Zamówienia Publiczne

Wystawa w Centrum ALFA Białystok, 2014

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/02/03/2015

dotyczy: usługi produkcji tablic, montażu i demontażu wystawy oraz organizacji technicznej wernisażu

 

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/02/03/2015

dotyczy: usługi produkcji tablic, montażu i demontażu wystawy oraz organizacji technicznej wernisażu

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – umowa nr 547/2014/Wn50/OP-XN-02/D, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie usługi w zakresie:

 

usługi produkcji tablic, montażu i demontażu wystawy oraz organizacji technicznej wernisażu

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Produkcja 50 tablic o wymiarach 80 x 120 cm
 2. Posadowienie, montaże oraz demontaże wystawy w Centrum Handlowym w

   Złotych Tarasach w Warszawie w następującym zakresie:

   - posadowienie wystawy na panelach ekspozycyjnych z płyty laminowanej grubości 18 mm

   - montaż wystawy na poziomie + 3 w dniu 19 kwietnia

   - montaż wystawy na poziomie + 1 w dniu 26 kwietnia

   - montaż wystawy na poziomie + 3 w dniu 10 maja

   - całkowity demontaż wystawy w dniu 17 maja

 1. Budowa sceny na wernisaż w dniu 8 maja 2015.
 2. Zapewnienie oświetlenia sceny oraz nagłośnienia zgodnie z wymaganiami

             dostarczonymi przez zespół występujący podczas wernisażu.

 1. Zatrudnienie profesjonalnego akustyka (realizatora dźwięku) do obsługi

             podczas wernisażu w dniu 8 maja 2014 w godzinach 17-20.

 

 

 1. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Emilia Sokołowska – koordynatorka w Kampanii Bądź na pTAK!, pod numerem tel. 609 509 895, oraz adresem email: emilia.sok[email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje

       przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania

       o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Usługa z pozycji 1 – do 19 kwietnia 2015
 2. Usługa z pozycji 2 w terminie 19 kwietnia – 17 maja 2015
 3. Usługi z pozycji 3-5 – w dniu 8 maja 2015

 

 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

 1. Ofertę należy złożyć do 6 kwietnia 2015 do godziny 15.00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Ofertę można dostarczyć:

 

 • przesyłką na adres: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

lub

 • osobiście w siedzibie Ptaków Polskich, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

lub

 

 1. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

 1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:
  • całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                          

 

 1. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizacji scenografii i wystawiennictwa na eventach oraz zrealizowali – w ciągu ostatnich dwóch lat (2013 -2014) - przynajmniej 2 zlecenia polegające na obsłudze techniczno-wystawienniczej wydarzenia/eventu o wartości powyżej 10 000 zł. każde.

 

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

 

 1. ZAKRES OCENY OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie cena:
  • 100% - cena.

 

 

 1. 2.     Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

                   Cn

C         = -----------------     x 100, gdzie:

                   Cb

 

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

100 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik Nr 1. Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 3. Umowa na wykonanie usługi

 

 

Autor: Emila Sokołowska

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Biebrzańskie Sianokosy

Biebrzańskie Sianokosy

08 wrzesień 2014

Już po raz trzynasty.

WIĘCEJ >
Letnia wyprawa na Mścichy

Letnia wyprawa na Mścichy

30 czerwiec 2013

Mścichy – wieś powstała w XV wieku, dziś sprowadzająca do siebie ornitologów z całej Polski oraz Europy. Nieopodal na podmokłych łąkach, w samym sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego spotkać można wyjątkowego gościa tych terenów – wodn

WIĘCEJ >
Feeria barw i zapachów

Feeria barw i zapachów

01 październik 2010

Przełom sierpnia i września to jeden z piękniejszych okresów w naszym otoczeniu. Wciąż wokół kwitnie wiele kwiatów jednorocznych i bylin na krzewach i drzewach dojrzewają owoce.

WIĘCEJ >