Zamówienia Publiczne

Biebrza, fot. Paweł Sidło

Przetarg

Kategoria: promocja

Goniądz: Usługa w zakresie promocji wystawy fotograficznej, spotów kampanijnych oraz akcji Szkoła na pTAK! w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym
Numer ogłoszenia: 64308 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jestemnaptak.pl
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie promocji wystawy fotograficznej, spotów kampanijnych oraz akcji Szkoła na pTAK! w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w przedmiocie promocji wystawy fotograficznej, spotów kampanijnych oraz akcji Szkoła na pTAK! w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym w następującym wymiarze: 1. w wydaniu papierowym dziennika o zasięgu ogólnopolskim: 1 reklama (artykuł sponsorowany) o wielkości 30 modułów (strona A-3), w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 2. w wydaniu papierowym dziennika w województwie mazowieckim: 2 reklamy (artykuły sponsorowane) o wielkości 30 modułów (strona A-3), w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę 10 reklam o wielkości 5 modułów na pierwszej stronie w zasięgu GW - wydanie warszawskie, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę 3. na stronach www: emisja spotów reklamowy - 30 sekund, na losowo wybranych serwisach przed materiałami wideo na RON Ad Player - łącznie 800 tys. pełnych odtworzeń, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, emisja spotów reklamowych - 30 sekund, przed materiałami wideo na YouTube - łącznie 45 tys. pełnych obejrzeń, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 4. na co najmniej 21 serwisach informacyjno-kulturalnych z województwa mazowieckiego współpracujących z dziennikiem, a w tym: 2 x doublebillboard - łącznie 200 tys. odsłon na 14 dni, każdy z dwóch

 

doublebillboardów, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, 5. na stronie warszawskiej www dziennika: 2 x winieta przy logo dziennika - emisja stała przez okres 7 dni , każdej z dwóch winiet, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę, Okres realizacji usług - 5.04.2015. - 30.04.2016. Treść artykułów oraz projekt graficzny form reklamowych będzie dostarczony przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na materiałach promocyjnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 94.34.00.00-9, 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • 1. W ciągu 3 ostatnich lat osiągnął średni (dzienny) nakład dziennika w ilości 290 tys. egzemplarzy. 2. Posiadający co najmniej 10 dodatków lokalnych do wydania ogólnopolskiego w wersji papierowej. 4. Współpracują z co najmniej 21 lokalnymi serwisami (internetowymi) informacyjno-kulturalnymi. 5. Udokumentują uczestnictwo w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług w przedmiocie promocji o wartość każdego zamówienia nie niższej niż 10 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2015 godzina 12:00, miejsce: w biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załącznik nr 1
SIWZ

Załącznik nr 2
Treść ogłoszenia

 

Autor: Patrycja Chacia

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Numer ogłoszenia: 32318 - 2016

Numer ogłoszenia: 32318 - 2016

12 luty 2016

Goniądz: Usługa w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów reklamowych.

WIĘCEJ >
Atlas Ptaków dla Dzieci

Atlas Ptaków dla Dzieci

28 listopad 2012

W naszym życiu pojawia się coraz więcej edukacyjnych rozwiązań i metod. Im bardziej rozwija się technologia, tym z większej ilości fascynujących sposobów na zdobywanie wiedzy możemy korzystać.

WIĘCEJ >
Przetarg na usługi cateringowe

Przetarg na usługi cateringowe

02 maj 2012

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi cateringu na zlocie ptaków polskich w Goniądzu w ramach projektu pn. Bądź na pTAK! Numer ogłoszenia: 137812 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

WIĘCEJ >