Zamówienia Publiczne

www jestemnapTAK

przebudowa strony

Sopot, 19 stycznia 2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/05/01/2015

dotyczy: przebudowy i aktualizacji strony www.jestemnaptak.pl

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie:

 

przebudowy i aktualizacji strony www.jestemnaptak.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 1. Odświeżenie wizerunku oraz przebudowa witryny jestemnapTAK.pl
  a. strona ma być nowoczesna, z przyjaznym „layoutem” przy zachowaniu dotychczasowych treści
  b. strona ma być responsywna
  c. wraz z przebudową strony, przebudowany (oraz dostosowany do współczesnych wymogów) ma zostać również panel obsługi CMS.

 

 1. Przy przebudowie witryny www.jestemnapTAK.pl należy uwzględnić rozszerzenie funkcjonalności o:
  możliwość tworzenia stron promujących poszczególne akcje kampanii Bądź na pTAK!
  b. możliwość tworzenia formularzy zbierania danych kontaktowych (z eksportem do systemu CRM) oraz i dodawanie ich do nowych stron.
  c. udostępnienie materiałów do pobrania
  d. stworzenie anglojęzycznej wersji strony
  e. pozycjonowanie


           

 1. Ułatwienie użytkownikom witryny www.jestemnapTAK.pl dotarcia do określonych tematów / zakładek (podanych przez Zamawiającego).
 2. Przygotowanie (20) bannerów o wymiarach1200x395 px na podstawie dostarczonych materiałów graficznych.
  Umieszczenie bannerów na stronie witryny jestemnapTAK.pl.

 

 1. Stworzenie oraz umieszczenie w serwisie 3 nowych zakładek / przycisków.
 2. Zaprojektowanie i umieszczenie na serwisie jestemnapTAK.pl
  Kalendarza wydarzeń w projekcie.

  Szczegóły zadania:
  a. Możliwość połączenia kalendarza z osobistym kalendarzem na urządzeniu mobilnym
  b. Umieszczenie na stronie startowej serwisu jestemnapTAK.pl elementu graficznego / przycisku / hasła informującego i prowadzącego do kalendarza.
  c. Poszczególne (wybrane daty) będą prowadziły do opisu w formie zwykłego artykułu.
  d. Wprowadzanie nowych wydarzeń /dat przez panel administracyjny CMS.

 

 1. Zaprojektowanie i ustawienie Interaktywnej mapy działań Kampanii Bądź na pTAK!

 

 1. Zmiana struktury zakładki GALERIA (www.jestemnaptak.pl/galerie/galeria)
  - uporządkowanie wszystkich albumów w trzy kategorie oraz umożliwienie umieszczania nowych albumów z poziomu panelu administracyjnego CMS.

 

 

 1. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Anna Pilarska – Specjalistka. ds. komunikacji społecznej Kampanii Bądź na pTAK!, pod numerem tel. 785 745 737, oraz adresem email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

15 kwietnia 2016

 

 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

 1. Ofertę należy złożyć do 26 stycznia 2015 do godziny 15.00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 

 • przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

lub

 • osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

lub

 

 1. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

 1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym
  Załącznik nr 1.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:
  • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                            

 

 1. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. ZAKRES OCENY OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie cena:
  • 100% - cena.

 

 

 1. 2.     Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

                   Cn

C         = -----------------     x 100, gdzie:

                   Cb

 

C         - ilość punktów za kryterium cena,

Cn        - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb        - cena oferty badanej,

100      - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

       Załącznik Nr 1.          Oferta Wykonawcy

       Załącznik Nr 2.          Umowa na wykonanie usługi

 

 

Autor: Emilia Sokołowska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Światowy Dzień Drzewa!

Światowy Dzień Drzewa!

10 październik 2014

10 października przypominamy o wartości drzew.

WIĘCEJ >
Czy ptaki wodne się myją?

Czy ptaki wodne się myją?

15 luty 2013

Mycie, zwłaszcza uszu i szyi to horror. Dzieci to wiedzą, dorośli co nieco pamiętają ze swojego dzieciństwa. I któż nie marzył o tym, żeby nie musieć się myć, być ot takim ptakiem wodnym, który cały dzień siedzi w wodzie - nie myjąc się

WIĘCEJ >
Czapla Biała

Czapla Biała

26 sierpień 2011

Tajemnicze, wrażliwe, smukłe, olśniewająco białe – dosłownie świecą w krajobrazie!

WIĘCEJ >