Zamówienia Publiczne

Żurawie, GiT Klosowscy

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Usługi w zakresie przeprowadzenia Kampanii Reklamowej Bądź na pTAK!

Goniądz: Usługi w zakresie przeprowadzenia Kampanii Reklamowej Bądź na pTAK! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 3.
Numer ogłoszenia: 85952 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przeprowadzenia Kampanii Reklamowej Bądź na pTAK! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 3..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: b) Specyfikacja realizacji usługi: typ nośnika reklamowego termin ekspozycji ilość reklam citylight 01-31.05.2015 * 360 szt. CityINFOtv metro 01-31.05.2015 ** Spot trwający 10 sek. , emisja 3 razy na godzinę w metrze oraz autobusach w Warszawie i Trójmieście *W przypadku, kiedy dzień tygodnia określony w tabeli nie jest dniem roboczym, ostateczny termin zostaje automatycznie przesunięty na najbliższy kolejny dzień roboczy po dniu wskazanym w tabeli. W przypadku Nośników reklamowych typu Backlight, Frontlight, Billboard 6m x 3m i Nośników wielkoformatowych zakończenie montażu Reklam nie może przekroczyć terminu 2 dni roboczych poprzedzających pierwszy dzień Ekspozycji, natomiast ich demontaż nastąpi w terminie 2 dni roboczych przed zakończeniem okresu Ekspozycji. **Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji kampanii reklamowej przy wykorzystaniu 75 składów Warszawskiego Metra. Dzienna ilość wykorzystanych do realizacji zlecenia składów jest wynikiem aktualnie realizowanych zadań przewozowych przez spółkę Metro Warszawa Sp. z o.o. i wynosi nie mniej niż 41 składów metra. Z uwagi na możliwości serwisowe (dostępność składów na STP Kabaty). Zleceniobiorca informuje o możliwych czasowych przerwach w emisji CityINFOtv w poszczególnych wagonach nie przekraczających 3% taboru dziennie. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji Kampanii reklamowej przy wykorzystaniu 100 autobusów komunikacji miejskiej w Warszawie oraz 90 autobusach i trolejbusach komunikacji miejskiej w Gdyni i Sopocie. Dzienna ilość wykorzystanych do realizacji zlecenia autobusów jest wynikiem aktualnie realizowanych zadań przewozowych przez spółkę Mobilis Sp. z o.o. w Warszawie i wynosi nie mniej niż 94 autobusów oraz spółki PKA i PKT Sp. z o.o. i wynosi nie mniej niż 85 autobusów i trolejbusów. Z uwagi na możliwości serwisowe (dostępność autobusów na zajezdniach autobusowych) Zleceniobiorca informuje o możliwych czasowych przerwach w emisji CityINFOtv w poszczególnych autobusach, nie przekraczających 3% taboru dziennie. 2. Lista adresowa lokalizacji Nośników reklamowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia. 3. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały do druku winny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w Specyfikacji materiałów do druku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia, natomiast materiały przeznaczone do emisji na nośnikach CityINFOtv winny spełniać następujące wymagania techniczne: Rozdzielczości: 1. Metro Warszawskie: - wagony typu Metropolis: 1280x1024 - wagony typu seria 81: 1280x768 - wagony typu Inspiro: 1920x1080 2. Autobusy: - wszystkie pojazdy: 1440x700 Format danych: 1. grafika: - jpeg, png, bmp, psd (do wersji cs6), ai (do wersji cs6), eps, pdf - napisy zamienione na krzywe 2. animacje/video: - mp4 (h.264), wmv, avi (divX, Xvid), mpeg 1/2, quicktime (mov) - ekrany nie odtwarzają dźwięku! jeżeli to konieczne, należy dodać napisy do kreacji 4. Wzór materiału reklamowego (layout Reklamy) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zamówienia. 5. Po zakończeniu Ekspozycji Reklamy pozostałe po Kampanii reklamowej należy: Zutylizować..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • Uzasadnienie wyboru trybu

W Polsce istnieje jedna firma, która posiada nośniki reklamowe typu CityINFOtv metro oraz citylight które są gwarantem realizacji efektu rzeczowego projektu. Zarówno w umowie przyznającej grant jak i wniosku aplikacyjnym wskazano typ nośnika reklamowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

Autor: Michał Sobczyk

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Z gabinetu Roberta Biedronia zniknął Orzeł!

Z gabinetu Roberta Biedronia zniknął Orzeł!

14 maj 2015

Po godle została tylko pusta ramka...

WIĘCEJ >
Konkurs

Konkurs

19 listopad 2014

Stworzenie kreacji wizualnej do Kampanii Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
Zapytanie ofertowe w zakresie noclegów, wyżywienia i cateringu podczas szkoleń

Zapytanie ofertowe w zakresie noclegów, wyżywienia i cateringu podczas szkoleń

07 styczeń 2015

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/01/2015 dotyczy: usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas drugiego i trzeciego cyklu szkoleń organizowanych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >