Baza wiedzy

Jak zakazać polowania na Twojej ziemi?

Według obecnie obowiązujących przepisów „wyłączenie gruntu z obwodu łowieckiego” zostało zastąpione „oświadczeniem o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości”. Ustawodawca określił sposób postępowania w tej sprawie w art. 27b ustawy Prawo łowieckie.

Jak wygonić myśliwych z mojej działki?

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

Do złożenia oświadczenia uprawniony jest jedynie (1) właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, która ma zostać objęta zakazem polowań, (2) będący osobą fizyczną. Pierwsze oznacza, że oświadczenia nie może złożyć np. dzierżawca lub użytkownik nieruchomości (ale może je złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty, nawet jeśli oddał nieruchomość w dzierżawę lub użytkowanie). Drugie z kolei oznacza, że zakazem polowań mogą zostać objęte wyłącznie nieruchomości, które są własnością osób fizycznych, a nie prawnych (tj. oświadczenia o zakazie polowań nie mogą złożyć właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy są osobami prawnymi: spółki, stowarzyszenia, fundacje, czy też inne podmioty – w uproszczeniu – wpisane do KRS).

Oświadczenie składa się osobiście przed starostą właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Niekiedy uprawnienia starosty wykonuje prezydent miasta (w przypadku miast na prawach powiatu).

Większość starostw posiada na stronach internetowych wzory takich oświadczeń (proponujemy wpisać w dowolnej wyszukiwarce słowa „oświadczenie o zakazie polowań” oraz nazwę miasta/ powiatu) – wystarczy je wydrukować i uzupełnić. Niekiedy wydrukowane formularze mogą być dostępne na miejscu w urzędzie. Jeśli jednak z jakichś przyczyn dane starostwo nie udostępnia formularza zawsze można sporządzić takie oświadczenie we własnym zakresie (również wzorując się na oświadczeniach udostępnianych przez inne starostwa, ponieważ nie ma jednej „oficjalnej” jego wersji).

W oświadczeniu powinny zostać wskazane dane wnioskodawcy (tj. osoby składającej oświadczenie), adresata (tj. właściwego starosty/ prezydenta miasta), oznaczenie nieruchomości, która ma zostać objęta oświadczeniem o zakazie polowań (numer działki oraz obręb, ewentualnie numer księgi wieczystej).

Przykładowo oświadczenie może wyglądać tak:

[nazwa miejscowości], dnia [data]

[imię i nazwisko] [adres zamieszkania]

[nazwa organu – adresata] [adres organu] OŚWIADCZENIE
O ZAKAZIE WYKONYWANIA POLOWANIA NA NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie jako [właściciel/ użytkownik wieczysty] nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka/działki nr: [numer działki], obręb nr [numer obrębu] w gminie [nazwa gminy] / [ewentualnie: numer księgi wieczystej, która jest prowadzona dla nieruchomości], oświadczam, że zakazuję polowania na ww. nieruchomości.

[czytelny podpis]

Wspólnie z prawnikami opracowaliśmy dla Was również poradniki w innych ważnych tematach.
Zerknijcie, jak można obronić drzewa, który zagraża wycinka oraz jak wspierać ptaki gniazdujące w budynkach,
kiedy inwestor prowadzi prace bez uwzględniania ich obecności…

Jak wygląda Kuropatwa?
Ile ryb zjada kormoran?

Oprócz wyłączenia swojej ziemi z obwodu łowieckiego, możesz również wspierać Koalicję Niech Żyją! która domaga się zaprzestania polowań na ptaki w Polsce.

Nie przyglądaj się temu bezczynnie!

Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla polowań na ptaki.
– nie powodują one znaczących szkód
– myśliwi nie potrafią rozpoznawać gatunków łownych
– wśród upolowanych ptaków giną gatunki krytycznie zagrożone
– polowania zakłócają spokój ptasich ostoi i zagrażają innym gatunkom zwierząt zamieszkujących te ekosystemy

13 gatunków ptaków, na które wciąż można polować to:
Gęś Gęgawa, Gęś Białoczelna, Gęś Zbożowa, Cyraneczka
Krzyżówka, Głowienka, Czernica, Jarząbek,
Kuropatwa, Bażant, Łyska, Słonka, Grzywacz

Jak chronić przyrodę?

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.