Zamówienia Publiczne

fot. Paweł Sidło

Przetarg na usługę usprzętowienia Zlotu Klubu Ptaków Polskich

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu w roku 2014 Numer ogłoszenia: 196768 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sługa w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w przedmiocie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu w roku 2014: 1. Zapewnienie hal cateringowych - minimum dwie połączone ze sobą hale o powierzchni ok. 200m2 każda - w kształcie litery L w dniach od 20 do 22 czerwca 2014 roku oraz zapewnienie ich montażu i demontażu. Hale muszą być oświetlone oraz posiadać podłączenie do prądu; ponadto należy zapewnić namioty do wydawania posiłków dla 400 osób oraz zaplecze do przechowywania akcesoriów kuchennych. 2. Zapewnienia czterech namiotów przeznaczonych do pokazów multimedialnych/pokazów filmowych/warsztatów o powierzchni minimum 50 m2 w dniach 20-22 czerwca 2014 roku oraz zapewnienie ich montażu i demontażu. Namioty muszą być odpowiednio zaciemnione tak aby tkanina namiotu umożliwiała swobodne oglądanie projekcji w ciągu całego dnia. a) Dwa z wymienionych namiotów, powinny zawierać siedzenia z siana, siedzenia w postaci snopków (ciuków siana); w każdym namiocie powinno się znajdować co najmniej 100 miejsc siedzących, każdy z namiotów musi posiadać nagłośnienie niezbędne do odtwarzania filmów wraz z mikrofonami shure sm58 +2 (lub równoważnymi) projektory multimedialne (minimum 6000 ANSI), dwa ekrany projekcyjne o wymiarach wymiary 180x180cm oraz trzy laptopy z oprogramowaniem do odtwarzania filmów, ponadto w każdym z namiotów powinien znajdować się zestaw kolumn, mixer, mikrofon bezprzewodowy, odtwarzacz audio. b) Dwa pozostałe namioty powinny zawierać stoły i krzesła do siedzenie, co najmniej dla 20 osób. Jeden z namiotów powinien zawierać rzutnik oraz ekran do wyświetlania pokazów multimedialnych. 3. Zapewnienie jednego namiotu przeznaczonego na Klubu Ptaków Polskich (namiot powinien być biały, elegancki, z oknami, zamykany na noc) ok. 40 m2 w dniach 20-22 czerwca 2014 oraz zapewnienie jego montażu i demontażu. W namiocie powinny się znaleźć: - nagłośnienie (kolumny); - 2 wysokie stoły + dwa wysokie krzesła; - dwa niskie stoły+ 4 krzesła; - dwa stoły pod komputery dotykowe; - siano do siedzenia dla dzieci. 4. Zapewnienie 200 krzeseł na okres od 20 do 22 czerwca 2014 roku. 5. Zapewnienie w dniach od 20 do 22 czerwca 2014 roku, dwudziestu pięciu okrągłych 8 - osobowych stołów wraz z transportem. Stoły muszą być czyste, bez rys i uszkodzeń, w kolorach zieleni lub brązu. 6. Zapewnienie oraz montaż zadaszonej sceny o powierzchni min. 8x10m, posiadającej niezbędne atesty wymagane przez przepisy prawa, wraz z zadaszeniem półkolistym oraz z kompletnym nagłośnieniem i oświetleniem, transportem, obsługą nagłośnienia i oświetlenia w dniu 20 - 22 czerwca 2014. Nagłośnienie i realizacja dźwięku koncertu, wyposażenie sceny powinno spełniać następujące standardy system liniowy Martin Audio, JBL VERTEC lub EV XLC, osobna realizacja systemu monitorowego, 3 tory monitorowe, projektor multimedialny na scenie, oświetlenie lampy PC 3000vatt, ledowe oświetlenie dekoracyjne z wyłączeniem paneli ledowych, głowice ruchome mac 500: 6 sztuk (lub równorzędne), stoły najlepiej Grand MA Full Size (lub równorzędne), Grand Ma 2 Light (lub równorzędne) wraz z realizatorami. 7. Zapewnienie profesjonalnej, licencjonowanej ochrony terenu minimum 5 ochroniarzy oraz 1 stróż nocny w dniach 20-22 czerwca 2014 roku. 8. Wyposażenie miejsca koncertu w 10 toalet typu TOI TOI wraz z ich serwisem oraz usuwaniem nieczystości każdego dnia w dniach od 20 do 22 czerwca 2014 roku, wyposażonych w wodę i środki czystości, transportem, montażem i demontażem. 9. Zapewnienie tymczasowych przyłączy do prądu (prąd 32A, 2 gniazda 5. bolcowe, zabezpieczenia min 20A w odległości nie przekraczającej 30 m od sceny) w dniach 20-22 czerwca 2014, a także przeprowadzenie prądu do każdego z namiotów. 10. Zapewnienie oraz ułożenie siana do siedzenia i na podłogę podczas koncertu plenerowego minimum 300 snopków (ciuków) siana do siedzenia dla publiczności ponadto zapewnienie oraz ułożenie siana dla 200 osób na trybunie, a także zapewnienie siana luzem do namiotu cateringowego i namiotów projekcyjnych.(snopki=ciuki). 11. Zapewnienie fortepianu klasy minimum Yamaha wraz z transportem i strojeniem oraz zamontowaniem go na scenie w dniu 22 czerwca 2014. Miejsce wykonania ww. czynności: Goniądz, województwo podlaskie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zrealizowanych, niezależnych od siebie projektów polegających na przeprowadzeniu koncertu będącego imprezą o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Dolistowska 21 19 - 110 Goniądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 18:00, miejsce: Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Dolistowska 21 19 - 110 Goniądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany z środków których operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie (treść zamówienia) w PDF

2. SIWZ (doc)

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Zapytanie ofertowe - rekrutacja Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe - rekrutacja Liderów i Edukatorów Regionalnych

04 lipiec 2014

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/07/2014 dotyczy: przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacyjnego Kandydatów na Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
Wolny jak ptak! - warsztaty resocjalizacyjne

Wolny jak ptak! - warsztaty resocjalizacyjne

20 lipiec 2013

W swoim życiu nieraz dokonujemy niewłaściwych wyborów. Często towarzyszą nam przy tym: negatywne emocje – stres, złość, nienawiść; brak racjonalnego myślenia, niedostrzeganie swoich błędów i słabości, używki. Przy czym rzadko kiedy jes

WIĘCEJ >
Jan Piwowoski, „O Ptakach”

Jan Piwowoski, „O Ptakach”

04 listopad 2014

Recenzuje Marcin Siuchno (Ptaki Polskie)

WIĘCEJ >