Zamówienia Publiczne

Przetarg na Partnera Medialnego

Numer ogłoszenia: 88572 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012

Goniądz: Usługa internetowej kampanii medialnej w ramach projektu pod nazwą Bądź na pTAK! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 2, zwana dalej Kampanią Bądź na pTAK!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa internetowej kampanii medialnej w ramach projektu pod nazwą Bądź na pTAK! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 2, zwana dalej Kampanią Bądź na pTAK!.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach projektu Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: 1. Stworzenia i uruchomienia witryny edukacyjnej - stworzona strona będzie zawierała treści merytorycznie wskazane przez Zamawiającego, przygotowane i zredagowane, jak też poddane obróbce graficznej przez Wykonawcę przy uprzedniej akceptacji projektów przez Zamawiającego. 2. Zaplanowania działań promocyjnych polegających na: a) uruchomieniu działań umożliwiających realizację wszystkich celów projektu, który ma za zadanie promocję społecznej akcji edukacyjnej. 3. Stworzenia specjalnej sekcji na serwisie o tematyce podróżniczo-przyrodniczej. Realizacja w ramach sekcji konkursów z ekologiczną tematyką zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym. Implementacja odnośników (linków) w ramach strony oraz kampania wspierająca stronę ze wskazaniami sponsorskimi/partnerskimi. 4. W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi co najmniej dwa konkursy: 1. Najpiękniejsza Aleja - użytkownicy przysyłają zdjęcia alei drzew, które ich zdaniem zasługują na szczególna uwagę. 2. Najpiękniejsze drzewo- konkurs fotograficzny polegający na przysłaniu zdjęcia ukazujących najpiękniejsze drzewa 5. Wykonawca zrealizuje co najmniej dwa cykle artykułów edukacyjno-informacyjnych oraz pięć artykułów ze zdjęciami po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym; 6. Wykonawca przeprowadzi dziesięć sond w ramach projektu SONDY tematyczne - jako element edukacyjno - rozrywkowy; 7. Przez cały okres projektu realizacji zamówienia Wykonawca utworzy w ramach projektu podsekcję z możliwością uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tematem projektu oraz publikacja informacji edukacyjnych - pytania i odpowiedzi oraz indywidualne tematy omawiane przez eksperta; 8. Wykonawca zamieści na stronie cztery artykuły sponsorowane; 9. Promocja eventów edukacyjnych Zamawiającego (udział przedstawicieli Wykonawcy oraz publikacja relacji z wydarzeń na łamach portalu Zamawiającego): - Zlot Klubu Ptaków Polskich oraz - Wystawa w Złotych Tarasach. 10. Wykonawca powinien zapewnić unikalną liczbę użytkowników strony o tematyce podróżniczo-przyrodniczej w ilości co najmniej 1,8 mln miesięcznie oraz ogólną liczba użytkowników portalu na którym zostanie umieszczona na poziomie co najmniej 11 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. 11. Wykonawca zapewni identyfikację graficzną kampanii na belce graficznej przez okres co najmniej 7 dni na stronach serwisu podróżniczo-przyrodniczego, w którym liczba odsłon dokonanych przez indywidualnych użytkowników wynosi co najmniej 1,6 mln. miesięcznie. 12. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72.41.30.00-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW, 79.34.00.00-9 - Usługi reklamowe i marketingowe. 13. Termin realizacji zamówienia: na przestrzeni 12 miesięcy od dnia 31 marca 2012 roku, za wyjątkiem identyfikacji graficznej kampanii na belce graficznej na stronach serwisu, która zakończy się po osiągnięciu wymaganej liczby odsłon..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9, 72.41.30.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zrealizowanych, niezależnych od siebie projektów polegających na przeprowadzeniu internetowej kampanii medialnej trwającej nie krócej niż 12 miesięcy o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych (w ramach dwóch oddzielnych umów) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Poprzez projekt Zamawiający rozumie przeprowadzenie internetowej kampanii medialnej lub internetowej kampanii promocyjno-informacyjnej, w ramach której to kampanii Wykonawca zaprojektował i zrealizował przynajmniej dwa elementy, spośród niżej wymienionych: - stronę internetową kampanii, którą następnie administrował, - identyfikację graficzną kampanii - graficzne i redakcyjne opracowanie informacji o wskazanej kampanii, wraz z jej publikacją i dystrybucją (do podmiotów innych niż zleceniodawca kampanii). Każda z wykazanych przez Wykonawcę kampanii na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu powinna zawierać niezależnie od siebie po dwa wyżej wymienione elementy. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jestemnaptak.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.jestemnaptak.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 14:00, miejsce: Biuro Stowarzyszenia, Sopot 81-825 ul. Abrahama 1/2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczMsoNormalone na sfinansowanie całości lub /strong /spanbr /części zamówienia: nie

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg na Patrona Medialnego

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - Przetarg na Patrona Medialnego

4. Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23 marca 2012

 

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Zapraszamy na

Zapraszamy na "Narodowe" warsztaty familijne z ptakami

18 lipiec 2013

Sezon lęgowy trwa (i niechybnie zbliża się do końca, o ile już się nie skończył, przynajmniej dla niektórych gatunków, taki jak np. piskliwca) a wraz z nim sezon wakacyjny. Ponieważ wakacje to czas spędzany z rodziną, znajomymi a nie w murach

WIĘCEJ >
Dokarmiać ptaki zimą czy nie?

Dokarmiać ptaki zimą czy nie?

03 grudzień 2013

Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź - tak! I choć wydaje się to oczywiste, można spotkać się z argumentami przeciwników dokarmiania ptaków zimą.

WIĘCEJ >
Szpaki - na nie można liczyć!

Szpaki - na nie można liczyć!

27 sierpień 2019

To one zamieszkały w pierwszej budce lęgowej, którą jako mały chłopiec wywiesiłem na naszej stodole. Marzyłem wtedy, żeby na własne oczy zobaczyć piękną wilgę albo nieuchwytnego kulika, ale w Strzelęcinie, mojej rodzinnej wsi, ani w dostępnej dla mnie okolicy, nie miałem na to szans. Za to każdej wiosny mogłem ich posłuchać. Podobnie jak wielu innych ptaków, których nigdy nie widziałem. Dzięki szpakom!

WIĘCEJ >