Zamówienia Publiczne

Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Goniądz: Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK!
Numer ogłoszenia: 98275 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK!.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. CELE I PRZEDMIOT KONKURSU Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego oraz scenariusza do dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na urządzenia mobilne i PC. 2. ZADANIA KONKURSOWE Zadaniem podstawowym jest przedstawienie spójnej i ciekawej koncepcji dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony w systemie Google Android oraz w formie gier możliwych do zainstalowania na PC Mahjong na pTAK! i Ptasie Migracje, które zwrócą uwagę społeczeństwa na problem znikania kolejnych gatunków ptaków, zgodnie z motywem przewodnim Kampanii Bądź na pTAK! Ptaki Rzadkie i Ginące. 3. ZAŁOŻENIA IDEOWE KONKURSU: Kampania Bądź na pTAK!, Ogólnopolska Społeczna Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej realizowana jest przez stowarzyszenie Ptaki Polskie. Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. W końcu oni też mają swoje życie wypełnione pracą, przeciwnościami dnia codziennego, ale też najprawdziwszymi namiętnościami i pasją. Myśmy to już dostrzegli - i zachwycili się! Teraz chcemy opowiedzieć o tym innym i podzielić się naszym zachwytem. Mówimy też o problemach - szczególnie teraz, podczas trzeciej edycji Kampanii. Niestety te największe zawsze biorą swój początek od nas ludzi. Ale jest też i dobra wiadomość! Skoro my prowokujemy te problemy, to znaczy że od nas też zależy ich rozwiązanie. W Kampanii pTAK! dostarczymy społeczeństwu, naszym odbiorcom, zainteresowanym i nie tylko, wiedzy i rzetelnej informacji. Uczymy i bawimy. Zapraszamy do twórczej pracy i zabawy. Czas na współodpowiedzialność: Bądźmy na pTAK! Zanim będzie za późno Wiodącym tematem Kampanii oraz spoiwem dla wszystkich zaplanowanych w niej działań są ptaki oraz ochrona ich przestrzeni życiowej (siedlisk). Jednocześnie pod parasolem z ptaków podejmowane będą tematy ogólno ekologiczne. Ostatecznie, poszczególne wątki Kampanii, związana z nimi publicystyka, akcje oraz wszelkiego rodzaju działania będą zawierały się we wspólnej przestrzeni komunikacyjnej pTAK! I tak mamy tutaj m.in. Szkołę na pTAK! i Ogród na pTAK! Zapraszamy do ekskluzywnego Klubu Ptaków Polskich oraz do udziału w licznych konkursach oczywiście na pTAK! Obecnie trwa trzecia już edycja Kampanii Bądź na pTAK! Ma ona na celu zwrócenie uwagi na ptaki rzadkie i ginące, problem zaniku kolejnych gatunków, ubożenia środowiska oraz spadek bioróżnorodności. Więcej o Kampanii Bądź na pTAK! na stronie internetowej www.jestemnaptak.pl Główny przekaz. Uwaga! Ptaki znikają! Dzieje się to każdego dnia, a my - zaganiani, zamyśleni i zajęci swoimi sprawami nie zauważmy, że tracimy ten najpiękniejszy dodatek codzienności. Oczekiwany efekt działań Kampanii Bądź na pTAK!, tym samym również omawianych kreacji. Stworzenie popularnej i lubianej aplikacji o tematyce ptasiej, ma poruszać, zainteresować problemem znikania ptaków i spowodować wzrost świadomości w tym temacie. Efektem zgodnie z motywem przewodnim naszego stowarzyszenia POZNAJ POKOCHAJ POMÓŻ ma być podjęcie realnych kroków poprzez włączenie się w nasze działania, dołączenie do Klubu Ptaków Polskich, wsparcie działań stowarzyszenia. Wszelkie możliwości podjęcia działań dla ptaków i dla przyrody znajdują się na stronie internetowej Kampanii. Hasła i motywy przewodnie Kampanii Bądź na pTAK! Naszym zamierzeniem jest wywołanie pozytywnych skojarzeń wynikających z gry słów P + TAK prowadzących do afirmacji w rodzaju PTAK JEST OK, PTAK JEST NA TAK, TAK DLA PTAK(ÓW) - i dalej dla całej przyrody i bioróżnorodności oraz idei jej ochrony. Bądź na pTAK!, Jestem na pTAK!, Ptak też Człowiek! Dlaczego Ptaki? Bo są piękne, mądre, inspirujące A poza tym zaletą ptaków jako grupy flagowej naszej Kampanii jest to, że niemal zawsze są gdzieś obok. Są naszymi sąsiadami! Codziennie je widzimy i słyszymy nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niezwykła też jest ich różnorodność barw, głosów, pomysłów na życie, gatunków Do tego są z nami dosłownie od zawsze obecne nie tylko w naszych parkach, ogrodach i domostwach, ale też w tradycji i kulturze folklor, heraldyka i etymologia naszych nazwisk, literatura i poezja, sztuka. Symbolizują czystość, wolność, przestrzeń, marzenia. Wreszcie wiele z nich nie tylko pięknie śpiewa, ale też zachwyca swoim atrakcyjnym wyglądem. Wszystko to chcemy wykorzystać w naszej Kampanii po to, aby zwrócić Państwa uwagę - naturalnie na pTAK! Więcej na www.jestemnaptak.pl Informacje dodatkowe Materiały promocyjne Kampanii Bądź na pTAK! zawsze cieszyły się wielką popularnością i zainteresowaniem. Aby dotrzeć do odbiorców z przesłaniem Kampanii sięgamy chętnie po niestandardowe i ciekawe rozwiązania kreacyjne. Zwracamy uwagę na piękno ptaków i wykorzystujemy pojemność artystyczną tych zwierząt w naszych działaniach. Pokazujemy jak wiele łączy nas z ptakami stąd nasze hasła i zawołania..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.40.00-7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy złożą Wymagane dokumenty i oświadczenia oraz spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. legitymowania się minimum trzema wykonanych przez siebie usługami polegających na stworzeniu aplikacji na urządzenia mobilne o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2. Uczestnicy konkursu muszą posiadać autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Uczestnik dołączy do Wniosku oświadczenie, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Uczestnika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunku udziału w konkursie dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Uczestnik dołączy do Wniosku wykaz co najmniej trzech wykonanych przez siebie usług polegających na stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z podaniem ich przedmiotu, odbiorcy, daty wykonania i wartości brutto. Wykazane usługi muszą być zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Wraz z wykazem Uczestnik dołączy do Wniosku dokumenty potwierdzające, że każda z usług wymienionych w wykazie została wykonana należycie, oraz portfolio z pracami, które zostały ujęte w wykazie. 5. W celu potwierdzenia, że Uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu, do Wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. 6. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna, do Wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. 7. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wykazać, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z konkursu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Uczestnika z konkursu, Zamawiający żąda złożenia przez Uczestnika, wraz z Wnioskiem, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z konkursu (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Uczestnika), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert; 3) oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu), a w przypadku przynależności do takiej grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy. 8. Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio. 9. Z konkursu zostaną wykluczeni Uczestnicy także z powodów określonych w art. 24 ust. 2 Ustawy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. oryginalność, innowacyjność oraz wartości edukacyjne, - 50
 • 2. czytelność, przejrzystość oraz funkcjonalność aplikacji dla odbiorcy, - 50

