Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe - produkcja koszulek happeningowych.

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/02/05/2014 dotyczy: produkcji 2 000 koszulek happeningowych z nadrukiem, realizowanych w ramach projektu Bądź na pTAK!

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wniosek o dofinansowanie nr 1154, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na produkcję 2 000 szt. koszulek happeningowych (T-shirtów) z nadrukiem.

 

 I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Produkcja 2 000 szt. koszulek happeningowych (T-shirtów) z nadrukiem według następującej specyfikacji:

1.     Koszulki (T-shirty) wyprodukowane maja być w ilości 2000 szt. w tym 1 000 szt. w

        rozmiarówce męskiej (S, M, L, XL, XXL) oraz 1 000 szt. w pełnej rozmiarówce

        damskiej (XS, S, M, L, XL).

2.     Koszulki (T-shirty) mają być z krótkim rękawkiem.

3.     Model koszulek, na których mają być wykonane nadruki to

        Fruit of the Loom valuweight

4.     Projekt nadruku oraz wybór kolorów koszulek będzie należał do Zamawiającego

5.     Cena zamówienia musi obejmować transport koszulek do miejsca wskazanego

        przez Zamawiającego.

 

II.       ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Patrycja Chacia – Koordynator Projektu, pod numerem tel. 691 030 603, adres email: [email protected]

Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18 czerwca 2014.

 

IV.      OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1.        Ofertę należy złożyć do 30 maja 2014 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

Ofertę można dostarczyć:

1.1.    przesyłką na adres:  Ptaki Polskie ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.2.    osobiście w biurze projektu przy ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.3.    przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

2.        Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

3.        Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1

 

4.        Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

4.1.    całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,

4.2.    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 

5.        Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę  należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

6.        Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                           

 

7.        Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

8.        Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

9.        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

V.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji podobnych zamówień tzn. są firmą sprzedającą T-shirty i wykonującą nadruki na koszulkach.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił.

 

VI.      ZAKRES OCENY OFERTY

 

1.        Kryterium wyboru oferty będzie:

1.1.    100% - cena.

 

2.     Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                   Cn

C         = -----------------     x 100, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

100 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

3.      Kryterium ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

 

Kryterium najniższej ceny stanowi główne kryterium wyboru wykonawcy.

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik Nr 1. Oferta.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy.

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Błotniak Stawowy

Błotniak Stawowy

19 październik 2011

Charakterystyczna sylwetka w kształcie spłaszczonej litery V.

WIĘCEJ >
Na podniebnym szlaku

Na podniebnym szlaku

09 maj 2014

Corocznie od 2006 roku w drugi weekend maja obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Obchody te skupiają się na jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk przyrody, jakim są powietrzne podróże ptaków. Z tej okazji pragniemy przybliżyć Wam naturę wędrówek jednych z najbardziej migrujących ptaków świata...

WIĘCEJ >
Zapytanie ofertowe - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

13 listopad 2014

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/11/2014 dotyczy: usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >