Noc Sów

Regulamin Nocy Sów

                                                                                    

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wydarzenie pod nazwą Noc Sów (dalej jako: Wydarzenie) jest prowadzone i koordynowane przez organizację pożytku publicznego Jestem na pTAK! z siedzibą w Goniądzu (dalej jako: Jestem na pTAK! lub Koordynator). Celem nadrzędnym wydarzenia jest edukacja na temat sów, ich biologii, wymagań siedliskowych, zagrożeń, ochrony, oraz roli w kulturze.
 1. W 2021 roku odbędzie się 9 edycja wydarzenia Noc Sów.
 1. Wydarzenie odbędzie się w terminie 27-28 lutego 2021. Wydarzenie może być zorganizowane w terminie zbliżonym
  do powyższego, po uzyskaniu zgody Koordynatora
  (Jestem na pTAK!).
 1. Stowarzyszenie Jestem na pTAK! jako Koordynator Wydarzenia zobowiązuje się do jego promocji wśród osób lub instytucji
  z nim związanych oraz przygotowania materiałów niezbędnych lub pomocnych do przeprowadzenia Wydarzenia lokalnego przez osoby zainteresowane – tzw. Przewodników.
 1. PRZEWODNICY WYDARZENIA

 

 1. Wydarzenia lokalne odbywające się w ramach Nocy Sów organizują Przewodnicy. Przewodnikiem Wydarzenia może zostać każda pełnoletnia osoba, która posiada podstawową wiedzę na temat ptaków, jak i ich obserwacji, potrafi
  w interesujący sposób opowiadać o ptakach i chciałaby swoją fascynacją ptakami podzielić się z innymi.
 1. Wydarzenie lokalne mogą zorganizować Instytucje: szkoły, biblioteki, ośrodki edukacyjne, organizacje pozarządowe, Nadleśnictwa i inne, z wyłączeniem kół łowieckich, stowarzyszeń myśliwskich i Polskiego Związku Łowieckiego.
  Na czas Wydarzenia w w/w Instytucjach zostanie wytypowana osoba pełniąca funkcję Przewodnika.
 1. Przewodnik wybiera scenariusz (patrz punkt 4) według którego realizować będzie Wydarzenie, oraz ustala: miejsce, termin, czas trwania i grupę docelową.
 1. W trakcie Nocy Sów 2021 Przewodnik może zrealizować jeden z poniższych scenariuszy:
 1. W ramach tego scenariusza Przewodnik organizuje wyjście w teren (do parku, lasu, itp.), którego głównym celem jest nasłuchiwanie sów. Podstawowym ograniczeniem w przypadku realizacji tego scenariusza jest liczba Uczestników. W Wycieczce nie może brać udział więcej niż 5 osób (4 Uczestników + 1 Przewodnik), co wynika z aktualnych zasad i ograniczeń obowiązujących podczas pandemii COVID-19 na dzień 03.02.2021. Zmiana tych wytycznych automatycznie powoduje też zmianę zapisu w regulaminie. Aktualne zasady należy sprawdzać na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

 1. Warsztat/Prelekcja. W ramach tych scenariuszy Przewodnik może zorganizować dowolne zajęcia online: prelekcje, pokaz filmu, warsztaty, seminarium itp.
  W Warsztacie może brać udział dowolna liczba Uczestników.

 

 1. Warsztat/Prelekcja + Wycieczka. W ramach tego scenariusza Przewodnik organizuje dowolne zajęcia stacjonarne (zgodnie z wytycznymi z punktu b), oraz wyjście w teren (zgodnie z wytycznymi z punktu a). W ramach tego scenariusz liczba uczestników Wycieczki nie może przekroczyć 5 osób, w Warsztacie online może brać udział dowolna liczba Uczestników.

