Zamówienia Publiczne

Ponowienie zapytania ofertowego - produkcja koszulek happeningowych

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/05/2014 dotyczy: produkcji 2 000 koszulek happeningowych z nadrukiem, realizowanych w ramach projektu Bądź na pTAK!

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wniosek o dofinansowanie nr 1154, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na produkcję 2 000 szt. koszulek happeningowych (T-shirtów) z nadrukiem.

 

 

 I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: 

Produkcja 2 000 szt. koszulek happeningowych (T-shirtów) z nadrukiem według następującej specyfikacji:

1.     Koszulki (T-shirty) wyprodukowane maja być w ilości 2000 szt. w tym 1 000 szt. w

        rozmiarówce męskiej (S, M, L, XL, XXL) oraz 1 000 szt. w pełnej rozmiarówce

        damskiej (XS, S, M, L, XL).

2.     Koszulki (T-shirty) mają być z krótkim rękawkiem.

3.     Model koszulek, na których mają być wykonane nadruki to

        Fruit of the Loom valuweight

4.     Projekt nadruku oraz wybór kolorów koszulek będzie należał do Zamawiającego

5.     Cena zamówienia musi obejmować transport koszulek do miejsca wskazanego

        przez Zamawiającego.

 

II.       ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Patrycja Chacia – Koordynator Projektu, pod numerem tel. 691 030 603, adres email: [email protected]

Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

 III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18 czerwca 2014.

 

IV.      OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 1.        Ofertę należy złożyć do 11 czerwca 2014 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 Ofertę można dostarczyć:

1.1.    przesyłką na adres:  Ptaki Polskie ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.2.    osobiście w biurze projektu przy ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.3.    przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 2.        Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 3.        Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1

 4.        Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

4.1.    całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,

4.2.    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 5.        Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę  należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 6.        Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                           

 7.        Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 8.        Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 9.        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 V.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji podobnego zamówienia, czyli są firmą zajmującą się sprzedarzą T-shirtów oraz produkcją nadruków na koszulkach.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił.

 

 VI.      ZAKRES OCENY OFERTY

 1.        Kryterium wyboru oferty będzie:

 1.1.    100% - cena.

 2.     Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                    Cn

C         = -----------------     x 100, gdzie:

                   Cb

 C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

100 - waga kryterium.

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

3.      Kryterium ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

Kryterium najniższej ceny stanowi główne kryterium wyboru wykonawcy.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik Nr 1. Oferta.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy.

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Pójdźka

Pójdźka

10 luty 2016

„pójdź, pójdź w dołek za kościołek”

WIĘCEJ >
Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy

05 październik 2010

Został utworzony w 1959 roku i obejmuje Główny Grzbiet Karkonoszy – najwyższego pasma górskiego Sudetów oraz Górę Chojnik i Wodospad Szklarki z naturalnymi lasami dolnoreglowymi.

WIĘCEJ >
Sekrety ptaków

Sekrety ptaków

19 listopad 2014

"Sekrety ptaków. Fascynujący świat ptasich zmysłów" - Tim Birkhead. Książkę recenzuje i poleca Iwona Fijoł.

WIĘCEJ >