Bioróżnorodność

Ochrona bioróżnorodności

Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na świecie. W 1992 roku odbyło się największe w historii spotkanie przywódców świata na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro, w Brazylii.

Na tym spotkaniu, które nazwane zostało „Szczytem Ziemi\" podpisano szereg dokumentów o znaczeniu historycznym, w tym dwie wiążące umowy, tj. Konwencję w sprawie zmian klimatu, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, oraz Konwencję o różnorodności biologicznej, która jest pierwszym traktatem w skali światowej dotyczącym ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Konwencja o różnorodności biologicznej szybko zdobyła powszechne uznanie. Ponad 150 rządów podpisało dokument na konferencji w Rio de Janeiro i od tego czasu ponad 187 krajów ratyfikowało tę konwencję.

 

Konwencja o różnorodności biologicznej – przeczytaj więcej tutaj.

 

Tekst konwencji znajdziesz tutaj.

 

Cele Konwencji różnorodności biologicznej:

 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Zrównoważone korzystanie z elementów różnorodności biologicznej
 • Podział korzyści wynikających z komercyjnego lub innego wykorzystania zasobów genetycznych w sposób sprawiedliwy i zrównoważony

Konwencja ma wszechstronne cele i odnosi się do kwestii o tak kluczowym znaczeniu dla przyszłości ludzkości, że jest ona kamieniem milowym w prawie międzynarodowym. Uznaje, po raz pierwszy, że ochrona różnorodności biologicznej jest „wspólnym problemem ludzkości\" i stanowi integralną część procesu rozwoju. Dotyczy wszystkich ekosystemów, gatunków i zasobów genetycznych. Łączy tradycyjne działania ochronne z celami ekonomicznymi, tj. z wykorzystaniem zasobów biologicznych w sposób zrównoważony. Określa zasady uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z użytkowania zasobów genetycznych, zwłaszcza do użytku komercyjnego. Obejmuje ona również szybko rozwijającą się dziedzinę biotechnologii, odnosząc się do rozwoju i transferu technologii, podziału korzyści i bezpieczeństwa biologicznego. Co istotne, konwencja jest prawnie wiążąca, a kraje, które ją ratyfikują mają obowiązek przystąpić do realizacji jej postanowień. Konwencja zawiera wskazówki w oparciu o zasadę ostrożności, co oznacza, że w przypadku, gdy istnieje zagrożenie znacznego zmniejszenia lub utraty różnorodności biologicznej, brak pełnej naukowej pewności nie może być używany jako pretekst do opóźnienia w podejmowaniu środków mających na celu uniknięcie lub zminimalizowanie takiego zagrożenia. Konwencja uznaje, że konieczne są znaczne inwestycje w celu ochrony różnorodności biologicznej. Stoi ona jednak na stanowisku, że ochrona bioróżnorodności może nam przynieść w zamian znaczące korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

 

W roku 2002, odbył się w Johannesburgu Światowy Szczyt ONZ nt. Zrównoważonego Rozwoju (tzw. Szczyt Ziemi 2002). Powszechnie krytykowany za brak konkretnych, ważnych i wiążących umów, przyniósł jedynie kilka szczegółowych porozumień, np. umowę w sprawie odbudowy światowych zasób ryb do roku 2015. Na szczycie tym uchwalono także Deklarację Zrównoważonego Rozwoju. Obecne na tym szczycie rządy zobowiązały się jednak do zmniejszenia tempa utraty różnorodności biologicznej do roku 2010.

 

Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności w Europie.

 

Unia Europejska pełni jedną z wiodących ról w świecie w zakresie ochrony bioróżnorodności.W roku 1998 Komisja Europejska przyjęła Strategię Bioróżnorodności.

 

Pełny tekst Strategii znajdziesz tutaj.

 

W ramach tej strategii, w roku 2001 w Unii Europejskiej przyjęto cztery Plany Działania (Action Plans) odnoszące się do bioróżnorodności: ochrona zasobów naturalnych, rolnictwo, rybołówstwo, współpraca gospodarcza).

