Zamówienia Publiczne

Przetarg na organizację wycieczek na II Zlot KPP

Goniądz: Usługa polegającą na organizacji imprez turystycznych o tematyce przyrodniczej i charakterze edukacyjnym w ramach projektu Bądź na pTAK Numer ogłoszenia: 124326 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jestemnaptak.pl

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: http://www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na organizacji imprez turystycznych o tematyce przyrodniczej i charakterze edukacyjnym w ramach projektu Bądź na pTAK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach projektu Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do organizacji następujących imprez turystycznych o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym: Lp. Trasa przejazdu Liczba uczestników Opis wyprawy/warsztatu oraz termin jej przeprowadzenia 1. Brak przejazdu, warsztaty będą odbywać się w miejscowości Goniądz 40 Warsztaty przyrodniczo-edukacyjne dla rodzin z dziećmi, z wykorzystaniem odlewów tropów biebrzańskich ssaków, poradników do rozpoznawania tropów, oraz zestawu do pamiątkowych odlewów gipsowych tropów jako pomocy dydaktycznych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą w jaki sposób rozpoznawać na bagnach tropy mieszkających tam zwierząt oraz każdy z nich otrzyma pamiątkowy odlew, czas trwania warsztatów od godziny 16.00 do 19.00 w dniu 18 maja 2012 roku, warsztaty prowadzi przeszkolony przewodnik. 2 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 17.30 do 22.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 18 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 3 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 25 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 18.00 do 22.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 18 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 4 Goniądz - Barwik -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 19 5 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 19.00 do 22.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 18 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 5 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 19 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 7.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 6 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 8.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 7 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 25 6 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 4.00 do 7.00 w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 8 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 35 3 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna piesza z Goniądza połączona z warsztatami terenowymi dla rodzin z dziećmi oraz obserwacją bezkręgowców, płazów i ptaków czas trwania wędrówki od godziny 9.00 do 12.00 w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach obserwowanych bezkręgowców, płazów i ptaków. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w siatkę do odławiania bezkręgowców wodnych oraz pudełka z lupami do oglądania bezkręgowców 9 Goniądz - Wroceń, odległość dowozu busem/autokarem ok. 11 km 40 11 km spływ kajakowy na trasie Wroceń -Goniądz pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 9.00 do 12.00 w dniu 19 maja 2012 roku, 10 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 19 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 8.30 do 13.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 11 Goniądz -Brzostowo -Burzyn -Goniądz, odległość dowozu busem ok. 30km 19 30 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 8.30 do 13.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 12 Goniądz - Gugny Barwik - Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 20 km 38 9 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna w tym 3,5 km odcinkiem bagiennym połączona z obserwacją miejscowej flory i fauny oraz nauką poruszania się po bagnach, czas trwania wędrówki : godzina od godziny 10.00 do 15.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 13 Wroceń - Goniądz odległość dowozu busem/autokarem ok. 11 km 40 11 km spływ kajakowy na trasie Wroceń - Goniądz pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 10.00 do 13.00 w dniu 19 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Goniądza do Wrocenia. 14 Goniądz - Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km 40 8 km spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 13.00 do 15.00 w dniu 19 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Osowca do Goniądza 15 Goniądz - Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km 40 8 km spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 14.00 do 16.00 w dniu 19 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Osowca do Goniądza 16 Goniądz- Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 25 km 38 Warsztaty przyrodniczo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi; podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zbadać okoliczną florę oraz faunę, czas trwania warsztatów od godziny 15.00 do 18.00 w dniu 19 maja 2012 roku, warsztat odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 17 Brak przejazdu, warsztaty będą odbywać się w miejscowości Goniądz 40 Warsztaty przyrodniczo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi; podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zbadać okoliczną florę oraz faunę, czas trwania warsztatów od godziny 16.00 do 19.00 w dniu 19 maja 2012 roku, warsztat odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 18 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 19 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 7.30. (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 19 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 8.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 20 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 25 6 km wyprawa  rzyrodniczo-edukacyjna; wyprawa piesza z Goniądza połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 4.00 - 7.00 w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 21 Wroceń - Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 11 km 40 11 km spływ kajakowy na trasie Wroceń - Goniądz pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 8.00 do 11.00 w dniu 20 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Goniądza do Wrocenia 22 Goniądz- Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 25 km 40 warsztaty dla rodzin z dziećmi, podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zobaczyć okoliczną florę i faunę, czas trwania warsztatów od godziny 9.00 do 11.00 w dniu 20 maja 2012 roku, warsztat odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 23 Goniądz- Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km 40 8 km spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 14.00 do 16.00 w dniu 20 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Osowca do Goniądza 24 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 40 3 km wyprawy pieszej z Goniądza połączona z warsztatami terenowymi dla rodzin z dziećmi oraz obserwacją bezkręgowców, płazów i ptaków czas trwania wędrówki od godziny 14.00 do 17.00 w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach obserwowanych bezkręgowców, płazów i ptaków. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w siatkę do odławiania bezkręgowców wodnych oraz pudełka z lupami do oglądania bezkręgowców 25 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 15.00 do 19.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 26 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 19 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 17.30 do 21.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 1.2. Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 ze. zm.). 1.3. Opiekę nad osobami w czasie przewozu organizuje i zapewnia Wykonawca 1.4.W celu zapewnienia bezpiecznego transportu oraz prawidłowej realizacji programu wypraw Wykonawca zaangażuje niezbędną ilość licencjonowanych przewodników. 1.5.Wykonawca zobowiąże kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na żądanie Zamawiającego wymaganego prawa jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, oraz pozostałych dokumentów wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 1.6. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć środki transportu i pasażerów od wystąpienia wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 1.7. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych oraz kosztów postoju na parkingach płatnych. 1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. 1.9. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 1.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców w sytuacji określonej wyżej w punkcie 1.9. Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko zapewnienia zastępczego środka transportu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu tj. przedstawią dokument potwierdzający, że od trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu byli wpisani do rejestru organizatorów turystyki w  rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty odpis z właściwego rejestru do rejestru organizatorów turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.jestemnaptak.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 14:00, miejsce: Biurzo Stowarzyszenia, Sopot 81-825 ul.Abrahama 1/2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot umowy jest finansowany z środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 541/11, Umowa nr 154/2012/Wn50/EE-EE/D, z dnia 13.03.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. Przetrag na usługę polegającą na organizacji imprez turystycznych o tematyce przyrodniczej i charakterze edukacyjnym w ramach projektu Bądź na pTAK

2. siws organizacja imprez turystycznych

 

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Po Zlocie Ptaków Polskich

Po Zlocie Ptaków Polskich

07 październik 2010

Za nami historyczny, bo pierwszy, Zlot Klubu Ptaków Polskich 2010!

WIĘCEJ >
Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

05 październik 2010

Utworzony w 1959 roku, położony w sąsiedztwie Warszawy, obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej (powierzchnia wynosi 38 544 ha, otuliny – 37 756 ha). Pod ochroną ścisłą znalazło się 4636 ha.

WIĘCEJ >
Natura 2000

Natura 2000

05 październik 2010

Nie taka Natura 2000 straszna jak ją malują. Chyba każdy słyszał hasło Natura 2000. Tylko co to tak właściwie znaczy? Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest to system obszarów objętych ochroną przyrody.

WIĘCEJ >