Zamówienia Publiczne

Przetarg na usprzętowienie Zlotu KPP

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu w ramach projektu Bądź na pTAK!

Numer ogłoszenia: 119052 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj.
podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na zlocie ptaków polskich w Goniądzu w ramach projektu Bądź na pTAK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach projektu Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Zapewnienia, hal cateringowych minimum dwie połączone ze sobą hale o powierzchni ok 200m2 każda) w kształcie litery L w dniach od 18 do 20 maja 2012 roku oraz zapewnienie ich montażu i demontażu, hale muszą być oświetlone oraz posiadać podłączenie do prądu ponadto należy zapewnić namioty do wydawania posiłków dla 400 osób oraz zaplecze do przechowywania akcesoriów kuchennych.

2. Zapewnienia co najmniej trzech namiotów przeznaczonych do pokazów multimedialnych o powierzchni minimum 50 m2 w dniach 18-20 maja 2012 roku oraz
zapewnienie ich montażu i demontażu, namioty muszą być odpowiednio zaciemnione tak aby tkanina namiotu umożliwiała swobodne oglądanie projekcji w ciągu całego dnia 2 namioty powinny zawierać siedzenia z siana, siedzenia w postaci snopków (ciuków siana) w każdym namiocie powinno się znajdować co najmniej 100 miejsc siedzących, każdy z namiotów musi posiadać nagłośnienie niezbędne do odtwarzania filmów wraz z mikrofonami shure sm58 +2 (lub równoważnymi) projektory multimedialne (minimum 6000 ANSI), dwa ekrany projekcyjne o wymiarach wymiary 180x180cm oraz trzy laptopy z oprogramowaniem do odtwarzania filmów, ponadto w każdym z namiotów powinien znajdować się zestaw kolumn, mixer, mikrofon bezprzewodowy, odtwarzacz audio.

3. Zapewnienie namiotu o powierzchni co najmniej 20 m2 przeznaczonego do pokazów telewizyjnych LIFE+, telewizora (o średnicy
minimum 63 cali i ekranie LED) oraz odtwarzacza DVD i nagłośnienia

4. Zapewnienie 400 krzeseł na okres od 18 do 20 maja 2012 roku.

5. Zapewnienie w dniach od 18 do 20 maja 2012 roku pięćdziesięciu okrągłych 8-osobowych stołów wraz z transportem, stoły muszą być czyste, bez rys i uszkodzeń, w kolorach zieleni lub brązu.

6. Zapewnienie oraz montaż zadaszonej sceny o powierzchni min 8x10m, posiadającej niezbędne atesty wymagane przez przepisy prawa, wraz z zadaszeniem półkolistym oraz z kompletnym nagłośnieniem i oświetleniem, transportem, obsługą nagłośnienia i oświetlenia w dniu 19 maja 2012: nagłośnienie i realizacja dźwięku koncertów folkowych i jazzowych, wyposażenie sceny powinno spełniać następujące standardy system liniowy Martin Audio, JBL VERTEC lub EV XLC, osobna realizacja systemu monitorowego, 3 tory monitorowe, projektor multimedialny na scenie, oświetlenie lampy PC 3000vatt, ledowe oświetlenie dekoracyjne z wyłączeniem paneli ledowych, głowice ruchome mac 500: 6 sztuk (lub równorzędne) , stoły najlepiej Grand MA Full Size (lub równorzędne), Grand Ma 2 Light (lub równorzędne) wraz z
realizatorami a także osoby przygotowujące quizy o tematyce kampanii i prowadzące koncert.

7. Zapewnienie profesjonalnej, licencjonowanej ochrony terenu minimum 15 ochroniarzy oraz 1 stróż nocny w dniach 18-20 maja 2012 roku.

8. Wypożyczenie miejsca koncertu w 10 toalet typu TOI TOI wraz z ich serwisem oraz usuwaniem nieczystości każdego dnia w dniach od 18 do 20 maja 2012 roku, wyposażonych w wodę i środki czystości, transportem,
montażem i demontażem.

9. Zapewnienie tymczasowych przyłączy do prądu (prąd 32A, 2 gniazda 5. bolcowe, zabezpieczenia min 20A w odległości nie przekraczającej 30 m od sceny) w dniach 18 - 20 maja 2012 imieniu, a także przeprowadzenie prądu do każdego z namiotów.

10. Zapewnienie oraz ułożenie siana do siedzenia i na podłogę podczas koncertu plenerowego minimum 300 snopków (ciuków) siana do siedzenia dla publiczności ponadto zapewnienie oraz ułożenie siana dla 200 osób na trybunie, a także zapewnienie siana luzem do namiotu cateringowego i namiotów projekcyjnych.(snopki=ciuki).

11. Zapewnienie fortepianu klasy minimum Yamaha wraz z transportem i strojeniem oraz zamontowaniem go na scenie w dniu 19 maja 2012r., niedopuszczalne są jakiekolwiek syntezatory.

12. Zapewnienie barierek zabezpieczających o łącznej długości 25 metrów i wadze 17-20kg oraz barierek
zabezpieczających ciężkich o łącznej długości 30 metrów waga: 56kg. 13. W przypadku awarii któregokolwiek z wymienionych wyżej sprzętów Wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zrealizowanych, niezależnych od siebie projektów polegających na przeprowadzeniu koncertu będącego imprezą o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres  rowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo  zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.jestemnaptak.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 14:00, miejsce: Biuro Stowarzyszenia, Sopot 81-825 ul. Abrahama 1/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot umowy jest finansowany z środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 541/11, Umowa nr 154/2012/Wn50/EE-EE/D, z dnia 13.03.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg na usługę w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu


2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

01 październik 2010

Park powstał w 1950r., natomiast w 1996r. został powiększony o część Pasma Klonowskiego i kompleks leśny Zapusty.

WIĘCEJ >
Ruszyły zapisy na III Zlot Klubu Ptaków Polskich!

Ruszyły zapisy na III Zlot Klubu Ptaków Polskich!

09 maj 2014

Jesteś typem Skowronka i lubisz budzić się wraz ze wschodem słońca? Czy raczej typem Sowy, który najlepsze pomysły ma dopiero po zapadnięciu zmierzchu? Wolisz tropić w wymagającym terenie, czy raczej płynąć kajakiem i nabierać biebrzańskiej opalenizny?

WIĘCEJ >
Witnica na pTAK!

Witnica na pTAK!

23 lipiec 2013

Skrzydlaci mieszkańcy na jeden dzień przejmują miasto Witnica w Ujściu Warty. Już wkrótce tj. w najbliższy piątek, 26 lipca na okolicznych mieszkańców oczekiwać będą różnego rodzaju atrakcje. Zapraszamy wszystkich chętnych!

WIĘCEJ >