Zamówienia Publiczne

Bądź na pTAK!

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/02/2015

Tłumaczenie strony www.jestemnapTAK.pl

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/02/2015

dotyczy: usługi tłumaczenia wybranych treści strony www.jestemnapTAK.pl na język angielski.

 

Aktualizacja z dnia 24.02.2014:

Zestawienie otrzymanych ofert

Zestawienie ofert odrzuconych

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie:

 

tłumaczenia wskazanych treści strony www.jestemnapTAK.pl na język angielski (z korektą native’a).

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

przeprowadzenie usługi w zakresie tłumaczenia wskazanych treści strony www.jestemnapTAK.pl na język angielski (z korektą native’a).

 

Wskazane treści zawarte zostały w Załączniku nr 4.

Liczba wyrazów: 42 645.

 

 

 1. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Anna Pilarska – specjalistka ds. komunikacji społecznej i PR w Kampanii Bądź na pTAK!, pod numerem tel. 785 745 737, oraz adresem email: anna.pilarska@ptakipolskie.pl


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje

 

 

 

przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 13 marca 2015

 

 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

 1. Ofertę należy złożyć do 18 lutego 2015 do godziny 17.00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 

 • przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

lub

 • osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

lub

 

 1. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

 1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:
  • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                          

 

 1. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych oraz zrealizowali – w ciągu ostatniego roku (2014) - przynajmniej 3 zlecenia polegające na tłumaczeniu tekstów na język angielski (z korektą native’a) o objętości nie mniejszej niż 50 tysięcy wyrazów każde.

 

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

 

 1. ZAKRES OCENY OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie cena:
  • 100% - cena.

 

 

 1. 2.     Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

                   Cn

C         = -----------------     x 100, gdzie:

                   Cb

 

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

100 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

      

        Załącznik Nr 1. Oferta Wykonawcy

        Załącznik Nr 2. Oświadczenie Wykonawcy

        Załącznik Nr 3. Umowa na wykonanie usługi

       Załącznik Nr 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego

                                      - treści wskazane do tłumaczenia

        Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół Odbioru

Autor: Anna Pilarska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

11-12 maja - Światowe Dni Ptaków Wędrownych

11-12 maja - Światowe Dni Ptaków Wędrownych

11 maj 2013

Już od wieków jesteśmy zafascynowani magicznymi wędrówkami ptaków. Z niedowierzaniem obserwujemy ciągnące nad nami klucze niestrudzonych podróżników.

WIĘCEJ >
Mysz domowa

Mysz domowa

07 styczeń 2013

W tym tygodniu przyjrzymy się najbardziej przerażającemu sąsiadowi człowieka. Budzi on strach, czasem nawet u jednych paniczny lęk, a u innych sympatię i uśmiech. O kim mowa? Czy to wilk, ryś, żmija? Nie. Opowiem dziś o małej, szarej myszy dom

WIĘCEJ >
Open'er!

Open'er!

08 lipiec 2014

Jak co roku - na pTAK!

WIĘCEJ >