Co TY możesz zrobić dla Ptaków?

Zakaż polowania na Twojej ziemi!

Dzięki stronie zakazpolowania.pl wyłączyliśmy nasze REZERWATY z obwodów łowieckich w całej Polsce. Mówiąc prościej: polowanie na obszarze 144,7512 ha, które stanowią własność stowarzyszenia Ptaki Polskie jest od tej pory NIELEGALNE!

Na podstawie całej ścieżki formalnej, jaką przeszliśmy opisaliśmy proces krok, po kroku.
Znjadziecie ją poniżej - długa, ale wyczerpująca i na pewno pomoca instrukcja!

Dla przykładu,  pokażemy nasz rezerwat OKRASIN.
To jedno z miejsc, w którym zwierzęta nie muszą bać się już myśliwych. Znajduje się tuż przy granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego w tzw. Otulinie. Kilkadziesiąt małych działeczek, jednak to przykład, który pokazuje, że wspólnymi siłami można łatwo stworzyć enklawy bezpieczeństwa dla  zwierząt. (więcej o naszych działaniach jako organizacji członkowskiej Koalicji Niech Żyją! TUTAJ)

Tutaj obraz. 
Tereny te przylegają bezpośrednio do Biebrzańskiego Parku Narodowego i ten fakt jest niestety wykorzystywany przez myśliwych,
którzy ustawiają się z bronią na granicy Parku. 


Masz działkę, pole, las, łąkę?
Polecamy stronę zakazpolowania.pl oraz poniższą instrukcję:


Procedura całkowitego wyłączenia gruntu z obwodu łowieckiego

z załączonymi dokumentami:
- Wezwanie do stwierdzenia nieważności uchwały
- Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 
UWAGA! Procedurę wszcząć może jedynie właściciel nieruchomości (nie może tego zrobić dzierżawca/ najemca/ użytkownik). Procedura w większości przypadków wymaga przejścia przez postępowanie sądowo-administracyjne (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). W przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowo-administracyjnego koszty mogą wynieść 300,00 złotych (wpis od skargi), która to opłata podlega zwrotowi w momencie uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sądowego.
 
 1. Identyfikujemy działki (nieruchomości), których jesteśmy właścicielami i które zamierzamy wyłączyć z obwodu łowieckiego. W konsekwencji realizacji tego kroku powinniśmy znać numer księgi wieczystej w ustandaryzowanej formie (np. LM1G/00040199/8) – numer ten powinien być wskazywany na większości dokumentów dotyczących nieruchomości (np. określenie wysokości podatku od nieruchomości). Jeśli mamy już numer księgi wieczystej to przechodzimy do punktu 2.
 
 1. jeśli nie znamy numerów ksiąg wieczystych, które prowadzone są dla działek, których jesteśmy właścicielami, wówczas powinniśmy skontaktować się z wydziałem geodezji starostwa powiatowego (urzędu miejskiego), który wskaże nam właściwy sposób postępowania, a w konsekwencji powinien podać nam numery należących do nas działek.
 
 1. po uzyskaniu numerów działek możemy wystąpić do starostwa powiatowego właściwego miejscowo dla interesujących nas działek z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji otrzymamy dokument, w którym wskazane zostaną należące do nas działki wraz z podaniem numeru księgi wieczystej, która jest prowadzona dla tych działek. Możemy przejść do punktu 2.
 
 1. w niektórych – szczególnie mniejszych urzędach – możemy od razu zwrócić się do starostwa powiatowego właściwego miejscowo dla interesujących nas działek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wszystkich działek, w których widniejemy jako właściciele. W konsekwencji otrzymamy dokument, o którym mowa w punkcie b i możemy przejść do punktu 2.
 
 1. Drukujemy wybrane fragmenty elektronicznej księgi wieczystej (ksiąg wieczystych) prowadzonych dla naszych nieruchomości ze strony internetowej https://ekw.ms.gov.pl – w tym celu:
 
 1. wybieramy zakładkę „Przeglądanie księgi wieczystej”,
 
 1. na kolejnej stronie, w linijce „Wyszukaj księgę po numerze” wpisujemy numer naszej księgi wieczystej,
 
 1. po czym klikamy „Wyszukaj księgę” w prawym dolny rogu,
 
 1. w następstwie powyższego wyświetla nam się „Wynik wyszukiwania księgi wieczystej”;
 
 1. w lewym dolnym rogu wybieramy „Przeglądanie aktualnej treści KW”;
 
 1. wyświetla nam się „Treść księgi wieczystej”,
 
 1. drukujemy stronę, która się wyświetliła (Dział I-O księgi wieczystej);
 
 1. na pasku znajdującym się w górnej części strony wybieramy „Dział II”;
 
 1. drukujemy stronę, która się wyświetliła (ta strona wraz ze stroną wydrukowaną w punkcie (g) stanowią całość;
 
 1. ten sam schemat powtarzamy dla wszystkich ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, które zamierzamy wyłączyć z obwodów łowieckich.
 
 1. Identyfikujemy obwody łowieckie, w których znajdują się należące do nas działki, które chcemy wyłączyć z obwodów łowieckich. W tym celu wchodzimy na stronę internetową https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy i przeprowadzamy następującą sekwencję działań dla każdej działki:
 
 1. na dolnym pasku, gdzie znajduje się panel nawigacyjny, klikamy pierwszą ikonę od prawej „Mapy BDL”;
 
 1. po kliknięciu rozwinie się lista, z której wybieramy „Mapa łowiectwa” (poprzez kliknięcie w nią); w konsekwencji mapa, którą widzimy przybierze postać mapy obwodów łowieckich;
 
 1. na dolnym pasku zadań wybieramy drugą ikonę od lewej „Szukaj” (poprzez kliknięcie w nią);
 
 1. w prawej górnej części pojawi się okienko, które pozwala nam wyszukać na mapie nazwę – w polu przy przycisku „szukaj” wpisujemy nazwę miejscowości (obrębu), w którym znajduje się nasza działka (w dziale I-O księgi wieczystej, którą wcześniej wydrukowaliśmy przy każdej działce znajduje się informacja „Położenie”, składająca się z czterech nazw: województwo/ powiat/ gmina/ miejscowość – wpisujemy ostatnią z nich), a następnie klikamy na „szukaj”;
 
 1. z listy, która się wyświetliła, wybieramy – poprzez dwukrotne kliknięcie – właściwą miejscowość (niekiedy miejscowości, których szukamy może być kilka, porozrzucanych w różnych częściach Polski – wówczas musimy sprawdzić wszystkie, aż do zidentyfikowania tej właściwej);
 
 1. po dwukrotnym kliknięciu mapa przeniesie nas do centrum miejscowości, którą wpisaliśmy;
 
 1. mapa będzie w znacznym przybliżeniu, wobec czego możemy ją przybliżać i odsuwać przyciskami znajdującymi się w lewy górnym rogu ekranu (znaki „+” oraz „-”);
 
 1. mapę przesuwamy albo strzałkami na klawiaturze albo posługując się myszką (touchpadem) na zasadach analogicznych jak inne mapy dostępne w internecie (np. google maps);
 
 1. gdy zidentyfikujemy naszą działkę sprawdzamy numer obwodu łowieckiego – na oddalonej mapie są to duże numery (jedno, dwu lub trzycyfrowy), które od razu rzucają się nam w oczy, zaś na przybliżonej mapie pojawia się pełna nazwa („obwód łowiecki nr x”);
 
 1. gdy zidentyfikujemy naszą działkę, wybieramy ikonkę „i” po lewej stronie (po najechaniu na nią pojawi się „Identyfikuj”);
 
 1. nasz kursor zamieni się w krzyżyk, którym najeżdżamy na naszą działkę i klikamy (lewym przyciskiem myszy);
 
 • po kilku sekundach – w miejscu, w którym kliknęliśmy – rozwinie się menu, z którego wybieramy „Obwody łowieckie”;
 
 1. w konsekwencji pojawi się informacja o obwodzie łowieckim, na którego terenie znajduje się nasza działka – przepisujemy jego numer oraz (po „zjechaniu” nieco w dół przy użyciu paska bocznego) tożsamość dzierżawcy/ zarządcy;
 
 • ten sam schemat powtarzamy dla wszystkich ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, które zamierzamy wyłączyć z obwodów łowieckich.
 
 1. W konsekwencji przeprowadzenia powyższych czynności posiadamy komplet informacji, na który składają się:
 
 1. numer księgi wieczystej wraz z pełnym oznaczeniem działki, którą zamierzamy wyłączyć z obwodu łowieckiego;
 
 1. wydruk działów I-O oraz II ksiąg wieczystych prowadzonych dla działek, które zamierzamy wyłączyć z obwodu łowieckiego;
 
 1. numer obwodu łowieckiego, z którego chcemy wyłączyć nasze działki, oraz nazwę dzierżawcy/ zarządcy tego obwodu.
 
 1. W oparciu o zebrane materiały przygotowujemy tzw. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do Sejmiku Województwa, na którego terenie znajdują się wyłączane grunty.
 
 1. nie ma jednego prawidłowego formatu dla takiego wezwania; jest to dokument niesformalizowany – całkowicie wystarczające jest jednoznaczne wyrażenie naszej woli nastawionej na wyłączenie określonych gruntów z obwodów łowieckich;
 
 1. po pierwsze, identyfikujemy numer i tytuł uchwały w sprawie obwodów łowieckich, obowiązującej w województwie, na którego terenie znajdują się wyłączane grunty – w tym celu można skorzystać z informacji umieszczonych na stronie https://zakazpolowania.pl/;
 
 1. po drugie, wskazujemy obwód łowiecki, a następnie oznaczenie nieruchomości – miejscowość/ województwo/ powiat/ gminę/ obręb wraz z numerami działek oraz numerem księgi wieczystej (wszystkie te informacje znajdują się w księdze wieczystej);
 
 1. po trzecie, w uzasadnieniu umieszczamy ustandaryzowaną formułę dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie z Konstytucją (Trybunał uznał, że ochrona prawa własności musi gwarantować właścicielowi wyrażenie sprzeciwu wobec prowadzenia polowań na należących do niego nieruchomościach);
 
 1. po czwarte, jeśli w treści wezwania wskazaliśmy numery ksiąg wieczystych, które są prowadzone dla działek, które zamierzamy wyłączyć z obwodów łowieckich, to nie musimy już załączać wydruków z ksiąg wieczystych; jeśli nie wskazaliśmy numerów ksiąg wieczystych wówczas wskazane jest załączenie wydruków z tych ksiąg;
 
 1. po piąte, wezwanie adresujemy do Sejmiku danego województwa – adres znajdziemy w Internecie;
 
 1. wzór wezwania, które Stowarzyszenie Ptaki Polskie złożyło do Sejmiku Województwa Podlaskiego znajduje się tutaj; możliwe jest skorzystanie z niego po zmianie danych (wzywającego, sejmiku, numeru uchwały, oznaczenia działek i ksiąg wieczystych, numerów obwodów łowieckich i nazw dzierżawców/ zarządców).
 
 1. Przed wysłaniem wezwania do usunięcia naruszenia prawa, podpisujemy je i wykonujemy kserokopię lub skan tak przygotowanego wezwania. Wezwanie wysyłamy listem poleconym na adres Sejmiku. Dowód nadania przypinamy do kserokopii (skanu) wezwania do usunięcia naruszenia prawa tak, aby były integralną całością.
 
 1. Od tego momentu Sejmik ma 30 dni na ustosunkowanie się do wysłanego przez nas wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
 1. niektóre Sejmiki, mając świadomość, że sprawa jest zasadniczo przegrana, uwzględniają wezwania, wyłączają „dobrowolnie” wskazywane przez nas działki z obwodów łowieckich;
 
 1. w większości jednak przypadków termin 30 dni mija bez żadnej odpowiedzi ze strony Sejmiku (nieliczne są wypadki, w których Sejmik odpowiada, że nie widzi podstaw do uznania wezwania).
 
 1. Jeśli Sejmik nie odpowie w terminie 30 dni lub udzielona odpowiedź nie będzie uwzględniała żądania zawartego w wezwaniu, wówczas pozostaje nam złożenie skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w każdym województwie znajduje się jeden taki sąd, w mieście – stolicy województwa) w terminie pomiędzy 30. a 60. dniem od momentu wysłania wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. UWAGA! Jeśli przegapimy termin, to skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostanie odrzucona a złożenie kolejnego wezwania do usunięcia naruszenia prawa w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.
 
