Poznaj nas

Polityka ochrony danych osobowych

Prosimy, zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie)
ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz
NIP 546 133 1602

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
Z Administratorem kontaktować się możesz za pomocą poczty tradycyjnej, pod adresem:
Jestem na pTAK!,
19-110 Goniądz,
ul. Dolistowska 21
lub pod adresem:  [email protected]

Twoje dane przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Twoje dane przekazujesz nam w jednym lub wielu poniższych przypadkach:
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy do Klubu na pTAK! lub zapisując się na nasz newsletter
Możemy kontaktować się Tobą mailowo lub telefonicznie:

  • w sprawach związanych z Klubem (zapraszać na wydarzenia Klubowe, informując o konkursach lub z przypomnieniem o płatności składki).
  • informując o organizowanych przez nas wydarzeniach (Zlot Klub Ptaków Polskich, Noc Sów, Włącz Ogród na pTAK!, Wielkie Ogrodowe Liczenie, Szkoła na pTAK!, konferencje, konkursy, szkolenia, warsztaty edukacyjne i inne).
  • prosząc o opinię dotyczącą naszej działalności.
  • wsparcie rzeczowe i/lub finansowe naszej działalności lub pomoc w konkretnej w realizacji konkretnego wydarzenia.

W każdej chwili możesz – jednym kliknięciem – wypisać się z lisy subskrybentów.

2. Podpisując Petycję jednej z akcji, które realizowaliśmy.

3. Zapisując się na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie Jestem na pTAK!

4. Robiąc zakupy w www.sklepnaptak.pl i/lub zapisując się na sklepowy newsletter.

5. Przekazując nam darowiznę przez stronę internetową www.jestemnaptak.pl, w serwisie Patronite, przelewem tradycyjnym i/lub w formie 1%.

W każdym z przypadków z punktów 2-5, jeśli zostawisz e-mail i/lub numer telefonu, skontaktujemy się z  Tobą, żeby Ci podziękować. Dodatkowo zaproponujemy dołączenie do Klubu na pTAK! i/lub subskrypcji naszego newslettera. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, Twoje dane zostaną usunięte i nie będą dalej przetwarzane, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać dane?
W przypadku danych przekazanych w związku ze wsparciem nas darowizną, dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej, tj. 5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę. W pozostałych przypadkach dane będziemy przechowywać do chwili wycofania Twojej zgody.

Twoich Danych nie udostępniamy podmiotom trzecim.
Nie przekazujemy ich innym firmom oraz podmiotom komercyjnym.

Wyjątkiem są tutaj:
1. Akcja Włącz Ogród na pTAK!
Dane  osób, które chcą otrzymać od nas pakiet ogrodowy pt. Włącz Ogród na pTAK! przekazane są firmie ogrodniczej (która przesyła pakiety), na podstawie umowy o przekazaniu danych osobowych.
2. Współpraca z wolontariuszami. Twoje dane mogą być przekazane naszemu wolontariuszowi lub wolontariuszce, która np. przygotowuje Twoją paczkę do wysyłki lub zadzwoni do Ciebie z zaproszeniem do akcji / z prośbą o wsparcie. Odbywa się to na podstawie umowy o przekazaniu danych osobowych, którą podpisujemy z wolontariuszami.
3. Jeśli wspierasz nas darowizną, Twoje dane udostępniasz operatorowi bramki płatniczej.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne, aby przesyłać Ci informacje drogą elektroniczną, zapisać Cię na wybrane wydarzenie lub wsparcia nas darowizną.

Nie przewidujemy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
– przenoszenia Twoich danych osobowych,

– w przypadku naruszenia Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) –  więcej o tym jak złożyć skargę do organu nadzoru możesz przeczytać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.