Poznaj nas

Statut Stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie)

 

Tekst jednolity w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 11/02/2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Jestem na pTAK!” (dawniej „Ptaki Polskie”). Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym,
posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, działających na rzecz ochrony dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz na rzecz rozwoju zrównoważonego.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest: 19-110 Goniądz, ul. Dolistowska 21.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4.

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków i Wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji

 § 6.

Kluczowymi celami działalności Stowarzyszenia są:

 • ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków,
 • ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia antropogenicznego,
 • odtwarzanie siedlisk, populacji dziko żyjących gatunków i szeroko rozumianych zasobów przyrody,
 • badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska naturalnego,działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
 • angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych organizacji wokół działań na rzecz ochrony przyrody,
 • wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych popularyzujących ptaki i bioróżnorodność oraz wspieranie inicjatyw społecznych ukierunkowanych, aby chronić środowisko naturalne, popularyzować myśl proekologiczną oraz kondycję fizyczną człowieka,
 • podejmowanie działań prawnych mających na celu realizację w/w celów, w szczególności występowanie w charakterze pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa z 35 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 7.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w sferze pożytku publicznego nieodpłatnie. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach w następujących dziedzinach:

94.99.Z             Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

91.04.Z             Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody;

72.11.Z             Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

72.19.Z             Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

85.59.Z             Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z             Działalność wspomagająca edukację;

58.14.Z             Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

58.11.Z             Wydawanie książek;

59.20.Z             Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

58.19.Z             Pozostała działalność wydawnicza;

59.11.Z             Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

47.91.Z             Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Inter- net;

47.61.Z             Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.78.Z             Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z             Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.11.Z             Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z prze- wagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

47.19.Z             Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych skle- pach;

01.50.Z             Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

81.30.Z             Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

01.61.Z             Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną;

01.62.Z             Działalność usługowa wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

02.40.Z             Działalność usługowa związana z leśnictwem;

79.12.Z             Działalność organizatorów turystyki;

96.09.Z             Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Rozdział 3. Członkostwo

§ 9.

 • Członkiem może być każda osoba fizyczna lub prawna – obywatel polski (osoba prawna prawa polskiego) jak i cudzoziemiec (osoba prawna prawa zagranicznego) – bez względu na wiek, który akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia, złożyła pisemną deklarację członkowską i opłaciła składkę członkowską oraz uzyskała deklaracje poparcia od co najmniej pięciu dotychczasowych członków Stowarzyszenia.
 • Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia członek nabywa po okresie roku od momentu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem, że są to osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych oraz z zastrzeżeniem § 9.2,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • propagowania celów i programów Stowarzyszenia,
 • swoją postawą i działaniami wspierać i promować idee ochrony przyrody, wartość dziedzictwa naturalnego oraz działalność Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania podstawowej składki członkowskiej,
 • aktualizowania swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail

§ 12.

Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 • nieopłacania składek członkowskich (co najmniej jednej) w terminie do dnia 30 kwietnia roku, za który uiszczana jest składka,
 • naruszenia zasad statutowych, zasad Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub szkodzenia przyrodzie postawą lub działaniami,
 • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 • utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego, będącego osobą prawną,
 • śmierci Członka.

§ 13.

 Uchwałę o utracie członkostwa podejmuje Zarząd zwyczajną większością głosów. Od uchwały przysłu- guje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

 

§ 14.

 Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne,
 • Zarząd, który liczy od trzech do pięciu osób – Prezes, Wiceprezes, do trzech Członków,
 • Trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków poszczególnych władz, ich skład osobowy może być uzupełniany przez nie same spośród Członków Stowarzyszenia.

§ 16.

 • Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku.
 • Termin i miejsce Walnego Zebrania ustala Zarząd i zawiadamia Członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Zawiadomienie o terminie i miejscu Walnego Zebrania następuje poprzez publikację ogłoszenia na stronie internetowej pl. Zarząd może dokonać zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zebrania również w inny sposób, który uzna za odpowiedni, w szczególności drogą elektroniczną (e-mail).
 • Walne Zebranie może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o czym każdorazowo decyduje Zarząd i informuje w zawiadomieniu i miejscu i terminie Walnego Zebrania. Dane dostępowe do udziału w Walnym Zebraniu są wówczas przesyłane pocztą elektroniczną.
 • Członkowie mogą głosować również korespondencyjnie poprzez przesłanie głosu pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w Ogłoszeniu. Warunkiem ważności głosu jest jego podpisanie w sposób umożliwiający weryfikację członka Stowarzyszenia (poczta tradycyjna) albo wysłanie z adresu e-mail wskazanego wcześniej Zarządowi. W głosowaniu uwzględnione zostaną jedynie głosy, które wpłyną do Stowarzyszenia do godz. 18:00 dnia poprzedzającego Walne Zebranie.

§ 17.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Statucie. Walne Zebranie jest wiążące w pierwszym terminie przy obecności co naj- mniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania. Kolejny termin Walnego Zebrania Zarząd może wyznaczyć najwcześniej na 15 minut później po terminie, na których zostało zwołane pierwsze Walne Zebranie. Wówczas Walne Zebranie może obradować bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, zaś uchwały tak podjęte będą wiążące.

§ 18.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być w każdym czasie zwołane przez Zarząd (uchwała), Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 Członków. Organ zwołujący jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w § 16.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
 • uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 20.

Walne Zebranie ma również prawo podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu większością 2/3 głosów Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania.

§ 21.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i jest najwyższą jego władzą w okresie między Walnymi Zebraniami, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 22.

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, w dowolnej formie, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Mogą brać w nich udział z głosem doradczym członkowie innych organów Stowarzyszenia lub inne osoby zaproszone.

§ 23.

 Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku nie rozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos Prezesa lub osoby prowadzącej posiedzenie w jego zastępstwie.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu, we wszystkich spra- wach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania, w tym zatrudnienia pra- cowników,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał o przyjęciu Członków lub o utracie ich członkostwa,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego

§ 25.

Do reprezentacji Stowarzyszenia – jeśli co innego nie wynika z przepisów niniejszego Statutu – uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub łącznie dwóch Członków Zarządu.

§ 26.

 Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie.

§ 27.

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności,
 • przygotowywanie i ogłaszanie raportów z działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku,
 • przygotowywanie i ogłaszanie raportu z działalności ustępującego Zarządu nie później niż 30 dni przed Zebraniem Walnym mającym na celu wybór nowego Zarządu,
 • zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego,
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rozdział 5. Majątek i finansowanie

§ 28.

Źródłem majątku Stowarzyszenia mogą być:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarność publiczna, dotacje, subwencje,
 • dochody z własnej działalności gospodarczej oraz dochody z majątku.

§ 29.

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków poszczególnych organów, pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej bliskimi,
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków poszczególnych organów władzy, pracowników lub ich bliskim, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 • wykorzystywania majątku na rzecz/przez Członków Stowarzyszenia, Członków poszczególnych organów władzy, pracowników lub ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotu, w którym uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie poszczególnych organów władzy, pracownicy lub ich bliscy.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 30.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga co najmniej 2/3 głosów na Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia. Na takich samych zasadach podejmowana jest uchwała o połączeniu Stowarzyszenia z inną osobą (osobami) prawną.

§ 31.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele związane z ochroną przyrody.

§ 32.

 W przypadku rozwiązania grunty zakupione na cele ochrony przyrody zostaną przeniesione na rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody.