Zamówienia Publiczne

Ponowienie zapytania ofertowego w zakresie noclegów, wyżywienia i cateringu podczas szkoleń

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/03/01/2015 dotyczy: usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas drugiego i trzeciego cyklu szkoleń organizowanych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas drugiego i trzeciego cyklu szkoleń organizowanych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych realizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu - zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas drugiego (termin: 26 lutego – 1 marca 2015) i trzeciego (termin: 23-26 kwietnia 2015) cyklu szkoleń organizowanych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w Goniądzu nad Biebrzą, w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź
na pTAK!, etap 3.”
, realizowanego do 30 kwietnia 2016., gdzie w szczególności:

1. Zapewnienie miejsc noclegowych dla 24 osób w dniach 25 luty – 2 marca 2015 (łącznie pięć noclegów na 1 osobę) oraz 22-27 kwietnia 2015 (łącznie pięć noclegów na 1 osobę) – w pokojach 1,2,3,4 osobowych z pełnym wyposażeniem, z zachowaniem podstawowych standardów na poziomie minimum hotelu dwugwiazdkowego.

2. Zapewnienie wyżywienia wegetariańskiego dla 24 osób w dniach 25 luty – 2 marca 2015 oraz 22-27 kwietnia 2015 w ramach noclegów, o których mowa w pkt. I.1. – 1. Ilość posiłków: łącznie 20. II cykl szkoleń w dniach 25 luty – 2 marca 2015: 25 luty – obiadokolacja, 26 luty - 1 marca – śniadanie i obiadokolacja, 2 marca – śniadanie. III cykl szkoleń w dniach 22-27 kwietnia 2015: 22 kwietnia – obiadokolacja, 23-26 kwietnia – śniadanie i obiadokolacja, 27 kwietnia – śniadanie. 2. Śniadania wydawane będą w godzinach 8.00-00, obiadokolacje wydawane będą w godzinach 18.30-20.30. 3. Na śniadania składać się będą m.in. pieczywo, warzywa, sery, sałatki, jedno danie ciepłe (np. jajecznica, racuchy, naleśniki, pasztet wegetariański, ryby), kawa, herbata, soki. Obiadokolacja składać się będzie z posiłków ciepłych – zupy i drugiego dania, soków/kompotu oraz słodkiej przekąski w postaci domowego ciasta, deseru. Menu głównie wegetrariańskie. Szczegółowe menu zostanie ustalone przy zawarciu umowy. 4. Świadczenie wyżywienia, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 5. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 6. Świadczenia wyżywienia na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych. 7. Estetycznego podawania posiłków.

3. Zapewnienie cateringu wegetariańskiego dla 24 osób podczas szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych. II cykl szkoleń w dniach 26 luty – 1 marca 2015 oraz III cykl szkoleń w dniach 23-26 kwietnia 2015 – 1. Ilość posiłków: łącznie 8 – po jednym na każdy dzień. 2. Catering będzie przygotowany i dostarczany przez Wykonawcę każdego dnia najpóźniej na 30 min. przed jego rozpoczęciem do siedziby Zamawiającego – ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz. 3. Na catering składać się będą przekąski wegetrianskie i rybne w postaci m.in. kanapek/pieczywa, pasztecików/krokietów, sałatek, owoców, pasztetów wegetariańskich, roladek warzywnych. Szczegółowe menu cateringu zostanie ustalone przy zawarciu umowy. 4. Świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 5. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 6. Świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych. 7. Estetycznego podawania posiłków. 8. Zebranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu posiłku.

 

II. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynator ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

25 luty – 2 marca 2015 i 22-27 kwietnia 2015.

 

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1. Ofertę należy złożyć do 26 stycznia 2015 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

Ofertę można dostarczyć:

1.1. przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

1.2. osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

1.3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

3. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

4. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

4.1. całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,

4.2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji usług w zakresie noclegów, wyżywienia i cateringu dla grup powyżej 30 osób.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

VI. ZAKRES OCENY OFERTY

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oraz doświadczenie - w następujących wagach:

  • 20% - doświadczenie,
  • 80% - cena.

2. Kryterium "doświadczenie” będzie rozpatrywane w następujący sposób: za każde pełne zrealizowane zamówienie polegające na realizacji usługi cateringowej dla minimum 30 osób – 5 punktów. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 20.

3. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                    Cn

C         = -----------------     x 80, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

80 - waga kryterium.

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

4. Suma kryterium doświadczenia i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik Nr 1. Oferta,

Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy,

Załącznik Nr 3. Wzór umowy.

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Przetarg na usprzętowienie Zlotu KPP

Przetarg na usprzętowienie Zlotu KPP

16 kwiecień 2012

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
Pierwsza Noc Sów w Poleskim Parku Narodowym za nami!

Pierwsza Noc Sów w Poleskim Parku Narodowym za nami!

08 maj 2015

Ponad 80 uczestników, wykład dr-a Grzegorza Grzywaczewskiego z Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dwie wyprawy w teren oraz wspólne ognisko - tak w dużym skrócie wyglądało nocne spotkanie miłośników sów w Poleskim Parku Narodowym.

WIĘCEJ >
Pokaż nam piękne aleje!

Pokaż nam piękne aleje!

02 październik 2015

Weź udział w konkursie fotograficznym...

WIĘCEJ >