Zamówienia Publiczne

fot. Marlena Kulinska

Przetarg na insert i dwa konkursy

Goniądz: Usługę w zakresie druku, wydania i promocji insertu o tematyce przyrodniczej oraz na przeprowadzenie dwóch 4 tygodniowych konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej wraz z ich promocją w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym Numer ogłoszenia: 338334 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014

UWAGA: 22.10.2014, przetarg został zakończony.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę w zakresie druku, wydania i promocji insertu o tematyce przyrodniczej oraz na przeprowadzenie dwóch 4 tygodniowych konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej wraz z ich promocją w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie druku, wydania i promocji insertu o tematyce przyrodniczej oraz przeprowadzenia dwóch 4-tygodniowych konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej wraz z ich promocją w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym, zwana dalej projektem CPV: 79.34.00.00-9 - Usługi reklamowe i marketingowe CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne CPV: 79970000-4 usługi publikacji CPV: 79342200-5 usługi w zakresie promocji 1.Usługa w przedmiocie druku i dołączenia insertu plakatu o tematyce przyrodniczej do dziennika ogólnopolskiego o charakterze opiniotwórczym w nakładzie 250 tyś. egzemplarzy. Insert powinien być wydrukowany w formacie A1, falcowany do formatu gazety - A3. Dokładne wymiary 540x800 mm, po złożeniu 270x400 mm. Jeden egzemplarz wydrukowanego insertu należy dostarczyć Zleceniodawcy na tydzień przed pojawieniem się w dzienniku. Plakat powinien być wydrukowany na papierze o gramaturze 150 g. Plakat powinien być wydrukowany na papierze kredowym (matowym). Plakat jest dwustronny - z jednej strony czarno-biały, z drugiej kolorowy. Projekt graficzny plakatu zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na insertowanym plakacie. 2. Usługa w przedmiocie promocji insertu w dzienniku ogólnopolskim o charakterze opiniotwórczym w następującym zakresie: a) w wydaniu papierowym dziennika o zasięgu ogólnopolskim: - dwa artykuły sponsorowane o wielkości 30 modułów (strona A-3), w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę. - zajawka w formie memostica (reklamy w formie naklejki) na pierwszej stronie - w dniu ukazania się insertu. - dwie zajawki promujące insert w formie plastra o wymiarach 45x44mm przy logo na pierwszej stronie dziennika, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę. b) na stronie www dziennika ogólnopolskiego: - newsbutton (statyczna reklama o wymiarach 545x30 mm) na stałe, na stronie głównej przez okres 3 dni, w dowolnie wybranym terminie przez Zleceniodawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na wszystkich materiałach. 3. Usługa w przedmiocie przeprowadzenia DWÓCH 4-tygodniowych konkursów fotograficznych na łamach dziennika ogólnopolskie o charakterze opiniotwórczym w następującym zakresie: a. stworzenie oraz obsługa platform konkursowych na stronie www dziennika. Projekt graficzny platformy zostanie stworzony wspólnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. b. promocja konkursów na stronach www, fanpegu na fb i forach dziennika oraz innych serwisach współpracujących z dziennikiem (wraz z logiem kampanii i grantododawcy oraz wszystkimi niezbędnymi informacjami dot. kampanii). Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na wszystkich materiałach. 4. Usługa w przedmiocie promocja DWÓCH 4-tygodniowych konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej na łamach dziennika ogólnopolskie o charakterze opiniotwórczym w następującym wymiarze: a. w wydaniu papierowym dziennika o zasięgu ogólnopolskim w postaci 6 form reklamowych o objętości 5 modułów o wymiarach 250 x 57,5 mm, w dowolnie wybranych terminach przez Zleceniodawcę (po 3 formy na jeden konkurs). b. na stronie www dziennika ogólnopolskiego: - 2 bannery o wymiarach 620x100 mm.(Peyper) oraz 2 boksy o wymiarach 125x125 mm. (Ad Taily) o łącznym zakresie 10 000 klików (po jednym banerze i boksie na konkurs). - 2 doublebillboardy publikowane na przynajmniej 22 regionalnych stronach www dziennika ogólnopolskiego - łącznie 2 mln. odsłon dla obu doublebillbordów (po jednym db. na konkurs). - 2 doublebillboardy na stronie o tematyce podróżniczej o zasięgu ogólnopolskim - łącznie 600 tys. odsłon dla obu double billboardów (po jednym db. na konkurs).Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów sponsorów kampanii na wszystkich materiałach . Okres realizacji usług 1. Działania z punktu 1 i 2 - do 31.12.2014. 2. Działania z punktu 3 i 4 - do 31.12.2015. Treść artykułów oraz projekt graficzny form reklamowych będzie dostarczony przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9, 22.00.00.00-0, 79.97.00.00-4, 79.34.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu tj. 1. Jest wydawcą dziennika ogólnopolskiego o charakterze opiniotwórczym. 2. W ciągu 3 ostatnich lat osiągnął średni (dzienny) nakład dziennika w ilości 290 tys. egzemplarzy 3. Posiadają stronę www dziennika wraz z serwisami współpracującymi. 4. Współpracują z co najmniej 21 lokalnymi serwisami (internetowymi) informacyjnymi. 5. Udokumentują uczestnictwo w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług z działania w przedmiocie wymienionym w punkcie 1 i 3 o wartość każdego zamówienia nie niższej niż 50 000 zł. Wyżej wymienione wymogi powinny być potwierdzone dokumentami których wystawcą nie może być oferent.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 16:00, miejsce: W biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany z funduszy norweskich których operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie (treść zamówienia) w PDF

2. SIWZ (doc)

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Projekty ogrodów

11 maj 2016

Zobacz wzory ogrodów.

WIĘCEJ >
Jerzyk

Jerzyk

23 marzec 2016

Niedościgniony mistrz niebiańskich przestworzy? Oczywiście Jerzyk!

WIĘCEJ >
Poleski Park  Narodowy

Poleski Park Narodowy

01 październik 2010

Powstał w 1990 roku w celu ochrony niezwykle cennej przyrody obszarów wodno -błotnych, w tym torfowisk niskich, wysokich i przejściowych.

WIĘCEJ >