 1. Do przygotowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego niezbędne są dokumenty zebrane i stworzone w oparciu o wcześniejsze punkty niniejszej procedury. Skarga jest dokumentem nieco bardziej sformalizowanym, więc warto oprzeć się na dostępnych w internecie wzorach:
 
 1. po pierwsze, skargę adresujemy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znajdującego się w województwie, w którym położone są działki, które zamierzamy wyłączyć z obwodów łowieckich;
 
 1. po drugie, uiszczamy stałą zryczałtowaną opłatę (tzw. wpis od skargi) w wysokości 300,00 złotych na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego skarga jest adresowana (numery kont znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych);
 
 1. po trzecie, wskazujemy uchwałę Sejmiku Województwa, która określa podział terenu województwa na obwody łowieckie (ta sama uchwała, która była przedmiotem naszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Sejmiku Województwa);
 
 1. po czwarte, ponownie wskazujemy obwód łowiecki, a następnie oznaczenie nieruchomości – miejscowość/ województwo/ powiat/ gminę/ obręb wraz z numerami działek oraz numerem księgi wieczystej (wszystkie te informacje znajdują się w księdze wieczystej i wskazywaliśmy je już w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa);
 
 1. po piąte, zgłaszamy żądanie zwrotu kosztów postępowania – to pozwoli Sądowi zasądzić na naszą rzecz zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku ze sprawą (tj. wpisu od skargi; nie podlegają zwrotowi koszty w postaci kserokopii, wydruków czy opłat pocztowych);
 
 1. po szóste, w skardze wskazujemy, że złożyliśmy wcześniej wezwanie do usunięcia naruszenia prawa oraz że pozostało ono bez odpowiedzi lub że Sejmik odmówił usunięcia naruszenia prawa (tj. odmówił wyłączenia naszych działek z obwodów łowieckich);
 
 1. po siódme, w uzasadnieniu umieszczamy ustandaryzowaną formułę dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie z Konstytucją (Trybunał uznał, że ochrona prawa własności musi gwarantować właścicielowi wyrażenie sprzeciwu wobec prowadzenia polowań na należących do niego nieruchomościach);
 
 1. po ósme, do skargi załączamy wydruki z ksiąg wieczystych (dział I-O oraz II), dowód uiszczenia opłaty (wpisu od skargi), a także kserokopię wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dowodem nadania;
 
 1. po dziewiąte, skargę wraz z załącznikami kserujemy w całości, a tak wykonaną jedną kopię załączamy jako ostatni dokument do oryginalnej skargi (jest to tzw. odpis skargi – skserowany egzemplarz można opisać jako „odpis” i dopiąć jako ostatni załącznik skargi);
 
 1. wzór skargi, którą Stowarzyszenie Ptaki Polskie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku znajduje się tutaj; możliwe jest skorzystanie z niego po zmianie danych (skarżącego, sądu, numeru uchwały, oznaczenia działek i ksiąg wieczystych, numerów obwodów łowieckich i nazw dzierżawców/ zarządców).
 
 1. Przed wysłaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podpisujemy ją i wykonujemy kserokopię lub skan tak przygotowanej skargi. Skargę wysyłamy listem poleconym na adres właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dowód nadania przypinamy do kserokopii (skanu) skargi.
 
 1. po wysłaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego niekiedy możemy otrzymać wezwanie do usunięcia braków formalnych (np. brak podpisu lub jakiegoś załącznika) – wezwanie będzie szczegółowo określało, czego oczekuje od nas Sąd;
 
 1. gdy zidentyfikujemy problem wskazany przez Sąd w wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego, przygotowujemy brakujący dokument i wysyłamy go wraz z pismem przewodnim do Sądu, podając sygnaturę sprawy, którą znajdziemy na otrzymanym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych naszej skargi (wskazanie sygnatury jest bardzo istotne, gdyż pozwala sekretariatowi Sądu zidentyfikować czego dotyczy nasze pismo);
 
 1. Po pewnym czasie – zależnym od sprawności działania i praktyki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego złożyliśmy skargę – otrzymamy zawiadomienie o terminie rozprawy (zwykle zawiadomienie powinno przyjść do nas z ok. dwumiesięcznym wyprzedzeniem, choć zdarzają się wyjątki).
 
