Zamówienia Publiczne

Przetarg na organizację wycieczek na II Zlot KPP

Goniądz: Usługa polegającą na organizacji imprez turystycznych o tematyce przyrodniczej i charakterze edukacyjnym w ramach projektu Bądź na pTAK Numer ogłoszenia: 124326 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jestemnaptak.pl

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: http://www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na organizacji imprez turystycznych o tematyce przyrodniczej i charakterze edukacyjnym w ramach projektu Bądź na pTAK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach projektu Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do organizacji następujących imprez turystycznych o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym: Lp. Trasa przejazdu Liczba uczestników Opis wyprawy/warsztatu oraz termin jej przeprowadzenia 1. Brak przejazdu, warsztaty będą odbywać się w miejscowości Goniądz 40 Warsztaty przyrodniczo-edukacyjne dla rodzin z dziećmi, z wykorzystaniem odlewów tropów biebrzańskich ssaków, poradników do rozpoznawania tropów, oraz zestawu do pamiątkowych odlewów gipsowych tropów jako pomocy dydaktycznych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą w jaki sposób rozpoznawać na bagnach tropy mieszkających tam zwierząt oraz każdy z nich otrzyma pamiątkowy odlew, czas trwania warsztatów od godziny 16.00 do 19.00 w dniu 18 maja 2012 roku, warsztaty prowadzi przeszkolony przewodnik. 2 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 17.30 do 22.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 18 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 3 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 25 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 18.00 do 22.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 18 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 4 Goniądz - Barwik -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 19 5 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 19.00 do 22.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 18 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 5 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 19 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 7.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 6 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 8.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 7 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 25 6 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 4.00 do 7.00 w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 8 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 35 3 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna piesza z Goniądza połączona z warsztatami terenowymi dla rodzin z dziećmi oraz obserwacją bezkręgowców, płazów i ptaków czas trwania wędrówki od godziny 9.00 do 12.00 w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach obserwowanych bezkręgowców, płazów i ptaków. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w siatkę do odławiania bezkręgowców wodnych oraz pudełka z lupami do oglądania bezkręgowców 9 Goniądz - Wroceń, odległość dowozu busem/autokarem ok. 11 km 40 11 km spływ kajakowy na trasie Wroceń -Goniądz pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 9.00 do 12.00 w dniu 19 maja 2012 roku, 10 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 19 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 8.30 do 13.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 11 Goniądz -Brzostowo -Burzyn -Goniądz, odległość dowozu busem ok. 30km 19 30 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 8.30 do 13.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 12 Goniądz - Gugny Barwik - Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 20 km 38 9 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna w tym 3,5 km odcinkiem bagiennym połączona z obserwacją miejscowej flory i fauny oraz nauką poruszania się po bagnach, czas trwania wędrówki : godzina od godziny 10.00 do 15.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 19 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 13 Wroceń - Goniądz odległość dowozu busem/autokarem ok. 11 km 40 11 km spływ kajakowy na trasie Wroceń - Goniądz pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 10.00 do 13.00 w dniu 19 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Goniądza do Wrocenia. 14 Goniądz - Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km 40 8 km spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 13.00 do 15.00 w dniu 19 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Osowca do Goniądza 15 Goniądz - Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km 40 8 km spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 14.00 do 16.00 w dniu 19 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Osowca do Goniądza 16 Goniądz- Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 25 km 38 Warsztaty przyrodniczo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi; podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zbadać okoliczną florę oraz faunę, czas trwania warsztatów od godziny 15.00 do 18.00 w dniu 19 maja 2012 roku, warsztat odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 17 Brak przejazdu, warsztaty będą odbywać się w miejscowości Goniądz 40 Warsztaty przyrodniczo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi; podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zbadać okoliczną florę oraz faunę, czas trwania warsztatów od godziny 16.00 do 19.00 w dniu 19 maja 2012 roku, warsztat odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 18 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 19 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 7.30. (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 19 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.30 do 8.00 (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 20 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 25 6 km wyprawa  rzyrodniczo-edukacyjna; wyprawa piesza z Goniądza połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 4.00 - 7.00 w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 21 Wroceń - Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 11 km 40 11 km spływ kajakowy na trasie Wroceń - Goniądz pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 8.00 do 11.00 w dniu 20 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Goniądza do Wrocenia 22 Goniądz- Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 25 km 40 warsztaty dla rodzin z dziećmi, podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zobaczyć okoliczną florę i faunę, czas trwania warsztatów od godziny 9.00 do 11.00 w dniu 20 maja 2012 roku, warsztat odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 23 Goniądz- Osowiec, odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km 40 8 km spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec pod opieką ratowników wodnych, czas trwania spływu od godziny 14.00 do 16.00 w dniu 20 maja 2012 roku, dowóz autokarem z Osowca do Goniądza 24 Brak przejazdu, wędrówka piesza z terenu Goniądza 40 3 km wyprawy pieszej z Goniądza połączona z warsztatami terenowymi dla rodzin z dziećmi oraz obserwacją bezkręgowców, płazów i ptaków czas trwania wędrówki od godziny 14.00 do 17.00 w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach obserwowanych bezkręgowców, płazów i ptaków. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w siatkę do odławiania bezkręgowców wodnych oraz pudełka z lupami do oglądania bezkręgowców 25 Goniądz - Mścichy -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km 25 7 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 15.00 do 19.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta 26 Goniądz - Carska Droga, Długa Luka -Goniądz, odległość dowozu busem/autokarem ok. 70 km 19 2 km wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 17.30 do 21.30 (wliczając czas dojazdu) w dniu 20 maja 2012 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. 1.2. Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 ze. zm.). 1.3. Opiekę nad osobami w czasie przewozu organizuje i zapewnia Wykonawca 1.4.W celu zapewnienia bezpiecznego transportu oraz prawidłowej realizacji programu wypraw Wykonawca zaangażuje niezbędną ilość licencjonowanych przewodników. 1.5.Wykonawca zobowiąże kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na żądanie Zamawiającego wymaganego prawa jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, oraz pozostałych dokumentów wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 1.6. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć środki transportu i pasażerów od wystąpienia wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 1.7. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych oraz kosztów postoju na parkingach płatnych. 1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. 1.9. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 1.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców w sytuacji określonej wyżej w punkcie 1.9. Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko zapewnienia zastępczego środka transportu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu tj. przedstawią dokument potwierdzający, że od trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu byli wpisani do rejestru organizatorów turystyki w  rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty odpis z właściwego rejestru do rejestru organizatorów turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.jestemnaptak.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 14:00, miejsce: Biurzo Stowarzyszenia, Sopot 81-825 ul.Abrahama 1/2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot umowy jest finansowany z środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 541/11, Umowa nr 154/2012/Wn50/EE-EE/D, z dnia 13.03.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. Przetrag na usługę polegającą na organizacji imprez turystycznych o tematyce przyrodniczej i charakterze edukacyjnym w ramach projektu Bądź na pTAK

2. siws organizacja imprez turystycznych

 

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Ptaki w mieście

Ptaki w mieście

29 październik 2012

Wraz z tym, jak z łowców staliśmy się rolnikami, zaczęliśmy zmieniać otaczający nas świat. Lasy i bagna zaczęły zanikać, a ich miejsce zajęły nasze pola, łąki, ogrody i miasta. Tym samym liczne gatunki, w tym również ptaki, stanęły pr

WIĘCEJ >
Dlaczego Kampania pTAK!?

Dlaczego Kampania pTAK!?

03 październik 2010

Życie na Ziemi jest cudem. Liczba oraz różnorodność barw, kształtów, dźwięków, smaków, „dotyków”, pomysłów na życie i wreszcie wzajemnych powiązań i relacji jest po prostu nieogarniona.

WIĘCEJ >
Przetarg na druk materiałów promocyjnych

Przetarg na druk materiałów promocyjnych

20 maj 2014

Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014

WIĘCEJ >