Baza wiedzy

Historyczna szansa na reformę łowiectwa

Historyczna szansa na reformę łowiectwa
i powstrzymanie polowań na dzikie ptaki w Polsce.

[na podstawie informacji prasowej Koalicji Niech Żyją! z dnia 11.06.2024]

Koniec polowań na ptaki

Zespół, który może zmienić prawo!

11 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, po raz pierwszy zebrał się nowo powołany Zespół ds. reformy łowiectwa, który zajmie się najbardziej palącymi problemami współczesnego myślistwa w Polsce, a w pierwszej kolejności polowaniami na dzikie ptaki. Zespołowi przewodniczy wiceminister Mikołaj Dorożała.

Stowarzyszenie Jestem na pTAK! jest współtwórcą Koalicji Niech Żyją! Walczymy o ptaki od początku jej istnienia, mieliśmy również czynny udział w tworzeniu omawianego zespołu. Jesgo członkami są Jacek Karczewski oraz Piotr Kamont.

W pracach zespołu udział wezmą przedstawiciele MKiŚ, MRiRW oraz powołani do niego naukowcy i naukowczynie oraz eksperci i ekspertki, zarówno ze strony przyrodników, jak i myśliwych. Koalicja Niech Żyją! przygotowała 20 rekomendacji zmian w przepisach łowieckich, ważnych dla przyrody i ludzi, które dotykają wielu wrażliwych obszarów:

Koalicja Niech Żyją! od 11 lat apeluje do kolejnych rządów i ministrów środowiska o wprowadzenie moratorium na polowania na dzikie ptaki. Polowania na ptaki od lat budzą wiele społecznych kontrowersji i sprzeciw zdecydowanej większości Polek i Polaków. Powszechne jest przekonanie, że polowania na ptaki są nieuzasadnioną i krwawą rozrywką myśliwych, na którą nie powinno być zgody wobec kryzysu różnorodności biologicznej i wyzwań ochrony przyrody w XXI w.

Wstrzymanie tych polowań jest silnie uzasadnione szeregiem nierozwiązanych problemów i brakiem jakichkolwiek podstaw do „zarządzania” populacją dzikich ptaków, które nie wykazują naturalnego przegęszczenia i nie mają negatywnego znaczenia dla gospodarki człowieka. W praktyce są to polowania na gatunki ptaków, których populacje drastycznie maleją, polowania w najcenniejszych ostojach ptaków Natura 2000 i masowe płoszenie, wielka skala ranienia ptaków śrucinami z amunicji i ich śmierć w męczarniach, czy mylenie przez myśliwych gatunków ptaków i zabijanie ptaków chronionych. Według badania opinii publicznej, zleconego przez koalicję Niech Żyją!, aż 94% obywatelek i obywateli chce zaprzestania polowań na zagrożone gatunki ptaków, których populacje maleją, a 67% chce zaprzestania polowań na wszystkie ptaki.

Ograniczeniu m.in. ulec powinny polowania zbiorowe, które odbywają się często tydzień po tygodniu, powodując masowe płoszenie zwierząt i traumatyczne doświadczenie dla wielu z nich, również tych chronionych. Takich polowań odbywa się ponad 50 tys. rocznie, na czym traci też społeczeństwo, dla którego dostęp do lasów jest wówczas niemożliwy, albo co najmniej utrudniony. Bardzo istotne jest też właściwe wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. i wprowadzenie realnego prawa i procedury wyłączania własnej ziemi z obwodu łowieckiego, ponieważ obowiązujące przepisy i uprawnienia właścicieli są obecnie fikcją – ogromnej części zainteresowanych nie udało się tego dokonać, mimo udziału w konsultacjach publicznych. Jeszcze inną ważną kwestią jest właściwa kontrola gospodarki łowieckiej.

Plany łowieckie i ustanawiane limity odstrzału poszczególnych gatunków dzikich zwierząt obligatoryjnie powinny podlegać ocenom oddziaływania na środowisko, analogicznie do innych działalności człowieka, które mogą negatywnie wpływać na przyrodę.

PZŁ – relikt dawnych czasów.

Obecny model łowiectwa, jako relikt z czasów PRL, wymaga głębokiej reformy. Do tej pory niemal wszelkie progresywne zmiany, które zapewniłyby lepszą ochronę dzikich zwierząt, były skutecznie blokowane przez Polski Związek Łowiecki i lobby myśliwskie. Musiała minąć ponad dekada, aby nowo wybrany, demokratyczny rząd dostrzegł, jak silna jest społeczna potrzeba zwiększenia standardów ochrony dzikiej przyrody, a priorytetowo wstrzymanie polowań na dzikie ptaki. – mówi Izabela Kadłucka z Koalicji Niech Żyją!

Utworzony Zespół ds. reformy łowiectwa to ogromna szansa na wprowadzenie lepszych standardów ochrony dzikich zwierząt i przyrody, przez wysłuchanie w końcu głosu naukowców, ekspertów i szerokiej strony społecznej. Reforma polskiego łowiectwa powinna realnie odpowiadać na wyzwania związane z kryzysami różnorodności biologicznej i klimatycznym, uwzględniać oczekiwania społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt i swobodnego dostępu do przyrody, a przede wszystkim – ograniczyć partykularne korzyści jednej uprzywilejowanej grupy, czyli myśliwych. – Monika Klimowicz-Kominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W sprawie potrzeby reformy łowiectwa odbyły się w ostatnim czasie dwie debaty w Sejmie:
„Reforma gospodarki łowieckiej”, 19 marca 2024 r.
https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=9AA356852DCE3FC0C1258ADD0041360B&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

„Debata o ochronie ptaków. Kluczowe zagrożenia dla krajowej ornitofauny”, 14 maja 2024 r.
https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=94F07D375A47F4A8C1258B0B002C3CB1#

Koniec polowań na ptaki
Koniec polowań na ptaki

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.