Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/02/07/2015

dotyczy: opracowania projektu graficznego, składu, przygotowania do druku materiału merytorycznego oraz współpracy z drukarnią nad procesem wydruku IV części pakietu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na opracowanie projektu graficznego, składu, przygotowania do druku materiału merytorycznego oraz współpracy z drukarnią nad procesem wydruku czwartej części istniejącego już pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK!, realizowanego w ramach wyżej wymienionego projektu, zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Opracowanie projektu graficznego, składu, przygotowania do druku materiału merytorycznego oraz współpracy z drukarnią nad procesem wydruku IV części pakietu edukacyjnego pt. „Ptaki rzadkie i ginące”, realizowanego w ramach projektu Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej, etap 3.”wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, realizowanego do 30 kwietnia 2016 r.; w szczególności:

 

 1. Sporządzenie grafik i elementów graficznych do scenariuszy zajęć dydaktycznych w zakresie bloku tematycznego pt. „Ptaki Rzadkie i Ginące” – łącznie 10 scenariuszy dla 4 poziomów nauczania (podstawowy – osobno 1-3 i 4-6, gimnazjalny i ponadgimnazjalny).
 2. Przygotowanie strony graficznej do każdego scenariusza zajęć lekcyjnych, o których mowa w pkt 1, odpowiednio dedykowanych pomocy dydaktycznych - m.in.: gry, zdjęcia, grafiki, mapy, karty, kolorowanki.
 3. Skład oraz przygotowanie do druku materiałów, o których mowa w pkt. 1 i 2.
 4. Współpraca z drukarnią oraz kontrola procesu produkcji IV części pakietu edukacyjnego pt. „Ptaki rzadkie i ginące”, w tym w szczególności: przesłanie do drukarni przygotowanych do druku plików produkcyjnych według zaleceń drukarni, wprowadzenie ewentualnych poprawek zgłoszonych przez drukarnię, sprawdzenie ozalidów bądź wydruków próbnych przesłanych przez drukarnię. 

 

Wszystkie rysunki oraz zdjęcia do materiałów oraz pomocy dydaktycznych zapewnione zostaną przez Zamawiającego.

 

II. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynatorka ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2015.

 

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

 1. Ofertę należy złożyć do 17 lipca 2015 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 

 • przesyłką na adres: Ptaki Polskie ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • osobiście w biurze projektu przy ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

 1. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

 1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

 

 • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

 

 1. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

 1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji projektów graficznych.

 

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił.

 

VI. ZAKRES OCENY OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferty będą cena oraz doświadczenie w następujących wagach:

 

 • 60% - doświadczenie,
 • 40% - cena.

 

 1. Kryterium "doświadczenie” będzie rozpatrywane w następujący sposób: za każde pełne zrealizowane zamówienie polegające na opracowaniu projektu graficznego o tematyce przyrodniczej – 10 punktów. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 60.

 

 1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

 

                   Cn

C         = -----------------     x 40, gdzie:

                   Cb

 

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

40 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

 1. Suma kryterium doświadczenia i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik Nr 1. Oferta,

Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy,

Załącznik Nr 3. Wzór umowy.

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Bocian w podróży! odc. 4

Bocian w podróży! odc. 4

05 październik 2010

Jeszcze do niedawna (bo zaledwie około 100 lat temu!), ludziom nawet się nie śniło, że małe, słabe ptaki mogłyby samodzielnie odbywać dalekie wędrówki pomiędzy kontynentami. Przełom zawdzięczamy Bocianom…

WIĘCEJ >
Jan Piwowoski, „O Ptakach”

Jan Piwowoski, „O Ptakach”

04 listopad 2014

Recenzuje Marcin Siuchno (Ptaki Polskie)

WIĘCEJ >
Dudek

Dudek

04 wrzesień 2012

Kolejny ptak legenda. Bo któż nie słyszał o Dudku – i jego czubku? A ten kto go zobaczył – po prostu nie mógł go nie pokochać. O

WIĘCEJ >