydaktycznych, o których mowa w pkt. I.1. i I.2, w oparciu o przygotowane propozycje scenariuszy na podstawie czterech kryteriów: oryginalność, walory edukacyjne, adekwatność merytoryczna z zakładanymi poziomami nauczania. Liczba punktów, które Wykonawca może maksymalnie otrzymać w tym kryterium, wynosi 40.

3. Kryterium „doświadczenie” będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia oferenta w opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy zajęć i pomocy edukacyjnych. Liczba punktów, które Wykonawca może maksymalnie otrzymać w tym kryterium, wynosi 30.

4. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                    Cn

C         = -----------------     x  30, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

30 – waga kryterium.

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

5. Suma kryterium wstępnych koncepcji scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych, doświadczenia i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

22 marzec 2012

Formularz zgłoszeniowy. Akcja Edukacyjna: Najbardziej Bioróżnorodna Remiza, edycja 2.

WIĘCEJ >
Weź udział w Nocy Sów 2014!

Weź udział w Nocy Sów 2014!

25 marzec 2014

Zapraszamy na jedyną taką noc w Polsce – Noc Sów, ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom.

WIĘCEJ >
Żuraw Kłosowski

Żuraw Kłosowski

12 marzec 2013

Z wielka dumą mamy przyjemność zaprezentować pierwsze wydawnictwo sygnowane logiem Ptaków Polskich - najnowszy album Braci Kłosowskich, poświęcony tajemniczym i nieuchwytnym Żurawiom - "Żuraw Kłosowski".

WIĘCEJ >