Zamówienia Publiczne

Przetarg na wydruk materiałów edukacyjnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO na „Usługę w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Ptaki Polskie

 1. Dolistowska 21

19 – 110 Goniądz

 

NIP: 546-133-16-02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

www.jestemnaptak.pl

 

CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział 2: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

                    spełniania warunków.

Rozdział 3: Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

                    potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 4: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

                   oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób

                 uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Rozdział 5: Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział 6: Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział 7: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział 8: Opis sposobu obliczenia ceny.

Rozdział 9: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

                   oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział 10: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 11: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 12: Istotne dla stron postanowienia umowy.

Rozdział 13: Podwykonawcy

Rozdział 14: Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Rozdział 15: Wzór umowy.

Rozdział 16: Wzór oferty.

Rozdział 17: Wzory załączników do oferty.

 

Załącznik nr 1. Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3. Wskazanie podwykonawców.

 

Rozdział 1

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych,  zwana dalej projektem.

 

CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

 

Wykonanie usługi obejmuje wydrukowanie, złożenie w gotowe zestawy oraz dostarczenie na adres siedziby zamawiającego następujących dwóch pakietów edukacyjnych:

 

PAKIET PIERWSZY (nr 1), Na KTÓRY SKŁADA SIĘ:

 1. Zeszyt Atlas 1-3 – format: 210x297mm; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 20 (z okładką).
 2. Zeszyt Atlas 4-6 – format: 210x297mm; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 16 (z okładką).
 3. Zeszyt ABC – format: 210x297mm; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x4 okładka, 4x4 środek; nakład: 1000 szt.; strony: 20 stron, tj. 16 str. środek + okładka.
 4. Zeszyt Konspekt 1-3 – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 28 stron, tj. 24str. środek + okładka.
 5. Zeszyt Konspekt 4-6 – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 32 strony, tj. 28 str. środek + okładka.
 6. Zeszyt Konspekt GIM – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 36 stron, tj. 32 str. środek + okładka.
 7. Zeszyt Konspekt LO – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 40 stron, tj. 36 str. środek + okładka.

 

 1. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x0; nakład: 500 szt.; karty: 13.
 2. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; karty: 16.
 3. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1000 szt.; karty: 3.
 4. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x0; nakład: 1000 szt.; karty: 2.
 5. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x0; nakład: 1500 szt.; karty: 3.
 6. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; karty: 9.
 7. Karta laminowana – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; zalaminowane – folia 1x1; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1000 szt.; karty: 6.
 8. Karta Rekwizyty – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x1; nakład: 500 szt.; karty: 32.

 

 1. Karty do gry – format: 89x63mm; zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; 51 kart.
 2. Karty do gry – format: 89x63mm; zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1000 szt.; 22 karty.
 3. Karty do gry – format: 125x89mm (składane na pół po krótszym boku); zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; 12 kart.
 4. Karty do gry – format: 63x44,5mm; zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; 50 kart.
 5. Karty do gry – format: 89x63mm; zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; 50 kart.
 6. 2 x Ilustracje do plansz – format: 50x50mm; kreda mat 300g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; 12 kart.

 

 1. 7 x Plansza – format: 435x594 mm, składane do 225x297mm; uszlachetnienie: folia błysk 1/0; wykrojnik wspólny, sztancowanie, składanie, wiercenie 4 otworów do segregatora; papier: kreda mat, 200–250g; kolor: 4x1; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 2. Plansza – format: 435x594 mm, składane do 225x297mm; uszlachetnienie: folia błysk 1/0; wykrojnik wspólny, sztancowanie, składanie, wiercenie 4 otworów do segregatora; papier: kreda mat, 200–250g; kolor: 4x1; nakład: 1000 szt.; strony: 1.
 3. Plansza – format: 435x594 mm, składane do 225x297mm; uszlachetnienie: folia błysk 1/0; wykrojnik wspólny, sztancowanie, składanie, wiercenie 4 otworów do segregatora; papier: kreda mat, 200–250g; kolor: 4x1; nakład: 1500 szt.; strony: 1.

 

 1. Pionki nr 1 – format: średnica 32 mm, okrąg; kreda zadrukowana 4+0 (oklejka i wyklejka) kaszerowana z tektura litą 2mm; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; 4 rodzaje.
 2. Pionki nr 2 – format: średnica 32 mm, okrąg; kreda zadrukowana 4+0 (oklejka i wyklejka) kaszerowana z tektura litą 2mm; kolor: 4x4; nakład: 1000 szt.; 5 rodzajów.
 3. Pionki nr 3 – format: średnica 32 mm, okrąg; kreda zadrukowana 4+0 (oklejka i wyklejka) kaszerowana z tektura litą 2mm; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; 5 rodzajów.
 4. Pionki nr 4 – format: średnica 32 mm, okrąg; kreda zadrukowana 4+0 (oklejka i wyklejka) kaszerowana z tektura litą 2mm; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; 4 rodzaje.

 

 1. Przekładka – format: 225x297mm + register 12mm; Karta 1: na jednej stronie są przyklejone 2 kieszonki na CD z folii transparentnej. Karta 2: na jednej stronie są przyklejona 1 kieszonka na CD z folii transparentnej; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 350g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; strony: 2 rodzaje kart.
 2. Przekładka – format: 225x297mm + register 12mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 350g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; strony: 4 rodzaje kart.
 3. Teczka Pomoce 1-6 - format: 290x25x320mm (podstawa x grubość x wysokość - po złożeniu); okładka składa się z tektury litej 1,9mm kaszerowanej oklejką i wyklejką z papieru kredowego z nadrukiem; na 1 stronie 4 kieszonki na CD z folii transparentnej wklejone od środka; na 2 stronie trzy długie kieszenie "półki" (jedna na dole, druga po środku, trzecia u góry), które będą miały zamontowane gumki, w które włożone będą poszczególne elementy (karty, kostki); półki są wykonane z transparentnego surowca PET 0,7mm ; każda listwa ma naklejkę z nazwą pomocy dydaktycznej - druk CMYK 4x0; kolor: 4x0; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 4. Karta Pomoce GIM - format: 225x297mm; plastik gr. 2 mm, oklejony folią, wklejka i wyklejka, folia 4/0; 4 wiercenia - 5mm wpinane do skoroszytu. 5 "półek", które będą miały zamontowane gumki, w które włożone będą poszczególne elementy (kartki, kostki) + 1 kieszonka na CD z folii transparentnej; półki są wykonane z transparentnego surowca PET 0,7mm ; każda listwa ma naklejkę z nazwą pomocy dydaktycznej - druk CMYK 4x0; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 5. Karta Pomoce LO - format: 225x297mm; plastik gr. 2 mm, oklejony folią, wklejka i wyklejka, folia 4/0; 4 wiercenia - 5mm wpinane do skoroszytu. 5 "półek", które będą miały zamontowane gumki, w które włożone będą poszczególne elementy (kartki, kostki) + 1 kieszonka na CD z folii transparentnej; półki są wykonane z transparentnego surowca PET 0,7mm ; każda listwa ma naklejkę z nazwą pomocy dydaktycznej - druk CMYK 4x0; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 6. Karton 1-6 - format: 315x115x325mm (podstawa x grubość x wysokość - po złożeniu); mikrofala kaszerowana jednostronnie (z zewnątrz), kreda błysk + laminat błyszczący 1/0; przygotowanie wykrojnika, sztancowanie; klejenie po jednym boku 325 mm; kolor: 4x0; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 7. Segregator 1-6 - format: 297x315x90mm; Segregator, 4 pręty o średnicy 4mm, w kształcie litery D, wysokość (liczona od podstawy kartonowej) - 85 mm; oklejka 4x0, folia matowa dla zabezpieczenia; wyklejka 4x0 offset; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 8. Segregator GIM - format: 270x315x70mm; Segregator, 4 pręty o średnicy 4mm, w kształcie litery D, wysokość (liczona od podstawy kartonowej) - 65 mm; oklejka 4x0, folia matowa dla zabezpieczenia; wyklejka 4x0 offset; nakład: 500 szt.; strony: 1.
 9. Segregator LO - format: 270x315x70mm; Segregator, 4 pręty o średnicy 4mm, w kształcie litery D, wysokość (liczona od podstawy kartonowej) - 65 mm; oklejka 4x0, folia matowa dla zabezpieczenia; wyklejka 4x0 offset; nakład: 500 szt.; strony: 1.

 

 1. Kostki – format: 15x15x15 mm; plastikowa lub drewniana, różne kolory; ilość: 3500 szt.
 2. Koszulka na Puzzle – format: 235x305 mm; z klapką zabezpieczającą przed wypadaniem, przezroczysta, otwory do wpinania do segregatora (4 pręty); 100–150 mic; ilość: 2000 szt.
 3. Koszulka na płytę CD – format: format okładki płyty; koperta transparentna z folii PCV; 100 mic; ilość: 4500 szt.
 4. Płyta CD (3 rodzaje) – nadruk kolorowy na płytę; do włożenia do koszulki/koperty transparentnej z folii PCV; nakład: 1500 szt.
 5. Puzzle (4 rodzaje) – format: 210x297mm; 54 elementów; Materiał 2x tektura 1,75 puzzlowa + papier płótnowany 100g obustronnie kaszerowany z zawinięciem boków; Druk na awersie i rewersie. Format wklejki projekt (plecy )=210x297 (obcinamy po 5mm z każdej strony). Format oklejki o 22mm powiększony z każdej strony w stosunku do formatu netto. Całość w cienkiej folii. Grubość 3,5 mm; kolor: 4x0; nakład: 500 szt. x 4 rodzaje.

Materiały mają być podzielone i spakowane w osobne zestawy po 3 rodzaje – łącznie 1500 sztuk. Druk materiałów ma być wykonany metodą offsetową.

Termin wykonania, złożenia i dostarczenia pakietu nr 1 (trzy osobne zestawy – każdy po 500 sztuk) do dnia 31 sierpnia 2015.

 

PAKIET DRUGI (nr 2), NA KTÓRY SKŁADA SIĘ:

 1. Zeszyt Konspekt 1-3 – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 12 stron, tj. 8 str. środek + okładka.
 2. Zeszyt Konspekt 4-6 – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 12 stron, tj. 8 str. środek + okładka.
 3. Zeszyt Konspekt GIM – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 16 stron, tj. 12 str. środek + okładka.
 4. Zeszyt Konspekt LO – format: A4; oprawa zeszytowa, 2 eurozszywki (ucho wpinane do skoroszytu); papier: kreda mat, okładka 250g , środek 150g; kolor: 4x1 okładka, 1x1 środek; nakład: 500 szt.; strony: 16 stron, tj. 12 str. środek + okładka.

 

 1. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x0; nakład: 500 szt.; karty: 2.
 2. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; karty: 12.
 3. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x0; nakład: 1500 szt.; karty: 9.
 4. Karta – format: 225x297mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; karty: 4.

 

 1. Przekładka – format: 225x297mm + register 12mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 350g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; karty: 1.
 2. Przekładka – format: 225x297mm + register 12mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 350g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; karty: 2 rodzaje-różne kolory (na jednej stronie jest przyklejona kieszonka na CD z folii transparentnej oraz kieszonka na 30 kart w formacie 89x63mm).
 3. Przekładka – format: 225x297mm + register 12mm; 4 wiercenia o średnicy 6 mm; papier: kreda mat, 350g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; karty: 1 (na jednej stronie jest przyklejona kieszonka na CD z folii transparentnej oraz kieszonka na 30 kart i kieszonka na 18 kart – karty w formacie 89x63mm).

 

 1. Karty do gry – format: 89x63mm; zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 500 szt.; 18 kart.
 2. Karty do gry – format: 89x63mm; zaokrąglone rogi; papier: kreda mat, 300g; kolor: 4x4; nakład: 1500 szt.; 30 kart.
 3. Koszulka na płytę CD – format: format okładki płyty; koperta transparentna z folii PCV; 100 mic; ilość: 1500 szt.
 4. Płyta CD (3 rodzaje) – nadruk kolorowy na płytę; do włożenia do koszulki/koperty transparentnej z folii PCV; nakład: 1500 szt.

 

Materiały zostaną podzielone i spakowane w osobne zestawy – łącznie 1500 kompletów. Każdy zestaw materiałów zostanie zapakowany osobno w szczelnie zamkniętą, zgrzaną cienką folię ochronną. Druk materiałów ma być wykonany metodą offsetową.

Termin wykonania, złożenia i dostarczenia pakietu nr 2 (trzy osobne zestawy – każdy po 500 sztuk) do dnia 30 listopada 2015. Zaś Ptaki Polskie dostarczą materiały w formie elektronicznej do dnia 1 października 2015.

 

Rozdział 2

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo

       zamówień publicznych

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

       zamówień publicznych, dotyczące:

1.2.1 posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu – tj. udokumentują uczestnictwo w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 3 – usług w przedmiocie druku materiałów edukacyjnych o wartość każdego zamówienia nie była niższa niż 140.000 zł brutto.

 

 Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.

 

 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług.

 

 1. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie

    wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

 

Rozdział 3

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą i

    formularzem cenowym następujące oświadczenia i dokumenty (załączniki do

    oferty):

 

1.1 Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych wg

      załączonego wzoru - załącznik nr 1 do oferty;

 

1.2 Oświadczenie o zobowiązaniu się do odbycia dwóch spotkań w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz w celu akceptacji próbnych i końcowych wydruków- załącznik nr 4 do oferty;

 

 

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24

    ust. 1 ustawy należy złożyć wraz z ofertą:

 

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu - wg wzoru, załącznik nr 2 do oferty;

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

      rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

      pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

      składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.

      1 pkt 2 ustawy;

2.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

      osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

      podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

      Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie

      dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

      przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale)

      do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

      wykonywaniu zamówienia.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

3.1   Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r., Nr 87, poz. 605, z późn. zm.)

3.2   W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

 1. Składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

     zamówienia (konsorcjum i spółka cywilna).

 

4.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).

4.2.  Ofertę, formularz cenowy, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaz zrealizowanych dostaw składa (podpisuje, a w przypadku dokumentów w formie kserokopii poświadcza za zgodność z oryginałem) pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.3.  Dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 2.1 i 2.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożenie pozostałych dokumentów przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdza, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.4.  W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowę konsorcjum).

4.5.  Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki:

 1. a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera,
 2. b) cel zawarcia umowy,
 3. c) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu

    zamówienia),

 1. d) solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

     udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,

 1. e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z

    Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania

     przedmiotu zamówienia,

 1. f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

 

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

     Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt

     2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

     siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani

     nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być

     wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

      lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6

      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

      właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

      zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

      w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

Rozdział 4

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w wyłącznie języku polskim, z

    zachowaniem formy pisemnej.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy

    przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.

 

 1. Oferta wraz z załącznikami może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.

 

 1. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

   oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej

   niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:

Emilia Sokołowska 609 509 895, [email protected]

 

 

Rozdział 5

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 3 000 zł.

Numer konta, na które należy wpłacić wadium: 88 8769 0002 0000 6565 2000 0010.

Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21 lipca 2015 r. do godz.18:00.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. a) pieniądzu;
 2. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

          kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 1. c) gwarancjach bankowych;
 2. d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 3. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy złożyć wraz z ofertą (w opakowaniu oferty), przy czym Zamawiający zaleca, aby dokument ten nie był trwale połączony z  ofertą.

Dokumenty stanowiące wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz winny być ważne przez cały okres związania ofertą (termin związania ofertą określono w Rozdziale 8 SIWZ).

Z treści dokumentów stanowiących wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zmianami).

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poz. 13.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 2. b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, który złożył ofertę, a nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 

Rozdział 6

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
 • Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozdział 16 „Wzór oferty”,
 • Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ.
 • Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.
 • W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.
 • W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, należy dołączyć do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 • Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.
 • Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.

Zaleca się, aby oferta została złożona w dwóch zaklejonych kopertach:

 

- wewnętrzna (zawierająca ofertę): z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy (pieczątka firmowa), opatrzona napisem ''Oferta przetargowa - Usługa w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych”;

 

- zewnętrzna (zawierająca kopertę z ofertą): opatrzona napisem „Usługa w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych”.

 

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty

    niezabezpieczonej w powyższy sposób.

 

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub

    wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki

    sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim

    dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej - Usługa w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych”.

 

 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego

    systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej

    z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

      przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż

      w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca

      nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

 

 1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Rozdział 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Składanie ofert

 

 1. Oferty należy składać w biurze Stowarzyszenia, Ptaki Polskie

Ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

 1. Termin składania ofert upływa 07.2015. o godz. 18.00.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Otwarcie ofert

 

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.2015. o godz. 18.30.

w biurze Stowarzyszenia, Ptaki Polskie

Ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Rozdział 8

Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za

    wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w

    związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 1. Oferowana cena wykonania zamówienia jest ostateczna.
 2. Kwoty wskazane w ofercie należy podać do dwóch miejsc po przecinku tj. do pełnych

    groszy.

 1. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w

    sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy.

 

Rozdział 9

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

.

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

Cn

C = ----------------- x 100pkt, gdzie:

Cb

 

C - ilość punktów za kryterium cena brutto,

Cn - najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena brutto oferty badanej,

100 - waga kryterium.

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

 

 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

    Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą

    oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

    postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty

    zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w

    wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega

    odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym

    niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę

    pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe

    użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,

    niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.

 

 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

    rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę,

    którego oferta została poprawiona.

 

 1. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,

    niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie

    Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu

    ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

 

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

      przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

      niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

      Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Wojewódzkiego Funduszu

      Ochrony Środowiska, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości.

 

Rozdział 10

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.
 2. Warunki, na których będzie zawarta umowa, określa Rozdział 15 SIWZ („Wzór umowy”).
 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

3.1. dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

3.2. w przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu złożenia powyższych dokumentów oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
 2. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 3niniejszego rozdziału SIWZ, w

    wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w

    sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

    Wykonawcy, co skutkować będzie konsekwencjami wobec Wykonawcy określonymi w

    art. 94, ust. 3 ustawy.

 

Rozdział 11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział 12

Istotne dla stron postanowienia umowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień umowy.

 

Rozdział 13

Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 

Rozdział 14

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Rozdział 15

 

WZÓR UMOWY

W dniu ................ w ………………

pomiędzy

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

(Dane dotyczące wykonawcy )

Nazwa:...........................

Siedziba:........................

Rejestr działalności gospodarczej……………………………………………..

Nr NIP...........................

Nr REGON....................

 

reprezentowanym przez: ....................................................

zwaną w dalszej części umowy „ WYKONAWCĄ”

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO na podstawie ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). została zawarta pomiędzy stronami umowa o następującej treści:

 • 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych” Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Rozdziałem I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 • 2

 

Usługa zostanie zrealizowany w terminie wskazanym szczegółowo w rozdziale I SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

 

 • 3

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na najwyższym

    profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa,

    zasadami sztuki i zgodnie z interesami Zamawiającego.

 

 1. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów w trakcie realizacji

    Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest korzystać ze wskazówek Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich możliwych pozwoleń związanych

    z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale 1 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ma prawo powierzyć w całości lub części wykonanie usługi w zakresie

     wydruku materiałów edukacyjnych podmiotom trzecim z zastrzeżeniem, iż za ich

     działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne czynności.

 

 1. Wykonawca oświadcza, iż przy wykonaniu umowy będzie korzystał z osób

    posiadających wiedzę i doświadczenia niezbędne do realizacji umowy.

 

 • 4

 

 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania

    stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

 

 1. Zamawiający wymaga przed realizacja zamówienia przynajmniej jednych konsultacji

        osobistych w biurze stowarzyszenia w Goniądzu. Zamawiający w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy dostarczy w formie elektronicznej wzory wydruków Wykonawcy. Wykonawca w terminie 14 dni jest zobowiązany dostarczyć próbne wydruki do siedziby stowarzyszenia w Goniądzu. W przypadku gdyby wydruki zawierały błędy graficzne lub techniczne Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia wady zauważonych w wydrukach próbnych.

 

 

 1. W przypadku niemożności usunięcia wad, Wykonawca poinformuje na piśmie

    Zamawiającego o zaistnieniu tych okoliczności.

 

 1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży w ciągu 2 tygodni raport z

    realizacji projektu Zamawiającemu, który następnie dokona oceny wykonania

    przedmiotu umowy.

 

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Zamawiający

    prześle Wykonawcy reklamację na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia

    spostrzeżenia wady. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację

    w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się w tym terminie

    oznacza uznanie reklamacji za zasadną.

 

 1. W przypadku złożenia przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi na reklamację

    wyjaśnienia w niej zawarte podlegają ocenie przez Zamawiającego. W przypadku

    nieuwzględnienia przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi na reklamację,

    Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 %

    wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 (akceptacja reklamacji). Kara, o której

    mowa powyżej, nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego w

    oparciu o przepisy ogólne.

 

 1. Uznanie reklamacji za zasadną oznacza akceptację wszystkich uwag Zamawiającego

    zawartych w zawiadomieniu o wadach i w oparciu o nie ich usunięcie.

 

 • 5

 

 1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca za realizację przedmiotu niniejszej umowy

    otrzyma wynagrodzenie w następującej wysokości:

 

kwota brutto wynosi ...................

(słownie: ......................................... złotych ..../100),

kwota netto wynosi .....................

(słownie: ...........................................złotych .../100),

kwota VAT wynosi .......................

(słownie: ......................................... złotych .../100),

stawka VAT wynosi ..... %.

 

 1. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 zostanie przekazane na rachunek bankowy

    Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wpływu do prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres:

 

Ptaki Polskie

Ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP 546 133 16 02

 

 1. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty po stronie Wykonawcy

    związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

 

 

 • 6

 

 1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie raport o którym mowa w § 4 ust. 3

    niniejszej umowy.

 

 1. Zamawiający przekaże należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na

    rachunek bankowy Wykonawcy

…………………………………..…………………………………………………………………….

 1. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego

    Zamawiającego.

 1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

 

 • 7

 

 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz dokonanie odbioru przedmiotu umowy

    ze strony Zamawiającego jest Emilia Sokołowska.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest

    Emilia Sokołowska.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest .......................................................................

 

 • 8

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian przedmiotowej umowy.

 

 • 9

 

 1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie

    Wykonawcy w trybie natychmiastowym, bez odrębnego wezwania Wykonawcy do

    prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

 

1.1. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie

       Wykonawcy,

1.2. nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę,

1.3. zaniedbań po stronie Wykonawcy uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w

terminie 72 godzin od daty powzięcia przez niego informacji o okolicznościach

uzasadniających odstąpienie od umowy.

 

 1. Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne w

    następujących przypadkach i wysokościach:

 

2.1. za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu umowy w wysokości 0,2

      % wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie

      więcej niż 20% wynagrodzenia,

 

 

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w reklamacji w wysokości 0,2 %

        wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie

        więcej niż 20% wynagrodzenia,

 

2.3. w przypadku odstąpienia od umowy z leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości

        30% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.

 

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

    umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia

    wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

    wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

 1. Naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 podlegają potrąceniu z

    kwotą wskazaną w fakturze VAT przedstawionej do zapłaty.

 

 1. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.3, nastąpi w terminie 14 dni od

    daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego bądź Wykonawcy o odstąpieniu od

    umowy.

 

 1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

   przewyższającego zastrzeżone w ust. 4 i 5 kary umowne.

 

 • 10

 

 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

    oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

 

 1. W przypadku sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z wykonywaniem

    niniejszej umowy, strony podejmują wszelkie starania w celu osiągnięcia porozumienia

    w kwestii spornej.

 

 1. W przypadku nie osiągnięcia takiego porozumienia, spory wynikające przy realizacji

    niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 1. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

    otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

 

 

............................                                               .............................

    Zamawiający                                                   Wykonawca

Rozdział 16

WZÓR OFERTY

 

 

OFERTA

Na usługę w w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….......

nazwa firmy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

adres

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Regon

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon, faks, e-mail

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

cena brutto - ...................................... zł (słownie: …………………………………&helli

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Dla prasy

Dla prasy

26 styczeń 2016

Notatka prasowa

WIĘCEJ >
Przyroda Ojczysta 2014

Przyroda Ojczysta 2014

12 styczeń 2015

Zachęcamy do głosowania na najpiękniejsze zdjęcia 2014 roku!

WIĘCEJ >
Dudek

Dudek

04 wrzesień 2012

Kolejny ptak legenda. Bo któż nie słyszał o Dudku – i jego czubku? A ten kto go zobaczył – po prostu nie mógł go nie pokochać. O

WIĘCEJ >