Zamówienia Publiczne

Noc Sów 2016

Numer ogłoszenia: 32318 - 2016

Goniądz: Usługa w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów reklamowych.

[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]

Goniądz: Usługa w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów reklamowych

Numer ogłoszenia: 32318 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. , faks 58 719 12 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: oranizacja pozarządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów reklamowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów reklamowych. CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wydrukowanie oraz dostarczenie na adres siedziby zamawiającego (transport oraz wniesienie do biura) następujących druków: 1. PLAKAT w formacie B1 dwustronny (cmyk/black) Format: 675x980 mm Papier: kreda matowa 170 g/m2 Druk: 4/1 (cmyk/black) + lakier dyspersyjny matowy 1/1 NAKŁAD: 1 rodzaj plakatu po 3 800 szt. 2. FOLDER Format: 210x210mm Objętość: 40 stron +/-10% (w tym okładka) Papier: kreda matowa 150 g/m2 Druk 4/4 cmyk + lakier dyspersyjny matowy 1/1 Oprawa: zeszytowa (2 zszywki) NAKŁAD: 5 000 szt. 3. TORBA PŁÓCIENNA Wymiary: ok. 40x42cm, długość uchwytów ok. 80 cm Gramatura: min. 280 g Rodzaj materiału: bawełna Kolor materiału: naturalny Nadruk dwustronny monochromatyczny. NAKŁAD: 2500 szt. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do wykonania próbek wydruków plakatu i folderu reklamowego w liczbie 3 sztuk oraz jednego egzemplarza próbnego torby płóciennej i do przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającego w czasie osobistego spotkania w siedzibie Zamawiającego..

II.1.5)

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 3 000 zł. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 19:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr rachunku: 88 8769 0002 0000 6565 2000 00103. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy złożyć wraz z ofertą (w opakowaniu oferty), przy czym Zamawiający zaleca, aby dokument ten nie był trwale połączony z ofertą, ponieważ po otwarciu oferty zostanie on zdeponowany przez Zamawiającego w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Sopotu. 8. Dokumenty stanowiące wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz winny być ważne przez cały okres związania ofertą (termin związania ofertą określono w Rozdziale 7 SIWZ). 9. Z treści dokumentów stanowiących wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 lub ust. 3, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wykonawca, który złożył ofertę, a nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: wykażą się wykonaniem, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na wykonanie usługi druku materiałów promocyjnych lub reklamowych, o wartości każdego zamówienia nie niższej niż 30.000 zł; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykażą się dysponowaniem co najmniej trzema grafikami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy przy projektach związanych z produkcją wysokiej jakości materiałów promocyjnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.jestemnaptak.pl/zamowienia-publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016 godzina 19:00, miejsce: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Dolistowska 21 19-110 Goniądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środkó Funduszy Norweskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załącznik nr 1 - SIWZ

Autor: Emilia Sokołowska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Grantodawcy

Grantodawcy

04 maj 2014

Realizacja działań w ramacj Kampanii Bądź na pTAK! nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia naszych Grantodawców.

WIĘCEJ >
Letnia wyprawa na Mścichy

Letnia wyprawa na Mścichy

30 czerwiec 2013

Mścichy – wieś powstała w XV wieku, dziś sprowadzająca do siebie ornitologów z całej Polski oraz Europy. Nieopodal na podmokłych łąkach, w samym sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego spotkać można wyjątkowego gościa tych terenów – wodn

WIĘCEJ >
Pokaż nam piękne aleje!

Pokaż nam piękne aleje!

02 październik 2015

Weź udział w konkursie fotograficznym...

WIĘCEJ >