Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/11/2014 dotyczy: usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

  

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zorganizowania cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych, realizowanego w ramach wyżej wymienionego projektu, zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zorganizowania cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów, realizowanego w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanego do 30 kwietnia 2016., w szczególności:

 

1. Przeprowadzenie 4-dniowego cyklu szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w siedzibie Zamawiającego w Goniądzu nad Biebrzą w dniach 27-30 listopada 2014, na który składać się będą nastepujące tematy szkoleniowe:

 

1.1. Idea na pTAK! – 1 dzień szkoleniowy

Szkolenie dotyczyć będzie prezentacji i przybliżenia wiedzy na temat stowarzyszenia Ptaki Polskie (idei jakimi się kieruje, wdrażanych celów i założeń, struktury i komunikacji wewnętrznej, historii, najważniejszych zrealizowanych do tej pory projektów, działań i akcji), form ochrony przyrody w Polsce oraz samego projektu Kampanii Bądź na pTAK!, w tym w szczególności akcji edukacyjnej Szkoła na pTAK! (założenia, cele, metody realizacji i współpracy, rola Liderów Regionalnych).

Aby szkolenie w wyczerpujący sposób ujęło powyższą tematykę i było jak najbardziej efektywne, Zamawiający zobowiązuje przekazać niezbędne materiały dotyczące działań Ptaków Polskich, udzielać wsparcia merytorycznego, wskazówek oraz wszelkiej pomocy przy realizacji szkolenia.

 

1.2. Pozyskiwanie funduszy. – 1 dzień szkoleniowy

Szkolenie skupiać się będzie na szerokiej wiedzy dotyczącej dostępnych źródeł dofinansowania (ogólnokrajowych i międzynarodowych) oraz sposobach pozyskiwania funduszy na projekty/działania bezpośrednio związane z ochroną przyrody, komunikacją czy edukacją. Zajęcia w dużym stopniu będą miały również charakter praktyczny/warsztatowy i dotyczyć będą poszukiwania pomysłów na projekty oraz przygotowywania aplikacji, budżetu i matrycy logicznej projektu na bazie istniejących funduszy i dostępnych aplikacji. W ramach pozyskiwania środków z innych źródeł, zostaną także omówione i przećwiczone techniki dotyczące działań fundraisingowych oraz sponsoringu.

 

1.3. Trening umiejętności społecznych: Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie Lidera. Sztuka autoprezentacji i prezentacji. – 1 dzień szkoleniowy

Zajęcia w ramach tej części koncentrować się będą przede wszystkim na umiejętnościach miękkich, związanych z komunikacją społeczną, prezentacją i autoprezentacją. Podstawowym celem tego szkolenia będzie podniesienie wśród uczestników wiedzy i umiejętności psychologicznych, pedagogicznych - niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz prowadzenia działań opartych na promocji idei Szkoły na pTAK! Zajęcia będą miały charakter interaktywnego warsztatu zespołowego. Zgodnie z założeniami metodologicznymi, szkolenie to będzie realizowane z wykorzystaniem metod zmierzających do budowania możliwie największej dynamiki procesów grupowych oraz zaangażowania osobistego, gdzie najważniejsze to: gry i ćwiczenia symulacyjne, techniki audio-video, dyskusje i analizy.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:

 • Co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna,  
 • Błędy, zakłócenia, szumy w komunikacji,  
 • Sztuka aktywnego słuchania: jak słuchać i być słuchanym?  
 • Jak skutecznie komunikować się ze Słuchaczem?  
 • Jak mówić „nie” i jak komplementować?   
 • Umiejętności prezentowania siebie samego i problemu/zadania – czyli jak oddziaływać na Słuchaczy, poprzez swoją postawę, wygląd i zachowanie?
 • W jaki sposób ukryć to, czego nie chcemy w sobie pokazać i jak pokazać to, co chcemy, aby inni dostrzegli?

 

1.4. Warsztat terenowy na pTAK! na terenie i w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. – 1 dzień terenowy

Wycieczka terenowa połączona z terenowym warsztatem edukacyjnym, mającym na celu przybliżenie uczestnikom przyrody występującej na terenie Doliny Biebrzy, z szczególnym uwzględnieniem ptaków. Edukacja uczestników w zakresie edukacji outdoorowej poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą i pracę w terenie.

 

2. Opracowanie i przygotowanie scenariuszów szkoleń, o których mowa w pkt. I.1. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w scenariuszach szkoleń.

 

3. Opracowanie i przygotowanie materiałów merytorycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt. I.1.

 

4. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach poszczególnych szkoleń, o których mowa w pkt. I.1.

 

II. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynator ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]

Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 27–30 listopada 2014.

 

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1. Ofertę należy złożyć do 20 listopada 2014 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

 • osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

3. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

 

4. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

 • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                       

 

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

VI. ZAKRES OCENY OFERTY

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oraz wstępna koncepcja scenariuszów szkoleń - w następujących wagach:

 • 20% - wstępna koncepcja scenariuszów szkoleń,
 • 80% - cena.

 

2. Kryterium „wstępna koncepcja scenariuszów szkoleń” będzie rozpatrywane na podstawie sposobu przedstawienia szczegółowej propozycji realizacji i zakresu tematycznego poszczególnych szkoleń, o których mowa w pkt. I.1., w oparciu o przygotowane propozycje scenariuszów. Liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 20.

 

3. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                    Cn

C         = -----------------     x 80, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

80 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

4. Suma kryterium wstępnych koncepcji scenariuszów szkoleń i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.    Załącznik Nr 1. Oferta,

2.    Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy.

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Aleje przydrożne – tętniące życiem przyrodnicze arterie. Część 3 – owady.

Aleje przydrożne – tętniące życiem przyrodnicze arterie. Część 3 – owady.

27 styczeń 2014

Dokładna liczba gatunków owadów, które żyją w Polsce, nie jest do końca znana. Szacunki mówią o 28-34 tysiącach gatunków, ale w zasadzie nikt tego dokładnie nie wykazał. Ostatnia, trzecia część naszego cyklu dotyczy właśnie tych małych

WIĘCEJ >
Trzeci Zlot Klubu Ptaków Polskich 2014!

Trzeci Zlot Klubu Ptaków Polskich 2014!

16 kwiecień 2014

Jedyne takie Święto wszystkich Klubowiczów! Wróblewskich, Czajkowskich, Dudkiewiczów i Żółtodziobów. Cykliczne spotkanie Bioróżnorodnych, Ptasich i zakochanych w Przyrodzie.

WIĘCEJ >
Zagłosujcie na naszych Ambasadorów!

Zagłosujcie na naszych Ambasadorów!

22 listopad 2015

Zagłosujcie na ptaki! Zagłosujcie na ptaki! Zagłosujcie na ptaki! Zagłosujcie na ptaki!

WIĘCEJ >