Obecnie, ochrona przyrody i bioróżnorodności jest jednym z 4 priorytetów w aktualnym, szóstym już, Programie Działań na Rzecz Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej (EU Environment Action Programme 2002-2012). Cztery priorytetowe kwestie zawarte w tym Programie są następujące:

 • zmiany klimatyczne
 • przyroda i różnorodność biologiczna/li>
 • środowisko naturalne i zdrowie oraz jakość życia
 • zasoby naturalne i odpady.

W maju 2006 Komisja Europejska przyjęła Europejski Plan Działań w zakresie bioróżnorodności (EU Biodiversity Action Plan):

 

Broszura w j. angielskim.

 

Plan Działań w j. angielskim.

 

Plan działania UE w zakresie bioróżnorodności ma na celu zintegrowanie kwestii ochrony różnorodności biologicznej z innymi sektorami polityki UE. Określa on kompleksowy plan działań priorytetowych i odpowiedzialność za jego realizację spoczywająca na poszczególnych instytucjach Wspólnoty i państwach członkowskich. Zawiera również wskaźniki monitorowania postępu oraz harmonogram oceny. Komisja Europejska sporządza roczne sprawozdania na temat postępów w realizacji tego planu.

 

Unia Europejska jeszcze w roku 2001 zadeklarowała, iż dążyć będzie do zahamowania spadku różnorodności biologicznej w krajach Unii do roku 2010.

 

W roku 2002, na Światowym Szczycie ONZ nt. Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r., rządy zobowiązały się do zmniejszenia tempa utraty różnorodności biologicznej do roku 2010. Jako dodatkowe zobowiązanie, szefowie państw UE zatwierdzili unijną strategię zrównoważonego rozwoju, co wymaga od UE „ochrony i przywrócenia siedlisk i systemów naturalnych”. Wymóg ten, zobowiązujący do \"przywrócenia\" siedlisk i systemów pośrednio jest konsekwencją uznania, że znaczna część różnorodności biologicznej w Europie jest poważnie uszczuplona, a samo zahamowanie utraty bioróżnorodności nie jest wystarczające. W świetle tych zobowiązań, Komisja Europejska podjęła trwające rok konsultacje dotyczące oceny wykonania, skuteczności i adekwatności strategii różnorodności biologicznej i planów działań różnorodności biologicznej. Przegląd ten zakończył się konferencją w mieście Malahide w Irlandii w 2004 roku. Odnotowano tam niebywały, jak na stosunku w Unii, stopień porozumienia w sprawie priorytetowych celów związanych z osiągnięciem zobowiązań zaplanowanych na rok 2010. Niestety, już obecnie wiadomo, że pełna realizacja ambitnych celów wyznaczonych na rok 2010 nie będzie możliwa, co przyznano w raporcie Komisji z 25 czerwca 2009. W kwietniu 2009 Komisja Europejska zorganizowała w Atenach konferencję pod hasłem „Ochrona Bioróżnorodności po roku 2010\", na której rozważano przyszłą strategię UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Spójrz na stronę Countdown 2010 (Odliczanie do roku 2010).
Jest to strona poświęconą inicjatywie pod tą właśnie nazwa, która ma zachęcać rząd i obywateli w UE do osiągania celów w zakresie ochrony bioróżnorodności, jakie wyznaczyła sobie Unia.

 

Polityka ochrony przyrody w Unii Europejskiej – opiera się na dwóch głównych filarach prawnych:

 • Dyrektywie Ptasiej - the Birds Directive oraz
 • Dyrektywie Środowiskowej - the Habitats Directive

Obie Dyrektywy tworzą podstawy sieci Natura 2000 - Natura 2000 network. Natura 2000 jest siecią obszarów objętych ochroną w Unii Europejskiej i ma na celu ochronę gatunków i siedlisk o specjalnym znaczeniu w Europie. W celu wsparcia działań związanych z realizacją polityki ochrony przyrody, w Unii Europejskiej działa specjalny instrument finansowy - Fundusz LIFE (LIFE-Nature fund), z którym w Polsce bardzo ściśle współpracuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

2010: Międzynarodowym Rokiem Różnorodności.