 

 1. Bez względu na rodzaj realizowanego scenariusza
  na Wydarzeniach lokalnych zabrania się Przewodnikom:
 1. podawania w trakcie poczęstunku (np. na ognisku
  wyciecze) dziczyzny (z uwagi na cele edukacyjne wydarzenia oraz na obecny stan wiedzy polecamy wydarzenia z menu wegetariańskim – nie jest to jednak obowiązek),
 1. promowania w jakiejkolwiek formie łowiectwa i myślistwa,
 1. agitacji politycznej i religijnej,
 1. każdej innej działalności niezwiązanej bezpośrednio
  z celem Nocy Sów.
 1. Odstępstwa od scenariusza realizacji Wydarzenie możliwe
  są tylko po uzyskaniu akceptacji Koordynatora.
 1. Przewodnik bierze pełną odpowiedzialność za organizację Wydarzenia lokalnego, w tym za ewentualne wypadki i inne zdarzenia losowe, które będą miały miejsce w jego trakcie.
 1. Aby zostać Przewodnikiem Nocy Sów, należy wypełnić
  i wysłać formularz zgłoszeniowy dla Przewodnika w wersji online w terminie do 26 lutego 2021. Formularz zgłoszeniowy
  w wersji online dostępny jest na stronie http://nocsow.pl.
 1. Przewodnik, przesyłając formularz zgłoszeniowy w wersji online, o którym mowa w ust. 7, wyraża zgodę
  na zamieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, email i/lub numer telefonu, miejscowość, region) na stronie http://nocsow.pl w celu umożliwienia potencjalnym Uczestnikom zgłaszania się bezpośrednio do Przewodnika
  w danym regionie.
 1. Przewodnik przesyłając formularz zgłoszeniowy w wersji online akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w niniejszym Regulaminie Nocy Sów.
 1. Wszelkie działania Przewodnika muszą być zgodne
  z Poradnikiem Przewodnika stowarzyszenia Jestem na pTAK!, który jest dostępny na stronie http://nocsow.pl.
 1. Przewodnik zobowiązuje się przesłać do dnia 20 marca 2021 na adres: [email protected] liczbę uczestników, oraz zamieścić relację z Wydarzenia na stronie http://nocsow.pl (każdy z Przewodników otrzyma dostęp
  do formularza, w którym uzupełni relację z wydarzenia).

 

 • UCZESTNICY WYDARZENIA

 

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każdy, niezależnie
  od poziomu wiedzy na temat ptaków i przyrody. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa pod opieką rodziców bądź opiekunów, lub do przedstawienia Przewodnikowi podpisanej przez rodzica bądź opiekuna pisemnej zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu, według wzoru dostępnego na stronie http://nocsow.pl.
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać się na lokalne Wydarzenia dostępne na mapie zamieszczonej na stronie http://nocsow.pl. Aby zgłosić się na Wydarzenie, należy skontaktować
  się bezpośrednio z Przewodnikiem danego Wydarzenia poprzez Formularz kontaktowy online dostępny na stronie http://nocsow.pl – w terminie do 26 lutego 2021. O udziale
  w Wydarzeniu świadczy odpowiedź potwierdzająca wysłana przez Przewodnika. Zapisy na lokalne Wydarzenia
  są obowiązkowe.
 1. Uczestnicy na Wydarzenia lokalne zapisują się indywidualnie. Nie ma możliwości zapisania kilku osób jednym zgłoszeniem. Wyjątkiem jest zgłoszenie osoby niepełnoletniej na wydarzenie otwarte dla wszystkich (patrzy punkt IV.1). Na Wydarzenia otwarte dla dorosłych (patrz punkt IV.2) osoby niepełnoletnie (powyżej 15 roku życia) również zapisują się indywidualnie.

Uzasadnienie. Z zebranych w poprzednich latach doświadczeń wynika, że popularną formą zapisów na Wydarzenie było zgłoszenie osób dodatkowych. Często dochodziło do tego,
że jedna osoba zgłaszała udział 4-6 osób (przyjaciół/znajomych), które finalnie nie przychodziły
na Wydarzenie. Takie „blokowanie” miejsc sprawiało,
że Przewodnik był zmuszony odmawiać możliwości udziału
w Wydarzeniu zainteresowanym, a finalnie zamiast 15 osób,
na Wydarzenie przychodziło 7-8 osób.

 1. W przypadku Wydarzenia lokalnego według scenariusza Wycieczka, o charakterze otwartym dla wszystkich, Uczestnik na Formularzu zobaczy liczbę dostępnych miejsc.
  Jeśli dostępne będą 2 miejsca Użytkownik będzie mógł zgłosić siebie (1 osoba), lub siebie i osobę niepełnoletnią (2 osoby).
 1. W przypadku Wydarzenia lokalnego według scenariusza Warsztat/Prelekcja + Wycieczka, o charakterze otwartym
  dla wszystkich, Uczestnik na Formularzu zobaczy liczbę dostępnych miejsc na wycieczkach w każdym z dostępnych terminów. Jeśli dostępne będą obie wycieczki Użytkownik będzie mógł zgłosić się na dowolną. Jeśli dostępne będą
  2 miejsca Użytkownik będzie mógł zgłosić siebie (1 osoba),
  lub siebie i osobę niepełnoletnią (2 osoby). Zapisanie
  się na Wycieczkę nie jest jednoznaczne z zapisaniem
  się na Warsztat.
 1. ORGANIZACJA WYDARZENIA

 

 1. Wydarzenie może mieć charakter:
 1. otwarty dla wszystkich, na które mogą zgłaszać
  się wszyscy zainteresowani. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienia Formularza na stronie http://nocsow.pl
  i uzyskaniu potwierdzenia od Przewodnika,
 1. otwarty dla dorosłych, na które mogą zgłaszać się tylko osoby powyżej 15 roku życia. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Formularza na stronie http://nocsow.pl
  i uzyskanie potwierdzenia od Przewodnika,
 1. zamknięty, skierowany tylko do konkretnej grupy odbiorców (np. uczniowie szkoły). Na Wydarzenia
  o charakterze Zamkniętym nie można zgłosić się przez stronę http://nocsow.pl.
 1. Jestem na pTAK! nie odpowiada za organizację i formę Wydarzeń lokalnych. Przewodnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za organizację tych Wydarzeń.
 1. Jestem na pTAK! nie zapewnia Ubezpieczenia
  OC dla Przewodników i Uczestników Wydarzeń lokalnych.
 1. Przewodnik jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód
  i pozwoleń wymaganych prawem w związku z organizacją przez niego lokalnego Wydarzenia.
 1. Pozyskanie Uczestników biorących udział w lokalnym Wydarzeniu leży po stronie Przewodnika, przy jednoczesnym wsparciu i promocji ze strony Jestem na pTAK!.
 1. Przewodnik na początku organizowanego przez siebie Wydarzenia ma obowiązek poinformować, że „Pomysłodawcą
  i Koordynatorem Nocy Sów jest stowarzyszenie Jestem na pTAK!” oraz zawrzeć tą informację we wszystkich prezentowanych i publikowanych materiałach.
 1. WSPARCIE i WSPÓŁPRACA

 

 1. Przewodnicy, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy poprzez stronę http://nocsow.pl, o którym mowa w pkt. II, ust. 4, otrzymają link do materiałów pomocnych w organizacji Wydarzenia w regionie: prezentacje multimedialne o sowach, głosy sów, zdjęcia, film przyrodniczy, wzór plakatu oraz wzór informacji prasowej. Materiały te mogą być wykorzystane przez Przewodników wyłącznie w celu zorganizowania niniejszego Wydarzenia. Zabrania się wykorzystywania powyższych materiałów w celach komercyjnych.
 1. Materiały, o których mowa w pkt. V, ust. 1, stanowią własność intelektualną Jestem na pTAK! i nie mogą zostać wykorzystane, powielane i przetwarzane bez ich zgody.
 1. Jestem na pTAK! służy wsparciem merytorycznym
  i organizacyjnym w zakresie przygotowywania lokalnych Wydarzeń. Wszelkie niezbędne informacje oraz materiały dotyczące Wydarzenia (z wyłączeniem tych, o których mowa
  w pkt. V, ust. 1) – m.in. Regulamin, Poradnik Przewodnika
  – dostępne są na stronie dedykowanej wydarzeniu: http://nocsow.pl.
 1. Wszelkich dodatkowych informacji oraz wsparcia
  przy organizacji Wydarzenia udziela:

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Każde zgłoszenie do Wydarzenia jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody przez Przewodnika i Uczestnika
  na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Przewodnik i Uczestnik przystępując do Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  w celach przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.