Zamówienia Publiczne

Ponowienie zapytania ofertowego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 2. i 3. cyklu szkoleń

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/04/01/2015 dotyczy: usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia drugiego i trzeciego cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zorganizowania drugiego i trzeciego cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych, realizowanego w ramach wyżej wymienionego projektu, zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zorganizowania drugiego i trzeciego cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów, realizowanego w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanego do 30 kwietnia 2016., w szczególności:

 

1. Przeprowadzenie drugiego 4-dniowego cyklu szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w siedzibie Zamawiającego w Goniądzu nad Biebrzą w dniach 26 luty – 1 marca 2015, na który składać się będą następujące tematy szkoleniowe:

1.1. Pozyskiwanie funduszy i ochrona przyrody w praktyce. – 6 godzin

Szkolenie skupiać się będzie na szerokiej wiedzy dotyczącej dostępnych źródeł dofinansowania (ogólnokrajowych i międzynarodowych) oraz sposobach pozyskiwania funduszy na projekty/działania bezpośrednio związane z ochroną przyrody, komunikacją czy edukacją. Zajęcia będą stanowiły kontynuację szkolenia z pierwszego cyklu szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych, będą miały charakter praktyczny/warsztatowy i dotyczyć będą poszukiwania pomysłów na projekty oraz przygotowywania aplikacji, budżetu i matrycy logicznej projektu na bazie istniejących funduszy i dostępnych aplikacji. Druga część szkolenia będzie poświęcona formą ochrony przyrody w Polsce, w szczególności ochrony drzew i alei oraz praktycznym metodą interwencji przyrodniczych.

1.2. Komunikacja w Przyrodzie, czyli Komunikacja na pTAK! – 10 godzin

Szkolenie poświęcone będzie identyfikacji wizualnej Ptaków Polskich, zasadom  współpracy z mediami i kontaktu z instytucjami. Dużą część szkolenia będzie stanowił warsztat pisarski mający na celu podniesienie umiejętności uczestników w obszarze tworzenia notatek prasowych, relacji i artykułów. Szkolenie będzie miała charakter warsztatowy.

1.3. Edukacja na pTAK! – 16 godzin

Na szkolenie składać się będzie zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia edukacyjnych zajęć przyrodniczych skierowanych do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych), opracowywania scenariuszy lekcyjnych, pracy z pomocami dydaktycznymi oraz tworzenia indywidualnej oferty edukacyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy w swoim własnym gronie prowadzić będą przykładowe zajęcia edukacyjne. Podczas prowadzenia zajęć (jak również przy omówieniu samej metodyki) uczestnicy korzystać będą z materiałów wchodzących w skład pakietu edukacyjnego „Bądź na pTAK!”.

2. Przeprowadzenie trzeciego 4-dniowego cyklu szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w siedzibie Zamawiającego w Goniądzu nad Biebrzą w dniach 23-26 kwietnia 2015, na który składać się będą następujące tematy szkoleniowe:

2.1. Trening umiejętności społecznych. - 24 godziny

I Sztuka motywowania i angażowania grupy

 • jak motywować innych do nauki i skutecznie kształtować ich postawy?
 • jak nauczyć się zachęcać innych do efektywnej nauki, budzić w nich postawę entuzjazmu i zaangażowania?
 • jak prowadzić zajęcia, żeby motywować?
 • jak wzbudzić w nich potrzebę rozwoju i motywację do indywidualnego zdobywania wiedzy?
 • jak skutecznie zapobiec spadkowi motywacji w grupie?

II Konflikt i sytuacje trudne w procesie edukacji

 • czym jest konflikt i czy należy go unikać?
 • jak konstruktywnie i „zdrowo” reagować w obliczu napięć i trudności?
 • czy i komu jest konflikt potrzebny? jak radzić sobie z konfliktami i innymi sytuacjami trudnymi - jak je wykorzystać w pracy w grupie?
 • jak skutecznie odreagowywać stres i napięcie?

III Rola Lidera

 • jak nauczyć się przewodzenia innymi, angażowania, kształtowania i wywierania na nich wpływu?
 • czego wymaga skuteczne przywództwo: cechy, umiejętności i zachowania Lidera?
 • jak budować postawę i autorytet Lidera?
 • jak kształtować postawę pewności siebie i wiary w siebie?
 • jakie wyzwania stoją przed Liderem?

IV Praca w zespole – sztuka budowania zespołu i promowanie współpracy

 • co to jest zespół i jak go zbudować?
 • dlaczego warto pracować w zespole?
 • jakie są korzyści i zagrożenia pracy zespołowej? - czyli jak uczynić z potencjalnej grupy zespół?

V Skuteczne negocjacje

 • w jaki sposób negocjować i jak negocjacje przeprowadzić?
 • jak się do nich przygotować?
 • jakie mogą wystąpić zakłócenia i bariery w trakcie negocjacji?
 • jak budować kontakt z odbiorcą w trakcie negocjacji?
 • na czym polegają negocjacje problemowe? jak partnersko negocjować?

2.2. Warsztat terenowy na pTAK! na terenie i w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. – 8 godzin

Wycieczka terenowa połączona z terenowym warsztatem edukacyjnym, mającym na celu przybliżenie uczestnikom przyrody występującej na terenie Doliny Biebrzy, z szczególnym uwzględnieniem ptaków. Edukacja uczestników w zakresie edukacji outdoorowej poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą i pracę w terenie.

3. Opracowanie i przygotowanie scenariuszów szkoleń, o których mowa w pkt. I.1. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w scenariuszach szkoleń.

4. Opracowanie i przygotowanie materiałów merytorycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt. I.1.

5. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach poszczególnych szkoleń, o których mowa w pkt. I.1.

 

II. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynator ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

26 luty – 1 marca 2015 i 23–26 kwietnia 2015.

 

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1. Ofertę należy złożyć do 26 stycznia 2015 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

1.1. przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.2. osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

3. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

4. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

4.1. całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,

4.2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

VI. ZAKRES OCENY OFERTY

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oraz wstępna koncepcja scenariuszy szkoleń - w następujących wagach:

 • 40% - wstępna koncepcja scenariuszy szkoleń,
 • 60% - cena.

2. Kryterium „wstępna koncepcja scenariuszy szkoleń” będzie rozpatrywane na podstawie sposobu przedstawienia szczegółowej propozycji realizacji i zakresu tematycznego poszczególnych szkoleń, o których mowa w pkt. I.1., w oparciu o przygotowane propozycje scenariuszy na podstawie czterech kryteriów: oryginalność, praktyczne umiejętności nabyte przez osoby szkolone, walory przyrodnicze, walory edukacyjne. Liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 40.

3. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                   Cn

C         = -----------------     x  60, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

60 – waga kryterium. 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

4. Suma kryterium wstępnych koncepcji scenariuszy szkoleń i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik Nr 1. Oferta,

Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy,

Załącznik Nr 3. Wzór umowy.

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Natura 2000

Natura 2000

05 październik 2010

Nie taka Natura 2000 straszna jak ją malują. Chyba każdy słyszał hasło Natura 2000. Tylko co to tak właściwie znaczy? Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest to system obszarów objętych ochroną przyrody.

WIĘCEJ >
Jego Pożyteczność - Trzmiel

Jego Pożyteczność - Trzmiel

28 czerwiec 2013

Każdemu z nas trzmiele kojarzą się dobrze. Każdy z nas wie, iż są pożyteczne. Niestety nasza wiedza na tym się kończy. A szkoda, gdyż te sympatyczne owady kryją wiele pasjonujących tajemnic.

WIĘCEJ >
Jerzyk

Jerzyk

23 marzec 2016

Niedościgniony mistrz niebiańskich przestworzy? Oczywiście Jerzyk!

WIĘCEJ >