Zamówienia Publiczne

Przetarg

Kategoria: promocja

Goniądz: Usługa w zakresie promocji wystawy fotograficznej, spotów kampanijnych oraz akcji Szkoła na pTAK! w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym
Numer ogłoszenia: 64308 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jestemnaptak.pl
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie promocji wystawy fotograficznej, spotów kampanijnych oraz akcji Szkoła na pTAK! w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w przedmiocie promocji wystawy fotograficznej, spotów kampanijnych oraz akcji Szkoła na pTAK! w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym w następującym wymiarze: 1. w wydaniu papierowym dziennika o zasięgu ogólnopolskim: 1 reklama (artykuł sponsorowany) o wielkości 30 modułów (strona A-3), w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 2. w wydaniu papierowym dziennika w województwie mazowieckim: 2 reklamy (artykuły sponsorowane) o wielkości 30 modułów (strona A-3), w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę 10 reklam o wielkości 5 modułów na pierwszej stronie w zasięgu GW - wydanie warszawskie, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę 3. na stronach www: emisja spotów reklamowy - 30 sekund, na losowo wybranych serwisach przed materiałami wideo na RON Ad Player - łącznie 800 tys. pełnych odtworzeń, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, emisja spotów reklamowych - 30 sekund, przed materiałami wideo na YouTube - łącznie 45 tys. pełnych obejrzeń, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 4. na co najmniej 21 serwisach informacyjno-kulturalnych z województwa mazowieckiego współpracujących z dziennikiem, a w tym: 2 x doublebillboard - łącznie 200 tys. odsłon na 14 dni, każdy z dwóch

 

doublebillboardów, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 5. na stronie warszawskiej www dziennika: 2 x winieta przy logo dziennika - emisja stała przez okres 7 dni , każdej z dwóch winiet, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, Okres realizacji usług - 5.04.2015. - 30.04.2016. Treść artykułów oraz projekt graficzny form reklamowych będzie dostarczony przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na materiałach promocyjnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 94.34.00.00-9, 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • 1. W ciągu 3 ostatnich lat osiągnął średni (dzienny) nakład dziennika w ilości 290 tys. egzemplarzy. 2. Posiadający co najmniej 10 dodatków lokalnych do wydania ogólnopolskiego w wersji papierowej. 4. Współpracują z co najmniej 21 lokalnymi serwisami (internetowymi) informacyjno-kulturalnymi. 5. Udokumentują uczestnictwo w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług w przedmiocie promocji o wartość każdego zamówienia nie niższej niż 10 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2015 godzina 12:00, miejsce: w biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załącznik nr 1
SIWZ

Załącznik nr 2
Treść ogłoszenia

 

Autor: Patrycja Chacia

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Natura 2000

Natura 2000

05 październik 2010

Nie taka Natura 2000 straszna jak ją malują. Chyba każdy słyszał hasło Natura 2000. Tylko co to tak właściwie znaczy? Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest to system obszarów objętych ochroną przyrody.

WIĘCEJ >
Polska i Polacy z lotu pTAKa.

Polska i Polacy z lotu pTAKa.

11 grudzień 2010

Czy rzeczywiście nieszczęściem wielu regionów Polski jest to, że ma tak dużo terenów zielonych?

WIĘCEJ >
O tym jak się uczyliśmy ornitologii na zajęciach w Zespole Szkół Specjalnych Nr 100

O tym jak się uczyliśmy ornitologii na zajęciach w Zespole Szkół Specjalnych Nr 100

31 styczeń 2015

Kim jest ornitolog? Takie pytanie zadaliśmy sobie, a następnie uczestnikom naszych zajęć. Niby wiadomo. Cały czas używamy tego zwrotu zamiennie z „miłośnikiem ptaków”, „obserwatorem ptaków”. Ale właściwie, kim jesteśmy? Dlaczego ludzie chcą i obserwują ptaki?

WIĘCEJ >