Zamówienia Publiczne

Ptaki Polskie

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: projektu graficznego oraz składu elektronicznego materiałów promocyjnych Kampanii Bądź na pTAK!

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/05/2014,

dotyczy: projektu graficznego oraz składu elektronicznego materiałów promocyjnych kampanii Bądź na pTAK!

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wniosek o dofinansowanie nr 1154, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na projekt graficzny i skład elektroniczny materiałów promocyjnych kampanii.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt graficzny i skład elektroniczny nowych materiałów

promocyjnych kampanii Bądź na pTAK!, a w tym:

 

 1. Folder Kampanii dedykowany gatunkom rzadkim i zagrożonym oraz zagadnieniom ich

   ochrony, w formacie 210x210mm. Objętość co najmniej 28 strony (w tym

   okładka)

 1. Folder Kampanii dedykowany migracji i związanych z nią wyzwaniom, w formacie

   210x210mm. Objętość co najmniej 28 strony (w tym okładka)

 1. Plakat w formacie B1, jednostronny– 3 rodzaje
 2. Pocztówka w formacie A6, dwustronna – 3 rodzaje

 

 

 

 1. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Patrycja Chacia – Koordynator Projektu, pod numerem tel. 691 030 603, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Materiał z punktu 1 – 6 czerwca 2014.
 2. Materiał z punktu 2 – 29 luty 2016.
 3. Materiały z punktu 3 i 4 – 30 kwietnia 2015.

 

 

 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

 1. Ofertę należy złożyć do 26 maja 2014 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 

 • przesyłką na adres: Ptaki Polskie ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • osobiście w biurze projektu przy ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

 1. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

 1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:
  • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                          

 

 1. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

 1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

 

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji projektów i składów graficznych materiałów promocyjnych oraz zrealizowali w okresie ostatnich 2 lat co najmniej trzech projektów graficznych oraz składów elektronicznych materiałów promocyjnych.

 

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił.

 

 

 1. ZAKRES OCENY OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie:

 

 • 100% - cena.

 

 

 1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

                   Cn

C         = -----------------     x 100, gdzie:

                   Cb

 

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

100 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

 1. Kryterium ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny stanowi główne kryterium wyboru wykonawcy.

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik Nr 1. Oferta

Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3. Wzór umowy

Autor: Patrycja Chacia

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Komunikacja dla Przyrody

Komunikacja dla Przyrody

03 czerwiec 2014

Jak o niej mówić, żeby chcieli nas słuchać?

WIĘCEJ >
Zapytanie ofertowe na scenariusze i pomoce dydaktyczne do pakietu edukacyjnego

Zapytanie ofertowe na scenariusze i pomoce dydaktyczne do pakietu edukacyjnego

16 luty 2015

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/02/02/2015 dotyczy: usługi w zakresie opracowania merytorycznego scenariuszy zajęć lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do czwartej części istniejącego już pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK! w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
Listopad

Listopad

06 listopad 2012

Listopad, choć może już wtedy padać śnieg to wciąż jesień. Późna jesień.

WIĘCEJ >