Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Goniądz, 22 lipca 2015
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO na usługę w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia
o poniższym rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
 
1. Oferty złożyli Wykonawcy:
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Przyznane punkty
1. Alter Studio Dowgiert Magdalena,
ul. Legionowa 30 lok. 211,
15-281 Białystok
100 pkt
2. Zapol Sobczyk Sp. J.
ul. Piastów 42, 71-062 Szczecin
98,5 pkt
 
2.   Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
3.   Nie odrzucono żadnej oferty.
4.  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru j.n.:
 
Wybrano Ofertę nr 1,
złożoną przez Alter Studio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30 lok. 211, 15-281 Białystok. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca oferuje kwotę brutto w wysokości: 163300,00 PLN.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie jednego kryterium: ceny 100%, wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę w świetle kryteriów zawartych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
5. Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt. 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób -
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.”
 
Otrzymują:
  1. Alter Studio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30 lok. 211, 15-281 Białystok.
  2. Zapol Sobczyk Sp. J., ul. Piastów 42, 71-062 Szczecin.