Zamówienia Publiczne

Przetarg na usługi cateringowe

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi cateringu na zlocie ptaków polskich w Goniądzu w ramach projektu pn. Bądź na pTAK! Numer ogłoszenia: 137812 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi cateringu na zlocie ptaków polskich w Goniądzu w ramach projektu pn. Bądź na pTAK!.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Realizacji zamówienia: na przestrzeni 3 dni od 18 do 20 maja 2012 roku, na terenie miejscowości Goniądz. 2. Świadczenia usług cateringowych które będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanego przez Zamawiającego zlotu. Zamawiający nie wyraża zgodna dokonywanie zmian w posiłkach wchodzących w skład usługi. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych w SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca , w którym będzie odbywało się zlot. 5. Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 6. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 7. Przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 8. Świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych). 9. Estetycznego podawania posiłków. 10. Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 min. przed jego rozpoczęciem. 11. Zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu posiłku. 12. Zapewnienia obsługi kelnerskiej. 13. Zapewnienia w dniu 18 maja 2012 roku o godzinie 18:00 obiadokolacji dla 400 osób o niżej wskazanym menu : I Zupy: Krem z leśnych grzybów 400 porcji x 250 ml Barszcz czerwony z pasztecikiem 400 porcji x 250 ml II Dania ciepłe: Pierogi z kapustą i grzybami 400 porcji x 260 g Filet z ryby (łosoś, halibut) z gotowanymi warzywami 400 porcji x 150 g i sosem, po 400 porcji. III Dodatki: Pieczywo 800 bułeczek x 50 g Szczupak faszerowany bez ograniczeń Ryby z warzywami bez ograniczeń Trzy rodzaje mięsa pieczonego karkówka, boczek, szynka bez ograniczeń Kiszka ziemniaczana Sałatki: sezonowe warzywa z dipami pomidor, ogórek, papryka + sałata lodowa + vinegrette IV Bufet deserowy: Sernik 250 porcji (70 g) Ciasto z owocami 250 porcji (70 g) Sezonowe owoce bez ograniczeń V Napoje gorące: Herbata bez ograniczeń Kawa bez ograniczeń Dodatki (śmietanki, cytryna, cukier) bez ograniczeń VI Napoje zimne: Soki owocowe 100% (pomarańczowy, jabłkowy) bez ograniczeń Woda mineralna podawana w dzbankach bez ograniczeń Kompot z rabarbaru VII Dodatkowe wymagania: Zastawa Sztućce platerowe i szkło Obrusy, serwetki (w uzgodnionych kolorach) Dekoracja stołów Obsługa kelnerska 14. Zapewnienia w dniu 19 maja 2012 roku o godzinie 14:00 obiadu dla 400 osób o niżej wskazanym menu : I Zupy: Krem z leśnych grzybów 400 porcji x 250 ml Chłodnik 400 porcji x 250 ml II. Dania gorące (do wyboru i bez ograniczeń): kapusta faszerowana mięsem i kaszą gryczaną z pieczarkami makaron z brokułami i pieczarkami karkówka pieczona kurczak pieczony III. Dodatki (do wyboru i bez ograniczeń): ziemniaki gotowane i opiekane cztery surówki do wyboru z: kapusty białej, kapusty czerwonej, marchwi, buraków owoce sezonowe IV. Napoje gorące: Herbata bez ograniczeń Kawa bez ograniczeń Dodatki (śmietanka, cytryna, cukier) bez ograniczeń V. Napoje zimne: Soki owocowe 100% (pomarańczowy, jabłkowy) bez ograniczeń Woda mineralna podawana w dzbankach bez ograniczeń Kompot z owoców VI. Dodatkowe wymagania: Zastawa Sztućce platerowe i szkło Obrusy, serwetki (w uzgodnionych kolorach) Dekoracja stołów Obsługa kelnerska 15. Zapewnienia w dniu 19 maja 2012 roku o godzinie 18:00 kolacji dla 400 osób o niżej wskazanym menu : I. Dania gorące (do wyboru i bez ograniczeń): kołduny z surówką babka ziemniaczana makaron z warzywami Dania z grilla : kiełbaska kiszka ziemniaczana karkówka pierś z kurczaka warzywa Sałatki : ziemniaczana wiosenna warzywa w sosie czosnkowym III Dodatki: Pieczywo bez ograniczeń Smalec i masło bez ograniczeń Keczup bez ograniczeń Musztarda bez ograniczeń IV Napoje gorące: Herbata bez ograniczeń Kawa bez ograniczeń Dodatki (śmietanki, cytryna, cukier) bez ograniczeń V Napoje zimne: Soki owocowe 100% (pomarańczowy, jabłkowy) bez ograniczeń Woda mineralna podawana w dzbankach bez ograniczeń Kompot z owoców VI Ciasta (bez ograniczeń): warkocze ciasto drożdżowe z owocami pampuchy VII Dodatkowe wymagania: Zastawa Sztućce platerowe i szkło Obrusy, serwetki (w uzgodnionych kolorach) Dekoracja stołów 16. Zapewnienia w dniu 20 maja 2012 roku o godzinie 13:00 kolacji dla 400 osób o niżej wskazanym menu : I. Dania gorące (do wyboru i bez ograniczeń) żeberka w kapuście papryka faszerowana kaszą gryczaną i pieczarkami makaron kokardki z warzywami II. Dodatki (do wyboru i bez ograniczeń) ziemniaki opiekane kopytka podlaskie skwarki na oddzielnych półmiskach III. Surówki: (do wyboru i bez ograniczeń) mix sałat w sosie vinegrette mizeria warzywa w sosie migdałowym IV Napoje gorące: Herbata bez ograniczeń Kawa bez ograniczeń Dodatki (śmietanki, cytryna, cukier) bez ograniczeń V Napoje zimne: Soki owocowe 100% (pomarańczowy, jabłkowy) bez ograniczeń Woda mineralna podawana w dzbankach bez ograniczeń Kompot z owoców VI Ciasta (bez ograniczeń): co najmniej trzy rodzaje pieczone we własnym zakresie nie zaś zamawiane w cukierni lub piekarni ponadto owoce sezonowe VII Dodatkowe wymagania: Zastawa Sztućce platerowe i szkło Obrusy, serwetki (w uzgodnionych kolorach) Dekoracja stołów4. Kompot 18. Zapewnienia w dniu 20 maja 2012 roku o godzinie 16:00 suchego prowiantu dla 40 osób o niżej wskazanym menu : dwie kanapki ( jedna z szynką druga z serem żółtym) owoce woda niegazowana.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden, projekt polegających na obsłudze cateringowej konferencji lub zlotu gdzie liczba uczestników wynosiła co najmniej 1400 osób a wartość zamówienia 280 tysięcy złotych polskich. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.jestemnaptak.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 14:00, miejsce: w biurze Stowarzyszenia, Sopot 81-825 ul. Abrahama 1/2, w godzinach 9.00.-17.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot umowy jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 541/11, Umowa nr 154/2012/Wn50/EE-EE/D, z dnia 13.03.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi cateringu na Zlocie Ptaków Polskich w Goniądzu w ramach projektu Bądź na pTAK!

2. SIWZ - wyżywienie na ZKPP

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Jesteś na pTAK!?

Jesteś na pTAK!?

17 kwiecień 2020

Sprawdź się! Odpowiadaj na pytania i dowiedz się, jak jeszcze możesz wspierać ptaki!

WIĘCEJ >
Wystawa na pTAK! na turne!

Wystawa na pTAK! na turne!

05 marzec 2012

Wystawa na pTAK! w Bibliotece Publicznej w Wilanowie

WIĘCEJ >
Relacja z Trzeciej Ogólnopolskiej Nocy Sów

Relacja z Trzeciej Ogólnopolskiej Nocy Sów

08 maj 2014

Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Białystok, Poznań, Toruń i wiele innych miejscowości małych i dużych – łącznie w ponad 50 lokalizacjach w całym kraju blisko 2000 Uczestniczek i Uczestników razem z nami wzięło udział w Ogólnopolskiej Trzeciej Nocy Sów, która odbyła się w dniach 5-6 kwietnia. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami współtworzyli to niezwykłe wydarzenie oraz tym, którzy wzięli w nim udział. Bez Was by tego nie było!

WIĘCEJ >