Parki Narodowe & Rezerwaty

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993 r. i jest największym parkiem narodowym w Polsce (powierzchnia 59223 ha).

Największy obszar (25494 ha) i najbardziej cenny przyrodniczy zajmują Bagna Biebrzańskie, czyli siedliska mokradłowe z rozległymi torfowiskami w dolinie naturalnie meandrującej Biebrzy. Lasy (głównie olsy, brzeziny bagienne powstałe z zarośli brzozowo-wierzbowych, bory bagienne i rzadkie gdzie indziej zarośla brzozy niskiej, a także na niewielkich powierzchniach bory sosnowe, bory mieszane i lasy lipowo-grabowe) zajmują w Parku 15547 ha, a grunty rolne - 18182 ha. Otulina Parku obejmuje fragmenty Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi.

 

Park powstał w celu ochrony zespołu torfowisk i mokradeł uznawanych za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. W dolinie Biebrzy stwierdzono 271 gatunków ptaków, z czego ponad 180 lęgowych. Jest najważniejszą ostoją dubelta, kropiatki, orlika grubodziobego, rybitwy białoskrzydłej i derkacza w Europie Środkowej i Zachodniej, a także istotnym "przystankiem" dla ptaków migrujących (siewkowców, kaczek, gęsi i żurawi). Dlatego też w 1995 roku Park został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Ponadto to właśnie w dolinie Biebrzy znajduje się największa w kraju ostoja łosia (ok. 400 osobników). Pospolicie występuje nornik północny oraz reintrodukowany po II wojnie bóbr. Występują tu również wilk, wydra i 10 gatunków nietoperzy.

 

Ichtiofauna liczy 36 gatunków ryb oraz wielką rzadkość: minoga ukraińskiego - gatunku charakterystycznego dla wschodniej części Morza Czarnego. Liczebność i biomasa ryb jest tu znacznie wyższa niż w innych nizinnych rzekach Polski. Stwierdzono obecność 5 gatunków gadów oraz 12 gatunków płazów.

 

Duże zróżnicowanie panuje wśród bezkręgowców – na uwagę zasługują m.in. motyle (ponad 700 gatunków), pająki (448 gatunków, w tym 10 występujących tylko tu oraz liczne gatunki rzadkie znane z nie więcej niż 3-5 stanowisk w kraju), chrząszcze (ponad 500 gatunków), chruściki (42 gatunki) i pijawki (19 gatunków).

 

Do najważniejszych zbiorowisk roślinnych zaliczyć należy ciągnące się wzdłuż koryta Biebrzy szuwar manny mielec, turzycowiska (turzycy zaostrzonej, sztywnej, turzycowisko mszyste), mechowiska oraz półnaturalne zbiorowiska trzęślicy modrej i zespół ziołorośli kozłkowo-wiązówkowych.

 

Największym zagrożeniem w skali całego Parku jest odwodnienie terenu prowadzące do przesuszenie torfowisk i zaniku charakterystycznych zbiorowisk roślinności typowo bagiennej i wkraczania gatunków charakterystycznych dla siedlisk bardziej suchych. Zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk bagiennych i wypasu bydła przez lokalną ludność doprowadzić może do zmian składu gatunkowego i zarastania siedlisk, dla których istnienia Park został powołany.

 

Biebrzański ParkNarodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,

telefon: (0-85) 738 06 20, 738 30 00,

faks: (0-85) 738 30 21,

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

www.biebrza.org.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Gawrony i pierwsze lęgi

Gawrony i pierwsze lęgi

05 kwiecień 2013

Gawrony to ptaki kolonijne. W koloniach zimują, jak i budują swe gniazda. Na ich miejsce wybierają najczęściej grupy starych drzew w parkach, na cmentarzach lub w alejach drzew. Pierwsze dni wiosny to czas lęgów Gawronów, ale też niestety okres n

WIĘCEJ >
Ptaki naszej okolicy

Ptaki naszej okolicy

22 kwiecień 2013

Ah, nie ma jak powrót na stare śmieci po… naprawdę 13 latach? Tym razem byliśmy gośćmi w szkole, którą udało nam się kiedyś skończyć - mamy tu na myśli Szkołę Podstawową nr 23 w Warszawie.

WIĘCEJ >
Marek Piekarczyk

Marek Piekarczyk

09 październik 2015

Nie będzie ptaków, nie będzie śpiewania!

WIĘCEJ >