Zamówienia Publiczne

Noc Sów 2016

Numer ogłoszenia: 33442 - 2016;

Goniądz: Świadczenie usługi w zakresie promocji Nocy Sów oraz IV Zlotu Klubu Ptaków Polskich.

Goniądz: Świadczenie usługi w zakresie promocji Nocy Sów oraz IV Zlotu Klubu Ptaków Polskich w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym.
Numer ogłoszenia: 33442 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie promocji Nocy Sów oraz IV Zlotu Klubu Ptaków Polskich w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie promocji Nocy Sów oraz IV Zlotu Klubu Ptaków Polskich w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym Zakres zamówienia obejmuje: 1. Publikacja w wydaniu papierowym dziennika o zasięgu ogólnopolskim: 3 reklamy o wielkości 5 modułów [format 245-255mm x 55-60mm], w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 1 reklama o wielkości 10 modułów [format 245-255mm x 115-120mm], w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę Minimalny średni dzienny nakład dziennika z trzech lat poprzedzających termin składania ofert: 250 tys. egzemplarzy 2. Publikacja w wydaniu papierowym dziennika (lokalnego dodatku do dziennika o zasięgu ogólnopolskim) ukazującego się w województwie mazowieckim: 1 reklama o wielkości 5 modułów [format 245-255mm x 55-60mm], w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę. Minimalny średni dzienny nakład dziennika (dodatku) z trzech lat poprzedzających termin składania ofert: 60 tys. egzemplarzy 3. Publikacja w wydaniu papierowym dziennika (lokalnego dodatku do dziennika o zasięgu ogólnopolskim) ukazującego się w województwie podlaskim: 2 reklamy o wielkości 5 modułów [format 245-255mm x 55-60mm], w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, Minimalny średni dzienny nakład dziennika (dodatku) z trzech lat poprzedzających termin składania ofert: 5 tys. egzemplarzy 4. Publikacja na stronie internetowej dziennika, o którym mowa w pkt 1: Doublebillboard- 1 mln odsłon, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 5. Publikacja na stronie internetowej dziennika (lokalnego dodatku), o którym mowa w pkt 2: winieta przy logo dziennika - emisja stała przez okres 7 dni, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 6. Publikacja na stronie internetowej dziennika (lokalnego dodatku), o którym mowa w pkt 3: winieta przy logo dziennika - emisja stała przez okres 7 dni w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę. Okres realizacji usług: 23.02.2016 - 31.05.2016 Treść artykułów oraz projekt graficzny form reklamowych będzie dostarczony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na materiałach promocyjnych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9, 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług w przedmiocie promocji o wartości każdego zamówienia nie niższej niż 10 000 zł i przy założeniu, że w zakres usług wchodziła publikacja ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim o średnim dziennym nakładzie w okresie 3-ech lat przed wszczęciem postępowania w wysokości 250 tys. egzemplarzy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.jestemnaptak.pl/zamowienia-publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 17:00, miejsce: Ptaki Polskie ul. Dolistowska 21 19-110 Goniądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Funduszy Norweskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załącznik nr 1 SIWZ

Autor: Emilia Sokołowska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Noc Sów w Goniądzu

Noc Sów w Goniądzu

11 kwiecień 2013

W ostatni weekend, a dokładniej 5 kwietnia zorganizowaliśmy pierwszą Noc Sów w Goniądzu - dla dzieci, młodzieży i ptakowych zapaleńców. Było ciemno, głucho i…śniegu po pachy. Jednak choć pogodowa aura nie sprzyjała, warto było wspólnie s

WIĘCEJ >
Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

01 październik 2010

Został utworzony w 1967r. celem zachowania przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi, a także systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów.

WIĘCEJ >
Wąsatka

Wąsatka

16 styczeń 2015

Z długim ogonem i charakterystycznymi, czarnymi wąsami.

WIĘCEJ >