Zamówienia Publiczne

fot. Paweł Sidło

Zapytanie ofertowe - rekrutacja Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/07/2014 dotyczy: przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacyjnego Kandydatów na Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr pTAK!3/01/07/2014, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacyjnego Kandydatów na Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!, pragniemy uprzejmie poinformować, iż w niniejszym zapytaniu pojawił się błąd odnośnie:

1. Terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Właściwy termin wykonania przedmiotu zamówienia to 20 października 2014, nie zaś jak błędnie podano - 10 września 2014.

2. Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy. Mianowicie pkt. 4 dotyczy potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rekrutacyjnych, nie zaś jak błędnie podano - usług graficznych.

 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

z siedzibą:
ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02

REGON: 200071703

KRS: 0000253695

 

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.”, wdrażanym dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wniosek o dofinansowanie nr 1154, którego strategicznym celem jest dostarczenie możliwie szerokiemu odbiorcy informacji oraz edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności, ptaków i ich siedlisk w szczególności, zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie kompleksowego procesu rekrutacyjnego Kandydatów na Liderów i Edukatorów Regionalnych realizowanego w ramach wyżej wymienionego projektu, zgodnej z opisem przedstawionym poniżej.

 

 I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie oraz przeprowadzenie kompleksowego procesu rekrutacyjnego Kandydatów na Liderów i Edukatorów Regionalnych, realizowanego w ramach projektu„Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.” - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wniosek
o dofinansowanie nr 1154, realizowanego do 30 kwietnia 2016., gdzie w szczególności:

 

1. Przygotowanie i emisja ogłoszeń - na podstawie zbadanych potrzeb Stowarzyszenia i w dostosowanej do wymogów Zamawiającego szacie graficznej opracowane zostaną optymalny profil Kandydata oraz opis jego stanowiska/funkcji.

 

2. Selekcja wstępna i opracowanie specjalnego formularza rekrutacyjnego online, która pozwoli na wstępne wytypowanie Kandydatów.

 

3. Badanie kompetencji Kandydatów z wykorzystaniem elementów metodologii Assessment Centerspecjalnie zaprojektowanej na potrzeby tej rekrutacji, a wykorzystującej gry sytuacyjne i wywiad behawioralny.

 

4. Przygotowanie i przekazanie raportu z rekomendowanymi osobami wraz z listą rezerwową. Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji z wykorzystaniem metodologii AC oraz wywiadu ma zostać zarekomendowanych co najmniej dwóch Kandydatów na każde regionalne stanowisko – łącznie 42 osoby. Raport będzie składać się z 3 części: opis procedur i metodologia, wyniki (opinie Kandydatów), listy rankingowe.

 

5. Proces rekrutacyjny ma wyłonić łącznie 21 osób - Kandydatów na Liderów i Edukatorów Regionalnych - po jednej osobie z każdego województwa oraz dodatkowo po jednej osobie na Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Jeśli z przyczyn niezależnych nie uda się spełnić kryterium geograficznego, dopuszcza się udział więcej niż dwóch osób z jednego regionu. Dla każdego regionu musi powstać lista rezerwowa Kandydatów.

 

 II.       ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stróżniak – Koordynator ds. Edukacji, pod numerem tel. 887 747 737, adres email: [email protected]


Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają, dla zachowania ważności, formy pisemnej.

 

 III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 września 2014.

 

 IV.      OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

1. Ofertę należy złożyć do 11 lipca 2014 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

Ofertę można dostarczyć:

1.1.    przesyłką na adres:  Ptaki Polskie ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.2.    osobiście w biurze projektu przy ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot

1.3.    przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.

 

3. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

 

4. Opis sposobu obliczania ceny - w cenie należy uwzględnić:

4.1.    całkowitą wartość usługi netto za wykonane dzieło,

4.2.    obowiązujący podatek od towarów i usług VAT – 23%.

 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę  należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (lub jej formy zeskanowanej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.                           

 

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

V.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w realizacji rozbudowanych procesów rekrutacyjnych.

 

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 

 VI.      ZAKRES OCENY OFERTY

 

1.        Kryterium wyboru oferty będą cena, doświadczenie oraz wstępna koncepcja procesu rekrutacyjnego - w następujących wagach:

1.1.    20% - doświadczenie,

1.2.    20% - wstępna koncepcja procesu rekrutacyjnego,

1.3.    60% - cena.

 

2.      Kryterium "doświadczenie” będzie rozpatrywane w następujący sposób: za każde pełne zrealizowane zamówienie polegające na przeprowadzeniu rekrutacji zewnętrznej bądź wewnętrznej o zasięgu krajowym, obejmującej liczbę min. 80 osób – 5 punktów. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 20.

 

3.      Kryterium „wstępna koncepcja procesu rekrutacyjnego” będzie rozpatrywana na podstawie sposobu przedstawienia szczegółowej propozycji procesu rekrutacji oraz wskazania przez Wykonawcę w ofercie zagrożeń mogących utrudnić przeprowadzenie rekrutacji wraz z działaniami Wykonawcy, które będą przeciwdziałać tymże zagrożeniom. Liczba punktów, które Wykonawca może otrzymać w tym kryterium, wynosi 20.

 

4.     Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                   Cn

C         = -----------------     x 60, gdzie:

                   Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

60 - waga kryterium.

 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

 

5.      Suma kryterium doświadczenia, wstępnej koncepcji procesu rekrutacyjnego i ceny będzie podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

VI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę  nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

 

Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1. Załącznik Nr 1. Oferta,

2. Załącznik Nr 2. Oświadczenie wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Grubodziób

Grubodziób

17 luty 2011

Ten sympatyczny łuszczak poprawnie nazywa się Grubodziób zwyczajny. Ale to kolejny przypadek, kiedy przyrostek zwyczajny jest tak rozpaczliwie nieadekwatny.

WIĘCEJ >
Orzechówka

Orzechówka

26 sierpień 2014

Atrakcyjny, ciekawie ubarwiony i tajemniczy przedstawiciel rodziny krukowatych.

WIĘCEJ >
Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz

08 październik 2015

Analityk na pTAK!

WIĘCEJ >