Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe - noclegi, wyżywienie - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/10/2014 dotyczy: usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas pierwszego cyklu szkoleń organizowanego dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wniosek o dofinansowanie nr 1154, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas pierwszego cyklu szkoleń organizowanych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych realizowanego w ramach wyżej wymienionego projektu, zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas pierwszego cyklu szkoleń organizowanych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych, realizowanego w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, realizowanego do 30 kwietnia 2016., gdzie w szczególności:

 

1. Zapewnienie miejsc noclegowych dla 24 osób w dniach 26 listopada – 1 grudnia 2014 (łącznie pięć noclegów na 1 osobę) – w pokojach 1,2,3 osobowych z pełnym wyposażeniem, z zachowaniem podstawowych standardów na poziomie minimum hotelu dwugwiazdkowego.

 

2. Zapewnienie wyżywienia wegetariańskiego dla 24 osób w dniach 26 listopada – 1 grudnia 2014 w ramach noclegów, o których mowa w pkt. I.1. – 1. Ilość posiłków: 10 – w dniu 26 listopada – obiadokolacja, w dniu 27 listopada – śniadanie i obiadokolacja, w dniu 28 listopada – śniadanie i obiadokolacja, w dniu 29 listopada – śniadanie i obiadokolacja, w dniu 30 listopada – śniadanie i obiadokolacja, w dniu 1 grudnia – śniadanie. 2. Śniadania wydawane będą w godzinach 8.00-00, obiadokolacje wydawane będą w godzinach 18.30-20.30. 3. Na śniadania składać się będą m.in. pieczywo, warzywa, sery, sałatki, jedno danie ciepłe (np. jajecznica, racuchy, naleśniki, pasztet wegetariański), kawa, herbata, soki. Obiadokolacja składać się będzie z posiłków ciepłych – zupy i drugiego dania, soków/kompotu oraz słodkiej przekąski w postaci domowego ciasta, deseru. Szczegółowe menu wegetariańskie zostanie ustalone po zawraciu umowy. 4. Świadczenie wyżywienia, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 5. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 6. Świadczenia wyżywienia na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych. 7. Estetycznego podawania posiłków.

 

3. Zapewnienie cateringu wegetariańskiego dla 24 osób podczas szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w dniach 27-30 listopada 2014 – 1. Ilość posiłków: 4 – po jednym na każdy dzień. 2. Catering będzie przygotowany i dostarczany przez Wykonawcę każdego dnia najpóźniej na 30 min. przed jego rozpoczęciem do siedziby Zamawiającego – ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz. 3. Na catering składać się będą przekąski wegetrianskie w postaci m.in. kanapek/pieczywa, pasztecików/krokietów, sałatek, owoców, pasztetów wegetariańskich, roladek warzywnych. Szczegółowe menu cateringu zostanie ustalone po zawraciu umowy. 4. Świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 5. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 6. Świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych. 7. Estetycznego podawania posiłków. 8. Zebranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu posiłku.

 

II. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynator ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 26 listopada – 1 grudnia 2014.

 

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1. Ofertę należy złożyć do 3 listopada 2014 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 Ofertę można dostarczyć:

  • przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz
  • osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

3. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1. 

 

4. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

  • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

 

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji usług w zakresie noclegów, wyżywienia i cateringu dla grup powyżej 30 osób.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

VI. ZAKRES OCENY OFERTY

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oraz doświadczenie - w następujących wagach:

  • 20% - doświadczenie,
  • 80% - cena.

 

2. Kryterium "doświadczenie” będzie rozpatrywane w następujący sposób: za każde pełne zrealizowane zamówienie polegające na realizacji usługi cateringowej dla minimum 30 osób – 5 punktów. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 20.

 

3. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                    Cn

C         = -----------------     x 80, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

80 - waga kryterium.

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

4. Suma kryterium doświadczenia i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.    Załącznik Nr 1. Oferta,

2.    Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy.

 

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Poradnik prawny

Poradnik prawny

06 maj 2016

WIĘCEJ >
Letnia wyprawa na Mścichy

Letnia wyprawa na Mścichy

30 czerwiec 2013

Mścichy – wieś powstała w XV wieku, dziś sprowadzająca do siebie ornitologów z całej Polski oraz Europy. Nieopodal na podmokłych łąkach, w samym sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego spotkać można wyjątkowego gościa tych terenów – wodn

WIĘCEJ >
Pluszcz

Pluszcz

09 styczeń 2012

Czy Pluszcz się pluszcze, czy pluska?

WIĘCEJ >