 1. Wcześniej (lub wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy) możemy otrzymać z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kopie odpowiedzi Sejmiku na skargę. Taka odpowiedź będzie w większości przypadków zawierała żądanie oddalenia skargi z powodu jej niezasadności. Jest to standardowy sposób działania Sejmików i nie musimy się tym przejmować.
 
 1. Nasza obecność na rozprawie nie jest niezbędna, chyba że w zawiadomienie o rozprawie (wezwaniu) Wojewódzki Sąd Administracyjny zawarł stwierdzenie „obecność obowiązkowa” lub „stawiennictwo obowiązkowe” (lub inne, z którego mogłoby to wynikać).
 
 1. Nawet jeśli nasza obecność nie jest obowiązkowa, warto pójść na rozprawę. W ten sposób nie tylko okazujemy szacunek Sądowi, ale również możemy odpowiedzieć na jego ewentualne pytania dotyczące działek, które zamierzamy wyłączyć, co jest istotne w tych przypadkach, w których w naszej skardze były jakieś nieścisłości (to niekiedy się zdarza).
 
 1. W większości przypadków wyrok zapada na pierwszej rozprawie lub po pierwszej rozprawie (w takich sytuacjach Sąd mówi, że zamyka rozprawę, zaś ogłoszenie wyroku nastąpi po kilku dniach i informuję o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyroku – na ogłoszenie wyroku również możemy się stawić, ale w żadnym przypadku nie mamy takiego obowiązku).
 
 1. Jeśli wyrok jest korzystny, to sprawa jest właściwie zakończona – nasze działki zostały wyłączone z obwodów łowieckich, zaś prowadzenie na nich polowań jest niedopuszczalne. Co prawda Sejmik może jeszcze złożyć tzw. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże jest to obecnie praktyka rzadka i – w większości przypadków – skazana na porażkę.
 
 1. Jeśli natomiast wyrok jest dla nas niekorzystny, to możliwe jest jeszcze złożenie przez nas skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wymaga to jednak profesjonalnej pomocy prawnej, gdyż istnieje tzw. przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że skargę musi sporządzić i podpisać uprawniony adwokat lub radca prawny; nie możemy tego zrobić sami (skarga zostanie odrzucona).
 
Dochowaliśmy najwyższej staranności, aby w sposób przejrzysty opisać krok po kroku działania niezbędne do wyłączenia działek z obwodów łowieckich, jednakże należy pamiętać, że każdy przypadek ma swoją specyfikę i wymaga starannej analizy. Powyższa procedura może być traktowana wyłącznie jako wskazówka co do sposobu postępowania
w najbardziej standardowych przypadkach.
 

Powiązane artykuły

Zostań Wolontariuszem lub Wolontariuszką na pTAK!

Zostań Wolontariuszem lub Wolontariuszką na pTAK!

21 listopad 2018

Bycie Wolontariuszem to twórcze poświęcenie swojego czasu, wiedzy i energii. Potrzebujemy tego również w codziennej pracy naszego stowarzyszenia.

WIĘCEJ >
Jej Wysokość Gęś!

Jej Wysokość Gęś!

25 wrzesień 2019

"Mimo że książka ma w tytule gęś, nie jest wyłącznie o gęsiach i chociaż pełno w niej naukowych informacji, w żadnym wypadku nie jest książką naukową. To jest książka o ptakach, po prostu, a czasami o ludziach, którzy tak jak ja mają na ich punkcie odlot i dla których ptaki i cała Przyroda są ważne...

WIĘCEJ >
Zofija i gwiazdy

Zofija i gwiazdy

17 czerwiec 2019

Lipiec. Tu i ówdzie, z parków i zagajników umęczonych letnimi upałami dobiegają głośne, melodyjne pogwizdywania. Coś jakby zofija. Nasi dziadkowie mówili, że zapowiadały deszcz.

WIĘCEJ >