 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogło siło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Obchody tego roku będą okazją do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej, poprzez zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka, pokazanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachęcenie do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej.

Ratowanie różnorodności biologicznej wymaga wysiłku każdego z nas. Poprzez działania prowadzone na całym świecie, cała ludzkość podejmie pracę mającą na celu zapewnienie godnej przyszłości dla nas, naszych wnuków i prawnuków.

 

Międzynarodowy Rok Bioróżnorodności na stronach Ministerstwa Środowiska.

 

Strona Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności ( w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim).

 

Zobaczy oficjalny film Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności na YouTube.

 

Zobacz film na temat wplywu zmian klimatu na utratę bioróżnorodności.

 

Zobacz film „Bioróżnorodność jest naszym życiem” na YouTube.

 

Jaki może być mój własny wkład? Co mogę zrobić, aby pomóc w ratowaniu bioróżnorodności?

 • Kiedy to możliwe, korzystaj z transportu publicznego, używaj roweru, chodź pieszo lub dziel samochód z innymi (np. raz w tygodniu jedź do pracy ze znajomymi jednym samochodem). Staraj się ograniczyć podróże samolotem.
 • Kupuj żywność – najlepiej żywność biodynamiczną / ekologiczną – taką jak warzywa, owoce, nabiał i mięso na rynku, gdzie sprzedają swoje produkty rolnicy. Chodzi także o to, aby kupować produkty, wytworzone możliwie blisko, żeby unikać transportu na wielkie odległości.
 • Staraj się jeść ryby roślinożerne odławiane w sposób oszczędzający łowiska. Unikaj kupowania ryb drapieżnych, podchodzących z hodowli, np. łososia
 • Zainstaluj w swoim domu co najmniej jedną żarówkę energooszczędną – pozwoli to ograniczyć emisje dwutlenku węgla o co najmniej 1 tonę na 3 lata.
 • Zawsze wyłączaj światło w pomieszczeniach, gdzie nikt nie przebywa
 • Ustaw zimą termostat o 1 ° C niżej.
 • Nie używaj herbicydów, ani pestycydów w ogródku, czy na działce. Nie używaj gotowych, chemicznych środków do pielęgnacji trawnika.
 • Zbieraj deszczówkę do beczki; załóż pryzmę kompostowa na odpadki z ogrodu i z kuchni
 • Opowiedz rodzinie i znajomym o tym, jakie działania podejmujesz dla ochrony bioróżnorodności i namów ich, aby się do ciebie przyłączyli. Wspieraj ludzi i organizacje, które działają w ochronie przyrody i bioróżnorodności.
 • Przede wszystkim, nie marnuj zasobów – ogranicz swoją konsumpcje, kupuj tylko tyle, ile potrzebujesz, staraj się ponownie używać przedmiotów, a jeśli nie da się ich do niczego wykorzystać, postaraj się je przetwarzać (recyklingować).

(za: www.countdown2010.net)

Warto poczytać o bioróżnorodności również na stronach:

Countdown 2010

EcoFaith

Europejska Agencja Środowiska

GreenFacts

The Guardian

Komisja Europejska

World Wide Fund for Nature (WWF)

The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

The Times

Wildfowl and Wetlands Trust (WWT)

Wikipedia

Autor: Arkadiusz Glaas

Źródło: Brak

Powiązane artykuły

Jak pomóc ptakom przetrwać zimę?

Jak pomóc ptakom przetrwać zimę?

28 listopad 2019

Zimowy pejzaż wiejski wydaje się być martwy, a pola puste i ciche. Nic bardziej mylnego!

WIĘCEJ >
Cyraneczka

Cyraneczka

31 marzec 2015

Niestety należąca do Pechowej Trzynastki

WIĘCEJ >
Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

05 październik 2014

Co to jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność to Ty i wszystkie formy życia, które Cię otaczają.

WIĘCEJ >