Zamówienia Publiczne

Przetarg na usługę cateringową podczas Zlotu Ptaków Polskich

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia cateringu na zlot Ptaków Polskich w roku 2014 Numer ogłoszenia: 187524 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie zapewnienia cateringu na zlot Ptaków Polskich w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Usługa w przedmiocie zapewnienia cateringu na zlot Ptaków Polskich w roku2014: 1. Menu dla 400 osób w dniach 20-22 czerwca 2014. 2. Menu wegetariańskie i jarskie. 3. Ilość posiłków: 5 - w dniu 20 czerwca - obiad i kolacja, w dniu 21 czerwca - obiad i kolacja oraz w dniu 22 czerwca - obiad 4. Posiłki wydawane w dwóch turach: obiady w godzinach 13-15, kolacja 18-20. 5. Świadczenie usług cateringowych, które będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanego przez Zamawiającego zlotu. Zamawiający nie wyraża zgodna dokonywanie zmian w posiłkach wchodzących w skład usługi. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych w SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca , w którym będzie odbywało się zlot - teren Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, Goniądz ul. Demokratyczna 10 8. Świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 9. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 10. Przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 11. Świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych). 12. Estetycznego podawania posiłków. 13. Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 min. przed jego rozpoczęciem. 14. Zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu posiłku. Uwagi dodatkowe: 1. Wszystkie podawane warzywa, w formie surowej bądź też przetworzonej, muszą być świeże (nie mogą być mrożone). 2. Zalecane warzywa to marchew, kalafior, brokuły, brukselka, fasolka szparagowa, cukinia, buraki i inne warzywa sezonowe. 3. Podawane zupy nie mogą być zabielane śmietaną (sugeruje się podawanie śmietany obok w dzbanuszku) 4. Sosy do warzyw i sałat powinny być podawane oddzielnie w dzbanuszku (poza sosem winegrett) 5. Owoce wymienione w menu powinny być dostępnymi w sprzedaży owocami sezonowymi (np: truskawki, czereśnie, arbuzy, jabłka, brzoskwinie, morele, gruszki itp.) MENU 20 czerwca 2014 Obiad Zupa: brokułowa Dania gorące (do wyboru): 1. naleśniki ze szpinakiem 2. ryż z warzywami 3. ryba słodkowodna w panierce Dodatki: 1. ziemniaki opiekane 2. prażone pestki do posypania (dynia, słonecznik) Surówka: 1. z kapusty kiszonej 2. z buraczków 3. pomidory i świeże ogórki Napoje: 1. kawa 2. herbata 3. kompot ze świeżych owoców 4. woda z cytryną Ciasto: 1. drożdżówka z owocami Owoce sezonowe Kolacja Dania gorące (do wyboru): 1. filety rybne - miruna w sosie koperkowym i cieście naleśnikowym 2. pierogi z różnym nadzieniem: ruskie, z kapustą, z grzybami, z owocami, ze szpinakiem Przekąski: 1. szczupak faszerowany 2. filet z lina przekładany z przesmażonymi warzywami i z cebulą 3. pasztet z cukini Sałatki: 1. warzywa (kalafior, marchew, brokuły, brukselka itp.) z dipami 2. pomidor, ogórek, papryka + sałata lodowa + vinegrette Napoje: 1. kawa 2. herbata 3. woda z cytryną Owoce sezonowe Pieczywo różne 1. białe 2. pełnoziarniste 21 czerwca 2014 Obiad Zupa: jarzynowa Dania gorące (do wyboru): 1. kapusta faszerowana kaszą gryczaną z pieczarkami 2. makaron z brokułami i pieczarkami 3. filet z pstrąga w złotej panierce w sosie pikantnym (czosnek , groszek , marchewka na wywarze z warzyw ), Dodatki: 1. ziemniaki gotowane 2. kasza ( jaglana lub gryczana) 3. prażone pestki do posypania (dynia, słonecznik) Surówki: 1. z kapusty białej 2. z kapusty czerwonej 3. z marchwi 4. z buraków Napoje: 1. kawa 2. herbata 3. woda niegazowana z cytryną Pieczywo różne: 1. białe 2. pełnoziarniste ciasto: 1. szarlotka owoce sezonowe Kolacja Dania gorące (do wyboru): 1. kołduny, biebrzańskie, z surówką 2. placki ziemniaczane, rejbak 3. pieczarki w cieście naleśnikowym Dania z grilla: 1. szaszłyki warzywne 2. łódeczki z cukini faszerowane serem żółtym i pieczarkami 3. warzywa grillowane 4. ryba słodkowodna Sałatki: 1. grecka (feta oddzielnie) 2. wiosenna 3. warzywa w sosie czosnkowym (sos oddzielnie) Pieczywo różne: 1. białe 2. pełnoziarniste Napoje: 1. kawa 2. herbata 3. woda z cytryną 4. piwo kozicowe Ciasta: 1. pampuchy 2. ciasto drożdżowe z owocami Owoce sezonowe 22 czerwca 2014 Obiad Zupa: pomidorowa Dania gorące do wyboru: 1. kapusta młoda z koperkiem 2. krokiety z pieczarkami 3. makaron kokardki z warzywami 4. ryba słodkowodna zapiekana z warzywami Dodatki: 1. ziemniaki z koperkiem 2. kopytka podlaskie 3. prażone pestki do posypania (dynia, słonecznik) Surówki: 1. mix sałat 2. pomidor i świeży ogórek 3. buraczki Napoje: 1. kawa 2. herbata 3. woda 4. kompot Owoce sezonowe Ciasta własnego wypieku: 1. drożdżowe 2. kruche z owocami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden, projekt polegających na obsłudze cateringowej konferencji lub zlotu gdzie liczba uczestników wynosiła co najmniej 400 osób a wartość zamówienia co najmniej 70 tysięcy złotych polskich. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Dokumenty nie mogą być wystawione prze Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014 godzina 18:00, miejsce: w biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie (treść zamówienia) w PDF

2. SIWZ (doc)

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Wypalanie traw

Wypalanie traw

17 kwiecień 2013

Katastrofa ekologiczna według definicji encyklopedycznej to nagła zmiana środowiska przyrodniczego uniemożliwiająca przetrwanie gatunku lub danej populacji. Może być ona naturalna bądź wywołana działaniem człowieka. Może mieć zasięg globaln

WIĘCEJ >
Jej Wysokość Ochrona Przyrody

Jej Wysokość Ochrona Przyrody

31 maj 2014

Gdy wszedłem do czatowni, zaskoczył mnie tłum ludzi.

WIĘCEJ >
7 Grzechów Głównych - Nieczystość

7 Grzechów Głównych - Nieczystość

06 listopad 2012

Nie będzie Nas będą śmieci. Życie pozostawionych w środowisku odpadów jest niezwykle długie.

WIĘCEJ >