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 25.09.2015, godzina 15:00.
 • Miejsce: Ptaki Polskie, Goniądz 19-110, ul. Dolistowska 21, www.jestemnaptak.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 10.07.2015, godzina 15:00.
 • Miejsce: Ptaki Polskie, Goniądz 19-110, ul. Dolistowska 21,.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 24 lipca 2015 roku do godziny 15:00.
 • Miejsce: Ptaki Polskie, Goniądz 19-110, ul. Dolistowska 21,.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie oraz produkcję: Dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK! dla najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, których prace uzyskały najwyższą liczbę punktów. Wartość nagrody nie przekroczy kwoty: 0 zł. brutto.

 

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Zawiadomienie o dopuszczeniu do konkursu 

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Autor: Emilia Sokołowska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Gniew. Zarżnąć Rzekę!

Gniew. Zarżnąć Rzekę!

11 grudzień 2010

Budujemy miasta w pobliżu rzek. Korzystamy z ich wody w życiu codziennym, kąpiemy i bawimy się w wodzie. Woda jest nam potrzebna również do pracy. Cała światowa gospodarka funkcjonuje dzięki dostępowi do wody.

WIĘCEJ >
Powódź w Polsce

Powódź w Polsce

01 październik 2010

Polska w tych dniach zmaga sie z powodzią. Kierujemy słowa solidarności i wsparcia do tych wszystkich, których dotknęły jej skutki.

WIĘCEJ >
Ponowienie zapytania ofertowego - produkcja koszulek happeningowych

Ponowienie zapytania ofertowego - produkcja koszulek happeningowych

02 czerwiec 2014

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/05/2014 dotyczy: produkcji 2 000 koszulek happeningowych z nadrukiem, realizowanych w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >